Af

UItverkorene | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Algemeen » Uitverkorene
Lamanin Admin
Lamanin Mei 28 '16
Ek is van mening dat uitverkorene, beteken jy is spesiaal, maar nie die enigste nie. Daarom maak dit vir my sin dat ander wat nie deel uitmaak van die uitverkore volk van God nie, nie spesiaal is nie, maar nie totaal uitgesluit word uit Sy guns nie.  Maak dit sin?
Die Forum pos is geredigeer deur Lamanin Mei 28 '16
Suzelle
Suzelle Mei 28 '16
Mooi gestel Lamanin.Dit maak vir my sin.Ek beskou 'n uitverkorene .-Uitgekies uit baie uit.Of ook,uitgesoek omdat dié soort mens of volk anders is as die res.Hulle het guns gevind in YAHWEH se oë.Lamanin jy het genoem dat Israel die uitverkore volk is en dat die ander nie totaal uitgesluit word uit Vader se guns nie.Het jy dalk skrif wat jou stelling bevestig?
Met my soeke in die skrif het ek bevind dat net Israel die uitverkorenes is,geen ander.Hierdie is harde woorde,maar ek kon nog nie bewys kry uit die woord dat dit alle mense op aarde insluit nie.(Ek hoor graag as die lesers getuienis uit die skrif het)

Een groot ding wat my kwel is dat vandag oral oor die wêreld verkondig word,is,as jy "glo"is jy uitverkore en outomaties 'n geredde wat die koningkryk gaan beërwe.Die skrif is tog duidelik,Israel is die enigste uitverkore volk,en die evangelie was ook net vir Israel gebring....Hierdie is 'n skokkende uitlating,wat sê die skrif?

Deuteronomy 7:6-7
"Want jy is ’n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.
Die Here het ’n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke."
Deuteronomy 10:15
"Maar net aan jou vaders het die Here ’n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is."
Psalms 135:4
"Want die Here het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom."
Deur die skrif word net genoem dat die volk Israel uitverkies is as Vader se eiendom.Hy het Hom aan hulle bekend gemaak as hulle Elohim(God)
Ezekiel 20:5
"en sê aan hulle:So spreek die Here Here:Die dag toe Ek Israel uitverkies het, het Ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob en My aan hulle bekend gemaak in Egipteland; ja, Ek het my hand vir hulle opgehef en gesê: Ek is die Here julle God."
Aan die ander volke op die aarde het Hy die son en maan en sterre gegee om te aanbid soos gesien in Deuteronomy 4:19
"dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie — dinge wat die Here jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het."
Maar Israel het Hy gekies om Hom te aanbid,geen ander volk nie.So sien ons dat Yahshua self opdrag gegee het aan Sy dissippels om die evangelie van die koningkryk net aan Israel te verkondig,nie aan al die volke soos vandag verkondig word nie.
Matthew 10:5-6
"Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê:Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ’n stad van die Samaritane nie;
maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel."
Die kananèse vrou het wel guns gevind in Yahshua se oë omdat sy agter Hom aangeroep het nadat Hy haar geignoreer het,en hy het haar kind genees,maar nooit het Hy gesê dat sy of haar dogter die koningkryk gaan beërwe of dat hulle gered is nie.
Matthew 15:22-28
"En ’n Kananése vrou het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en gesê:Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete.
Maar Hy het haar nie ’n woord geantwoord nie. Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan.
Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.
Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê:Here, help my!
Maar Hy antwoord en sê:Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie.
En sy sê:Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.
Toe antwoord Jesus en sê vir haar:o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af."
Ek het 'n paar vrae oor hierdie gedeelte:
Hoekom het Hy na hulle verwys as honde?en hoekom het Hy gesê dat dit nie mooi is om die brood van die kinders te vat en vir die hondjies te gee nie?Sy het tog ook groot geloof gehad.Hierdie vrou was van 'n ander volk,nie Israel nie.Hy sou tog sekerlik gestop het as sy deel was van die uitverkore volk van Israel?
Die wêreld beweer vandag dat die evangelie vir almal is wat glo,ongeag watter volk jy is.Maar hoekom het Yahshuah dan so opgetree?Haar geloof was tog groot.Hoekom Sy dissippels beveel om net na Israel te gaan,maar vandag word verkondig dat die evangelie aan almal verkondig moet word?
Waar in die skrif het Yahshua of die Vader self hierdie opdrag verander?
Ek het al bewerings gelees waar gesê word dat nadat die Jode Yahshua verwerp en geskruisig het,die genade van die evangelie nou aan alle mense gegee was.Dit is tog 'n baie groot draai teen wat voorspel is in die ou testament,Vader sou tog seker dit genoem het.Die Jode is die stam van Juda,maar net een van die twaalf stamme.Die res van die verstrooide Israeliete het nie eers geweet hulle verlosser het vir hulle gesterwe nie.Hoekom hulle deel aan die koningkryk weggee aan ander,as hulle nie deel aan die kruisiging gehad het nie.
Die evangelie moes oor die wêreld heen verkondig word aan die verlore stamme soos Yahshua se opdrag was aan die twaalf dissippels.As die opdrag dan verander het na die kruisiging,waarom het die dissippels nogsteeds net na die verlore volke van Israel gegaan?Ons lees dit in die woord in Jakobus 1:1
"JAKOBUS
DIE ALGEMENE BRIEF VAN DIE APOSTEL JAKOBUS
Opskrif en seëngroet.
JAKOBUS, ’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is:Groete!"
In Handelinge word genoem dat die twaalf stamme Hom verwag en daarom Hom steeds dien,hulle is nie vewerp en nou is die evangelie aan ander gegee nie:
Acts 26:7
"waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie hoop, koning Agríppa, word ek deur die Jode beskuldig."

