Af

Sabbat | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Sabbat » Watter Dag Is Die Sewende Dag
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 23 '16
Lees asseblief: http://www.biblestudents.co.za/...the%20Bible.htm ;


Die woorde vol-maan kom gladnie in die Hebreeus of Grieks voor nie. 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 23 '16

Kwoteer van Anoniem

In die gedeelte na matt. 5:18, HERBEVESTIG Jesus sommige wette, en Hy stel dit selfs in sterker taal, as die OT (Hy maak eintlik daardie wette, nog moeiliker en meer van ‘n uitdaging. In werklikheid, verduidelik Hy egter maar net wat die wette werklik beteken het, terwyl die volk dit nooit so verstaan het nie en wetties, by die letter daarvan gehou het, maar geen hart agter dit gehad het nie.

Christus "~HERBEVESTIG~" die Sabbatdag VAN DIE HERE GOD soos niks anders nie. 


Weet u hoe Hy dit gedoen het? God het deur die geskiedenis van "die dag Die Sewende Dag Sabbat VAN DIE HERE GOD", "op baie maniere dikwels in die verlede deur die profete gespreek".


"Maar in hierdie laaste dae . . ." HOE? 


"Deur die Seun"!


En hoe "het God aldus aangaande Die Sewende Dag ... deur die Seun, gespreek"?


Dis wat ek wil hoor want dis wat ek wil WEET ---verseker, wil WEET!


Ek wil NIE hoor van "~In werklikheid, verduidelik Hy egter maar net wat die wette werklik beteken het, terwyl die volk dit nooit so verstaan het nie en wetties, by die letter daarvan gehou het, maar geen hart agter dit gehad het nie.~"


Want wat ~die volk~ ookal sou gedoen het, tel niks nie, en buitendien is dit nie waar dat hulle "~die wette nie verstaan het nie~", of, dat hulle "die wette by die letter daarvan gehou het~" nie. Hulle het die wette verag en verwerp. Hulle het inderdaad "~geen hart agter dit gehad nie~" en dit NOOIT 'gehou' nie. 
Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 23 '16
Suzelle
Suzelle Jan 24 '16
Gerhard,u is reg die vertaling is nie reg.Ek plaas 'n skalel wat mooi verduidelik.Ek plaas ook 'n gedeelte van die skakel om ons lesers se nuuskierigheid te prikkel.Hierin word ook die maankallender verduidelik met die sabbat dae.
http://www.iahushua.com/ST-RP/PDF/20-NewMoon.FullMoon.pdf

“... each lunar month was divided into four parts, corresponding to the four phases of the moon. The first week of each month began with the new moon, so that, as the lunar month was one or two days more than four periods of seven days, these additional days were not reckoned at all.” Universal Jewish Encyclopedia, Vol. 10, p. 482. Article "Week."
1

New moon


2345678


9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28

8

First Quarter

15

Full moon

22

Third Quarter

29

Last Sliver May or may not be seen

30

New moon

1

New moon

The graph on this page shows how the lunar calendar works. Each quarter phase ends its respective week, announcing the weekly Sabbath (red font). All three categories of day are distinctly different. The New moon days (blue font) are not illuminated. The week days (black font), including the weekly Sabbaths ARE illuminated, but the quarter phases which are approximately 7 days apart are used appropriately for each Sabbath. If the dark days (rather than the full moon) are recognized as a third category of day, and put in the place of the new moon days, suddenly each and every Sabbath is announced by a quarter phase moon. When the full moon is misappropriated as the new moon, the last two Sabbaths are not announced by a quarter phase moon as they were for the first two weeks.

Ladies and Gentlemen of the jury, what is your verdict?

Respectfully submitted,

Troy

www.CreationCalendar.com "

Hierdie kan ook bestudeer word
http://www.hope-of-israel.org/sabfloat.htm
https://www.worldslastchance.com/...e-lunar-sabbath.html
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 24 '16
Geagte Suzelle,


U maak dinge baie moeilik vir my, regtig. Lees bietjie hier wat ek van u medegelowiges moet verduur ... http://forums.carm.org/...venant&p=7547431;

Andre
Andre Jan 25 '16
Hallo Gerhard,


Dankie vir jou deelname, dit dra by tot interaksie en ek vertrou tot dieper denke, oor die algemeen. Dit is duidelik dat ons eendag alles ten volle sal weet. Sien:

1Ko 13:12  Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.

Maar dit verhoed ons nie om vrae te vra en te ondersoek nie. Medegelowiges sal hul eie sienings ook wil weergee, dit is maar net menslik, maar dit is duidelik dat niemand alles weet nie, daarom is dit belangrik wat ookal gesê word oor die Woord van ons Vader, getoets moet word aan Sy Woord. Dit het baie positiewe gevolge, want hoe meer ons in Vader se Woord delf, hoe meer vermeerder ons kennis. Ek vertrou ek bemerk nie ‘n bietjie neerslagtigheid in jou laaste opmerking nie?Suzelle
Suzelle Jan 25 '16
Goeie dag Gerhard.Ek vra om verskoning omdat ek met my skrywe jou moedeloos maak.Dit is nie my bedoeling nie.Ek gee bloot weer wat ek as mens verstaan uit die skrif.U sal sien dat ek dit genoem het aan die bgin van my skrywe.Ek het baie skrif gegee,en ek dink as u dit 'n paar keer deurlees(Die skrifgedeeltes) sal u dit ook verstaan sonder dat iemand dit aan u verduidelik.U mag dit dalk anders verstaan as ek en so ook 'n ander.Ons plaas ons sienings op die blad juis om sodoende die skrif beter te kan verstaan.Ek mag dalk iets by u leer as u dalk self u opinie rondom die gedeeltes stel.Ek se gladnie dat my siening die waarheid is nie.

Die aanname wat u maak van my en "my mede gelowiges" is ongegrond.Ek het die debat op die skakel gelees en my mond het oopgehang.Ek deel defnitief nie in hulle menings nie.As ekself op die blad sou afkom sou ek gladnie daaraan deelgeneem het nie,want ek sien net opinies van mense en geen bewyse uit die skrif.Verder kasty ek u nie met my skrywes nie.
Die onderwerp van die sabbat ondersoek ek,juis omdat ek lelik veroordeel is deur saterdag sabbatteurs by wie ek gaan raad soek het oor die regte sabbatdag.Dit was nie jy nie.Ek moes hoor ek is 'n sondaar wat verdoem is tot die hel en daars geen genade vir my nie en ek is 'n duiwelaanbidder.Nogtans skeer ek nie alle saterdagsabatteurs oor dieselfde kam nie.Ek ken baie wonderlike saterdag sabatteurs wat nie veroordelend is nie.

Ek voeg hiertoe by dat ek steeds soek na die ware sabbatdag.Volgens my sal ek glo dat die ware sabbatdag verlore is totdat ek defnitiewe bewyse uit die skrif kan kry om dit te bewys.U is welkom om die feite waaroor u beskik oor die ware sabbatdag hier te plaas,sodat ons almal wat dit lees daaruit kan leer.My fokus op die oomblik is op die maankallender.Ek het gisteraand aan Troy van die creationcallendar geskryf want die datums van die feeste maak nie vir my sin nie.U stelling oor die fees van die ongesuurde brode het my laat dink.Ek plaas die gedeeltes oor die maankallender op die blad vir almal om te lees,en dalk net moontlik kan iemand dit beaam met nog feite of dit moontlik verkeerd bewys ook met feite.
Ekself is al moedeloos want tot dusver het nog niemand defnitief uit die skrif bewys watter dag is die regte sabbatdag nie.
Vrede vir jou

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 25 '16

"~ek steeds soek na die ware sabbatdag~"

 

63 voor Pilatus en kom redeneer: Meneer, Ons onthou daardie

πρὸς Πειλᾶτον  λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ

unto Pilate, saying, Sir, we remember that that

bedrieër het toe nog lewende gesê: In drie dae staan ek op.

πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 

deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.