Die nuwe Jerusalem wat beskryf word in Openbaring getuig dat dit vir die twaalf stamme van Israel bedoel is,Revelation 21:12
"En dit het ’n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel."
Revelation 21:14
"En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam."
Luke 22:30
"sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel."

Ek skryf my bevindinge hier neer met die doel om dit met die lesers te deel en te bespreek en nie om hewige argumente uit te lok nie.Net opsoek na waarheid.Ek hoor graag wat u bevindinge uit die skrif is.


Die Forum pos is geredigeer deur Lamanin Jun 3 '16
Lamanin Admin
Lamanin Jun 3 '16

Suzelle, dankie vir jou uiteensetting. Israel is werklik die uitverkore volk, dit is duidelik. Die rede daarvoor is ook verstaanbaar, want as uitverkorene moes Israel demostreer wat Christenskap beteken en die res van die wêreld moes dit kon waarneem. Dit is die verantwoordelikheid wat op Israel geplaas is, of eerder, dit is my siening.


Om 'n eenvoudige voorbeeld te noem, kan ons 'n skool neem en die proses rondom die kies van skool prefekte en die hoofseun. Hulle word uitverkies, om seker pligte te verrig. Is dit nie soortgelyk wat van Israel verwag is nie, om uit te troon bo ander volke nie? Maar Israel kon nie, daarom moes Jesus alles kom volbring!!


Die volgende skrifte laat my wonder - Openb 14:6 En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Die verkondiging sluit vir my almal in.


Dan 7:14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer;

weereens sluit die vir my almal in, en die is in die eindtyd!


Gal 3:8 En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën wees. 

Wat beteken dit dat die Skrif vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig? Wie is die heidene? Israel? Ek wonder regtig oor die geskrifte, want dit oortuig my dat enige persoon, uit die geloof gered kan word.


1 Konings 8:60 sodat al die volke van die aarde kan weet dat die Here God is, niemand meer nie. - Dan wonder ek wat is die doel dan dat al die volke weet dat die Here God is, as daar nie 'n geleentheid is vir hul om gered te word nie.


Die mens was 'n groot teleurstelling vir God - Sien Gen 6:5 Toe sien die Here dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, Gen 6:6  het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. Gen 6:7  En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg,


Sjoe dit is erg, maar dit laat my wonder wat gebeur met die mensdom voor Abraham? Is daar geen uitverkorenes onder hulle nie? Is daar slegs uitverkorenes na Abraham?


Hierdie skrifte laat my vrae vra, en maak my versigtig om namens Vader ‘n uitspraak te maak, soos dat net mense uit die uitverkore volk gered kan word.


 

     

Die Forum pos is geredigeer deur Lamanin Jun 3 '16
Suzelle
Suzelle Jun 8 '16
Lamanin ek haal van jou geskrif aan en antwoord tussen in.
 "Die rede daarvoor is ook verstaanbaar, want as uitverkorene moes Israel demostreer wat Christenskap beteken en die res van die wêreld moes dit kon waarneem. Dit is die verantwoordelikheid wat op Israel geplaas is, of eerder, dit is my siening."