64 Beveel dus dat die graf verseker word vir die derde dag,

κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας,

Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day

anders kom sy dissipels vannag en steel hom

μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν

lest his disciples come by night and steal him away

Matteus 28:1-4

Maar laat op die Sabbat in die mid-namiddag

Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ. 

In the end of the sabbath, as it began to dawn

teen die Eerste Dag van die week, het Maria Magdalena

εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ

towards the First Day of the week, came May Magdalene

en die ander Maria uitgegaan om te gaan kyk(na) die graf.

καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.

and the other Mary to see the sepulchre.

2 Maar net toe was daar ’n groot aardbewing want ’n engel

καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ

And behold, there was a great earthquake: for the angel

van die Here het uit die hemel neergedaal en soos hy aankom,

Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν

of the Lord descended from heaven, and came

het hy die klip weggewerp van die deur af en daarop gaan sit.

ἀπεκύλισεν τὸν λίθον (ἀπὸ τῆς θύρας) καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 

and rolled the stone from the door, and sat on it.

3 Sy verskyning was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.

ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 

His countenance was like lightning, and his raiment white as snow.

4 Van skrik vir hom het die wagte stuiptrekkend neergeval

ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες

And for fear of him the keepers did shake,

en bewusteloos geword soos dooies.

καὶ ἐγενήθησαν ὡς (ἐγένοντο ὡσεὶ) νεκροί. 

and became as dead.

 

Daar het u die ~ware Sabbat~ van beide die Geskrewe Woord en die Vleesgeworde Woord van God.

 

Dit was “Die Sewende Dag aangaande waarvan God aldus gepsreek het ... deur die Seun ... in hierdie laaste dae: En God het op die dag Die Sewende Dag van al sy werke gerus” : “gerus” deur en in Christus Jesus : in en deur OPSTANDING : oorwinning en vernietiging van “DIE LAASTE VYAND, DIE DOOD”.

 

ALMAL wéét watter dag “vóór die Eerste Dag van die week” kom; dis “die Sabbat”; en “OP DIE SABBAT, het die engel van die Here uit die hemel neergedaal en die klip van die graf af weggewerp.”

 

Vra uself af of God ooit sou kon rus solank as wat die dood nog geheers het?

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 25 '16
Suzelle
Suzelle Jan 26 '16
Dankie vir die mooi uitleg.Hier is my vraag aan die man van die creation callendar en sy antwoord aan my.Ek haal aan"
Your first question:
In Lev 23 the feasts were appointed.Passover was kept every first month on the 14th in the evening meaning the start of the feast of the unleavened bread for the Passover meal was to be taken with unleavened bread (Exodus 12:18), as our saviour took with His disciples the evening before His death. 
Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7.

This means that our Saviour  was killed on a sabbath day the 15th day, but scripture clearly stated that he was to be buried before sunset because the sabbath was drawing near(Luke 23:54).  So this means that He was killed before the sabbath.  Futher on we read that the women came to the grave on the first day of the week, but found the tomb empty.  This stated that He was killed on the day before the sabbath. If He was killed on the feast of unlevened braed, the 15th,then sabbath was on the 16th.  Passover was on 14th day, feast of unlevened bread was the 15th, sabbath day 16th and the first day of the week He rose on the 17th. 15th day one, 16th(sabbath), second day, He rested in the grave, 17th he rose, the 3rd day.
Answer:
Um.  Scripture does not say he was killed on the 15th, or the Sabbath.  If he was killed on Passover, which is the 14th day of Abib, why do you think he died on the 15th, the Sabbath of Unleavened Bread?  Between the evenings (between noon and sunset) is when the Passover lamb was killed, which is approximately 3:00 o'clock in the afternoon in our way of keeping time.  Regarding the Passover...

The Judeans therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.  John 19:31

The preparation day is the day BEFORE the Sabbath.  Passover is the 14th, which is the day before the 15th, which is the Sabbath, thus Passover is the preparation day for the Sabbath of Abib 15.

He died on Abib 14, the Sabbath was the 15th, the woman came to the tomb on the 16th, the first day of the week.  Leviticus 23:6 says that the Sabbath of Unleavened Bread is the 15th, therefore it cannot be the 16th as you wrote above."
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 27 '16

Oor:

Suzelle:

"~In Lev 23 the feasts were appointed.Passover was kept every first month on the 14th in the evening meaning the start of the feast of the unleavened bread for the Passover meal was to be taken with unleavened bread (Exodus 12:18), as our saviour took with His disciples the evening before His death. 
Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7
.~"

 

U begin u beredenering met seker dié moeilikste Skrifgedeelte om reg te verstaan. Maar as mens die rede vir die moeilike verstaan daarvan, ken en verstaan, is daar ook geen moeilikheidsgraad verder aan verbonde om te bowe te kom nie. Die ‘probleem’ ontstaan weens die eenmaligheid van die uittog-pasga. U sal begryp die pasga toe God Israel uit Egipte gelei het, was uniek en onherhaalbaar.

 

En daar was net één so ’n pasga ooit weer in die geskiedenis, die enige en “eens vir altyd” Pasga-Lyding-van-Jawe, Die Laaste Lydingsfees van Jesus Christus “Ons Pasga” en “Lam van God”.

 

Nou goed. Die eerste pasga in Egipteland se storie lees u in Eksodus hoofstukke 10 tot 15. En dis dáár waar u lees van die “drie dae dik duisternis” van die negende en tiende plae voor en tydens die uittog.

 

Maar nog voor dit, lees vir agtergrond Eksodus 6(:5-7) en vergelyk met Johannes 12 en 17. U sal ooreenkoms opmerk. Of nie?

 

Kyk ook na die herhaaldelike melding wat Jesus van “die uur” en “die dag” maak, en daarmee verwys na die “drie dae” van sy Laaste Pasgalydingsfees as ’n eenheid en totaliteit.

 

Nou in Egipteland was eenheid van die “drie dae dik duisternis” heeltemal ondeurdringbaar. Dit beteken, die Egipteland pasga kan kwalik begryp word anders as IN DIE LIG VAN JESUS CHRISTUS “ONS PASGA”.

“Daar sal duisternis oor Egipte kom sodat mens die duisternis kan GRYP”... en as’t ware soos een stuk in een hand kan vat. “Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar ’n DIK duisternis in die HELE Egipteland DRIE DAE LANK.” Die “drie dae” was een geheel van donkerte soos die land een geheel van donkerte was.

“Die een het die ander nie gesien nie.” Dis die “drie dae” nog steeds. Soos die mense ononderskeibaar was, was die “drie dae dik duisternis” ononderskeibaar, “dik”—“dik-aanmekaar-eenders” asof ’n ENKELHEID.

 

Die mense het “nie een van sy plek opgestaan nie, drie dae lank” wat dit gelyk het asof ook die son gladnie opgekom het nie ... weens die DONKERTE!

 

Nou verstaan mens hoekom Eksodus NET EEN DATUM gee vir “die LYDINGSTYD-van-Jawe”, naamlik “die eerste dag waarop hulle die pasga GESLAG het.” Ja, hou in gedagte, “al die kinders van Israel het LIG in hulle huise gehad” sodat hulle die lam in hulle huise kon slag terwyl dit buitekant DEURGAANS ENE DUISTERNIS was!

 

Net soos dit buitekant konstante donkerte gebly het asof die aarde nie gedraai het en die son nooit opgekom het nie, was dit vir die Israeliete konstante LIG asof die aarde nie gedraai het en die son nooit ondergegaan het nie. Dit was “drie dae lank” soos een en dieselfde dag---“die veertiende dag van die Eerste Maand vir julle…Israel”.

 

Dit was “drie dae dik duisternis”: die enige, eerste “pasga”. En so was dit “drie dae dik duisternis”: vir Jesus: sy enige, laaste “Pasga-Lydingsfees van Jawe”.