Antwoord:Ek mag dalk verkeerd wees maar na my wete is daar in die skrif geen opdrag van Vader aan Sy volk Israel om die voorbeeld te wees vir die ander volke nie.Hulle kon wel die frome wandel van die volk aanskou en daarom Vader daarvoor verheerlik,maar dit beteken nie dat hulle uitverkies is nie.

"Om 'n eenvoudige voorbeeld te noem, kan ons 'n skool neem en die proses rondom die kies van skool prefekte en die hoofseun. Hulle word uitverkies, om seker pligte te verrig. Is dit nie soortgelyk wat van Israel verwag is nie, om uit te troon bo ander volke nie? Maar Israel kon nie, daarom moes Jesus alles kom volbring!!"

Antwoord:Ek wil graag nog 'n voorbeeld aan jou stel.As 'n man vir hom 'n vrou kies.'n Vrou wat hom behaag en vir hom aanneemlik is.'n Vrou wat hy weet hom tot eer sal wees,haar innig liefkry en haar uitkies bo al die vroue op die aarde en haar neem as sy bruid,en met haar die huweliksverbond sluit,tree hy dalk onregverdig op teen die ander vroue?Jy gaan heel moontlik my antwoord deur te sê Israel was ontrou en Vader  het haar geskei.Die hele verhaal is in Hosea.Ook waar Vader hom weer met haar gaan verenig dmv Yahshua.Daarom dat Yahshua moes sterf sodat hy weer met Israel in die huwelik kon tree.Yahshua het Hom kom verloof met Israel,en Hy het nou teruggegaan na Sy Vader om vir haar(Israel) plek te gaan berei.En voor Hy terugkom in die laaste van die dae,moet sy (Israel),haar reing en suiwer hou vir die dag wanneeer Hy gaan terugkeer om die bruilofsfees te vier. Vader het nie genoem deur Sy profete dat Hy met 'n ander vrou of vroue gaan trou,nadat Hy Israel geskei het nie.Die profete getuig eerder van die herstel van Israel.Vader hou Sy beloftes.

"Die volgende skrifte laat my wonder - Openb 14:6 En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Die verkondiging sluit vir my almal in."

Antwoord:Hierdie ene is baie moeilik om te bewys.Ekself het hiermee geworstel.Die woord nasie/nasies het sy oorsprong uit die Grieks as "etnos".Die studie kan jyself gaan doen dmv die strongs,in Grieks en in die ou testament in Hebreeus. Jy sal opmerk dat die woord etnos op verskeie plekke in die skrif oorvertaal is as nasies in plaas van nasie.Etnos beteken,'n groep mense van dieselfde stam/familie,een soort,met dieselfde taal.Waar die skrif dan praat van nasies,stamme en volke en tale verwys dit telkens na die twaalf stamme van Israel(Hier sal jy weer 'n studie moet gaan doen oor die tien verlore stamme van Israel)die Jode maak net deel uit van Juda en Benjamin,die ander tien stamme het afgedwaal.Hulle het verstrooi geraak soos Vader deur Moses al geprofeteer het.Die Jode het die ander tien stamme as heidene beskou,omdat hulle onbesnede was.As die nuwe testament praat van heidene is dit die verlore tien stamme.(Die term heiden en heidennasies moet ook met die strongs vergelyk word om vertaalfoute uit te stryk.)

"Dan 7:14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; weereens sluit die vir my almal in,en die is in die eindtyd!"     
                                                                                                         
Antwoord:  Hier word van die twaalf stamme van Israel gepraat.Hy sê self in Matt 10:6,15:24 dat hy net na die huis van Israel gestuur is.Sal Yahshuah dan leuns vertel het?Hy sê ook dat hy net die wil van Sy Vader doen.Joh 5:30


Gal 3:8 En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën wees. 
Wat beteken dit dat die Skrif vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig? Wie is die heidene? Israel? Ek wonder regtig oor die geskrifte, want dit oortuig my dat enige persoon, uit die geloof gered kan word.