 

Nou moet mens net eenvoudig gaan kyk na Jesus se uitsprake oor “Die Lig : van die (hele) wêreld” om te begryp met Jesus se laaste Lydingsfees was dit “DRIE DAE” duidelik en onderskeidelik van “drie dae en drie nagte” ELK,

“Want belangrikste van alles (is):

Dat Christus vir ons sondes gesterf het VOLGENS DIE SKRIFTE [[“die eerste, eerste dag”]];

en dat Hy begrawe is VOLGENS DIE SKRIFTE [[“die eerste dag (wat) julle vir sewe dae ongesuurde brood moet eet”]];

en dat Hy VOLGENS DIE SKRIFTE die derde dag [[“dik duisternis” van die dood]] OPGEWEK IS” uit die dode. 1Korintiërs 15:3,4.

 

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 27 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 27 '16

Oor:

“~scripture clearly stated that he was to be buried before sunset because the sabbath was drawing near(Luke 23:54).~”

 

Dis so absoluut onbegryplik hoe mense dít, kan sê! Wat in Lukas 23:54 is so danig “~duidelik dat Hy voor sononder begrawe MOES word omdat die Sabbat nadergekom het~”? Die vers vertel Josef het Hom KLAAR begrawe gehad! “En Daardie Dag WAS die Voorbereiding (die Sesde Dag van die week) GEWEES mid-namiddag en die Sabbat was aan’t naderkom” ... Ná die begrafnis en vóór sonsonder!

 

Ai toggietog!

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 27 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 27 '16

Oor;Suzelle:

“~Passover was kept every first month on the 14th in the evening meaning the start of the feast of the unleavened bread for the Passover meal was to be taken with unleavened bread (Exodus 12:18)~”

 

“~Passover was kept every first month on the 14th in the evening…~”

 

Wat beteken “~Passover was kept~”? Dit beteken die pasga-slagoffer was geslag.

 

Wat beteken die pasga-slagoffer was geslag “~on the 14th in the evening~”? Dit beteken op die veertiende mid-namiddag, letterlik, “tussen die wag-kwarte van die veertiende”. Daar was “vier” daglig “wagte” of “kwarte”; “tussen” die derde en die vierde “kwarte” [of ‘kwartiere’—‘standplase’ van die “wagte” of ‘skofte’] was “tussen” die middag tot mid-namiddag wagskof en die mid-namiddag tot sononder wagskof. 3 n.m.. Daarom beteken “~on the 14th in the evening~”, die pasga was geslag om 3 n.m. op die veertiende.

 

In Egipte was dae van sonop af tot weer sonop, wat beteken ... “~meaning the start of the feast of the unleavened bread for the Passover meal was to be taken with unleavened bread...~” ná sononder “die aand”: “~on the 14th in the evening~”. Maar dit was net in daardie enkele geval van die pasga tydens Israel se uittog uit Egipteland uit. Daarna het God Israel dae van sononder tot sononder laat waarneem, en dit het die verandering aan die datum vir die feesmaal teweeggebring. Voorts word die Ongesuurde Brood Fees in die Skrif aangeteken as synde “op die VYFTIENDE dag van die maand is dit FEES”. En so was dit toe Jesus die Pasgelam van God die plek van die lam op die Jode se pasga ingeneem het en op die veertiende “geslag” was, maar die Jode eers die aand daarna hulle pasgamaaltyd sou geëet het. Ek sê, SOU geëet het, want as gevolg van die feit dat Jesus se laaste pasga die laaste van alle pasgas was, het beteken dat die Jode geen pasga geëet het nie, nie “die vleis” nie en ook nie “ongesuurde brood” nie.

 

So, die “Maaltyd van die Here” “~as our saviour took with His disciples the evening before His death~”, “in die nag wat Hy verraai was”, Markus 14:12,17 Mattheus 26:17,20 Lukas 22:7,14 Johannes 13:1,30, was net wat dit was, “brood”—gewone, gesuurde brood, en “wyn”—gewone wyn, nie met water by nie, en ook nie druiwesap nie. 

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 27 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 27 '16

Oor:

“~Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7.This means that our Saviour  was killed on a sabbath day the 15th day~”

 

Nou vra ek u: HOE beteken “~Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7~”, dat ... “~our Saviour  was killed on a sabbath day the 15th day~”?! WAT in “~Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7~”, gee die skrywer die idee van ... “~a sabbath day~”, of, van “~a sabbath day the 15th day~”, of, dat dit die 15de dag van die maand was? Daar is tog niks van enige van genoemde drie dinge in “~Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7~” nie!

 

Wat daar wél in  “~Math 26:16-19;Mark 14:11-12;Luke 22:1-7~” staan, is dat “Ons Pasga”, “op die eerste dag [van die pasga] wat hulle die pasga GESLAG het”, lateraan op Daardie Selfde Dag nog, gekruisig en doodgemaak sou word. Op watter dag dan was Jesus uiteindelik ‘geslag’? Letterlik “op Daardie Selfde Presiese Dag die veertiende dag van die Eerste Maand DIE HEELDAG-BEEN-DAG”. Nie op die 15de nie; so nooit as te nimmer nie, nee!

 

Máár ons Verlosser was inderdaad op “~a sabbath day the 15th day~”: “BEGRAWE VOLGENS DIE SKRIFTE”—ja! Volgens die Skrifte “op die sabbat want die dag van Daardie Dag was GROOT-DAG-SABBAT”: van die pasga! Johannes 19:31. En in die einste Johannes 19:31, STAAN GESKRYF: dit “was Die Voorbereiding”. En watter “Voorbereiding was” dit? Dit “was Die Voorbereing wat die Voor-Sabbat is” Markus 15:42—die Sesde Dag van die week. En dit was hierdie Sesde Dag van die week “Voorbereiding wat die Voor-Sabbat is”, wat “BEGIN HET”. Want daar staan óók geskrywe: “En OMDAT die Voorbeiding BEGIN het ... OMDAT dit groot-dag-sabbat was ... op die Sabbat ... Daardie Dag ... het die Jode Pilatus gevra dat die bene van die gekruisigdes gebreek moes word en hulle weggevat moes word”: want dit was “op die sabbat” VAN DIE PASGA—die pasga-FEES, se “sabbat”! Nie die Sabbat die Sewende Dag van die week nie.

 

U sien duidelik die eerste twee, “eerste” dae van die uittog se pasga. Net soos in Eksodus 12:15a en 15b, “op die hoof-eerste dag moet julle suurdeeg VERWYDER” [Die Lewe doodmaak], en “alreeds op die eerste dag, sewe dae lank mag julle niks gegisde kos eet nie”. Vers 18 is die presiese herhaling van Eksodus 12:6 tot agt, want Eksodus onderskei nog nie die dae van “die plaag” nie en dateer die daggedeelte voor sononder net soos die naggedeelte na sononder, “die veertiende dag van die Eerste Maand”. Maar u sal hierdie datering nie weer sien in die hele Bybel nie. Van na die uittog af—d.w.s., van institusionalisering van die pasga af, vind u slegs een datum waarop die fees gevier was en ongesuurde brood geëet was: “op die vyftiende dag van die Eerste Maand”. En dit was “Hierdie Presiese Dag die Heeldag-Beendag” : “groot-dag-sabbat” van die pasga, waarvan mens in Johannes 19:31 lees.

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 27 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 27 '16

 

Oor:

“~(Luke 23:54).  So this means that He was killed before the sabbath.  Futher on we read that the women came to the grave on the first day of the week, but found the tomb empty.  This stated that He was killed on the day before the sabbath.~”

 

Soos reeds aangetoon, Lukas 23:54 sê of beteken gladnie dat Jesus voor “~the sabbath~” wat die man hier bedoel—die Sabbat, die Sewende Dag van die week—, gesterf het nie, maar op “~the sabbath~” wat die man nié hier bedoel nie, naamlik, “die sabbat” van die pasga. Ook ~lees ons verderaan~ ná Lukas 23:54, van die “vroue”—Maria Magdalena en die ander Maria”—, wat “huistoe gegaan het en speserye en salf gaan voorberei het” nog al die tyd op “Daardie Dag die Voorbereiding terwyl die Sabbat op hande was”, en daarná “die Sabbat volgens die (Vierde) Gebod begin rus het”, vers 56b. Eers in Lukas 24:1,2 vind ons “~that the women came to the grave on the first day of the week, but found the tomb empty.~” En dit was uiteraard “nadat die Sabbat verbygegaan het” soos in Markus 16:1 staan. Daarom skryf Lukas dat die vroue (by name genoem in Lukas 24:10) “diepste oggend” (net na middernag), “~came to the grave on the first day of the week, but found the tomb empty.~”