Antwoord:Die skrif lui Hosea 4:6
"My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet." Juis omdat ons vandag nie die skrif ken nie,verstaan ons die dinge verkeerd en lees ons die dinge verkeerd.(Ekself het vir jaaaaare....)Vader het vir Abraham gesê dat al die nasies in hom geseën sal wees.Dit was wat Paulus aan die Galasiërs vertel het dat die skrif dit vooruit gesien het,menende dat Vader die woorde aan Abraham meegedeel het,die nasie van Israel sal deur hom geseën wees.Vader het 'n ewige verbond met Abraham gesluit en die belofte van 'n groot nasie gamaak.Hier moet ons die verbond bestudeer.Die verbond was met Abraham en sy seun Isak gemaak.Nie met Ismael nie.Die verhaal is in Genesis 16  en Galasiërs 4.Tog is Ismael ook geseën met twaalf forste,maar nooit het hy die belofte van die verbond gekry nie,net Isak.Ja die nasies uit Abraham is wel geseën maar net Israel is die verbond gesluit,nie ál die nasies van die aarde nie.Die afgedwaalde tien stamme,se redding lê dan in die sluit van die verbond.In die ou testament het dit saam met die besnydenis van die vlees en die offers geloop,en in die nuwe testament saam met die besnydenis van die hart, en deur die geloof in Yahshuah.Ook net Israel het die wet gekry,nie die ander nasies van die aarde nie.

"1 Konings 8:60 sodat al die volke van die aarde kan weet dat die Here God is, niemand meer nie. - Dan wonder ek wat is die doel dan dat al die volke weet dat die Here God is, as daar nie 'n geleentheid is vir hul om gered te word nie."

Antwoord:Ek kan nie sê hoe Vader gaan oordeel nie,maar wat ek kan aflei is dat as Vader nie vir die ander volke die wet gegee het nie,sal Hy dan onregverdig optree deur hulle volgens Israel se wet te oordeel.Kan ek dan ook vra,het die ander volke redding nodig as hulle nie onder die wet van Israel val nie,of is hulle vir hulleself 'n wet?Israel het teen Vader gesondig.Vir Israel het Hy Sy Seun gestuur,sodat die wat in Hom glo gered sal word.Verder erken die volke nie vandag Elohim nie,hulle het almal hulle eie gode.Hoeveel kere het al gehoor hoe met Ons Vader gespot word.Daardie volke gaan hulle knië ook moet buig en erken dat YHWH die enigste Elohim is.

"Die mens was 'n groot teleurstelling vir God - Sien Gen 6:5 Toe sien die Here dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, Gen 6:6  het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. Gen 6:7  En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg,

Sjoe dit is erg, maar dit laat my wonder wat gebeur met die mensdom voor Abraham? Is daar geen uitverkorenes onder hulle nie? Is daar slegs uitverkorenes na Abraham?"

Antwoord:Ek weet van ten minste 10 uitverkorenes.Eertse Abel,want sy offer was vir Vader aanneemlik,ek is seker hy het Vader behaag.Henog,dan Noag,sy vrou sy seuns en hulle vroue was uitgekies bo al die aardbewoners om die vloed te oorleef.Net hulle was gered.(Nie almal wat uitverkies is,is gered nie.)Die uitverkiesing van Israel het met Abraham gebeur.Ons dien 'n regverdige Elohim,ek is seker Hy sal regverdig handel met daardie mense.

"Hierdie skrifte laat my vrae vra, en maak my versigtig om namens Vader ‘n uitspraak te maak, soos dat net mense uit die uitverkore volk gered kan word."

Antwoord:Bietjie kras gestel,ek sien nie my bevindinge uit studie van die bybel as uitsprake namens die Vader nie,ek wil dit nie waag nie....

 Maak gerus 'n studie van die bybel,kyk aandagtig vir wie is die boek geskryf,watter volk word telkens genoem?Met wie bemoei Vader Hom.Met wie het Hy 'n verbond gesluit,hoe tree hy teen ander volke buiten Israel op?Wie is uitverkies?Die hele boek moet in geheel bestudeer word,ou en nuwetestament tesaame,sonder invloed van kerke en leerings van mense.Net jy,biddend met die Heilige Gees.
Yahshua se woorde aan sy dissippels voor sy hemelvaart 
Matthew 24:4
"En Jesus antwoord en sê vir hulle:Pas op dat niemand julle mislei nie."
Suzelle
Suzelle Jun 8 '16
Lamanin.Nog iets wat ek onthou.Revelation 7:4
"En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd- vier- en- veertigduisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel —"Lees gerus verder die twaalf stamme word genoem,ook Op 14:1..Hierdie manne is vrygekooptes ek kan amper sê uitverkies omdat hulle rein is.Hulle moet die evangelie in die laaste dae verkondig.
Die evangelie is al grootliks oor die hele aarde aan baie volke en nasies verkondig.Baie het al tot die geloof in Yahshua gekom.Baie manne uit ander volke is tog seker ook rein genoeg om ook deel te maak van die 144 000.My vraag is,hoekom kies Vader net manne uit die twaalf stamme van Israel?Hoekom nie uit al die volke op die aarde nie?

Vrede