 

WAAR VIND U DIT DAT “~This stated that He was killed on the day before the sabbath~”--~the sabbath~ wat die man hier bedoel, die Sabbat waarvan Lukas 23:54 en 56b praat? M.a.w., WAAR vind u in Lukas 23:54-56 dat Jesus “~was killed on the day before the sabbath~” wat die Sesde Dag (‘Vrydag’) was? Dis mos glashelder ONWAAR!

 

Nee! Jesus was gekruisig en het gesterf “~on the day before the sabbath~” VAN DIE PASGA, ja! Wat die dag voor Vrydag was; wat die vyfde dag van die week was, ja! Want daardie ‘Vrydag’ of te wel “~the day before the sabbath~”, “was die Voorbereiding” en “groot dag sabbat” VAN DIE PASGA; maar die Jode en die Romeine het Jesus gekruisig en gedood toe dit “die Voorbereiding VAN DIE PASGA” was, Johannes 19:14, “vóór die Fees” Johannes 13:1.

 

TWEE ‘sabbatte’—TWEE ‘Voorbereidings’; die eerste ‘voorbereiding’ op die 14de : “die Voorbereiding van die Pasga” vir pasga se Fees-sabbat op die 15de; en die tweede ‘voorbereiding’, op die 15de : “die Voorbereiding wat die Voor-Sabbat is”—“Voor-Sabbat” van die weeklikse Sabbat. 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 27 '16

Oor:

“~If He was killed on the feast of unlevened braed, the 15th,then sabbath was on the 16th.~”

 

Hy was nié doodgemaak “~on the feast of unlevened braed, the 15th~” nie; Hy was BEGRAWE “~on the feast of unlevened braed, the 15th~”. En dan, natuurlik, “~then sabbath was on the 16th.~” En dan, natuurlik, het Hy OPGESTAAN: “OP DIE SABBAT” (Matteus 28:1)—natuurlik, op die 16de dag van die Eerste Maand: “VOLGENS DIE SKRIFTE”.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 28 '16

Oor:

“~Passover was on 14th day, feast of unlevened bread was the 15th, sabbath day 16th and the first day of the week He rose on the 17th. 15th day one, 16th(sabbath), second day, He rested in the grave, 17th he rose, the 3rd day.~”

 

Pasga was op die 14de dag; Fees van ongesuurde brood was die 15de op die “sabbat” van die pasga; Sabbat die Sewende Dag van die week was die 16de; Hy het opgestaan op die 16de “op die Sabbat” Matteus 28:1a “voor die Eerste Dag van die week” Matteus 28:1c. En “op die Eerste Dag van die week het Hy eerste aan Maria Magdalena VERSKYN” Markus 16:9 ---op die 17de.

 

14de dag een gekruisig; 15de (pasga-sabbat) dag twee begrawe; 16de “op die derde dag weer opgestaan” : toe “die engel van die Here op die Sabbat die klip van die graf af weggewerp het”. 17de dag vier verskyn.


Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 28 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 28 '16

Oor:

Suzelle:

“~He died on Abib 14, the Sabbath was the 15th, the woman came to the tomb on the 16th, the first day of the week.  Leviticus 23:6 says that the Sabbath of Unleavened Bread is the 15th, therefore it cannot be the 16th as you wrote above."~”

 

Hy het GESTERF op Abib 14 op “die Voorbereiding VAN DIE PASGA” Johannes 19:14;

 

Hy was BEGRAWE op Abib 15 "op die sabbat-groot-dag-sabbat-VAN” DIE PASGA Johannes 19:31;

 

Hy het OPGESTAAN “op die sestiende en die heiligdom (van sy graf) gereinig”, “terwyl Hy weer regop rusgemaak was: DIE ALLERHEILIGSTE PLEK SY NAAM” 2 Chronicles 29:17 Isaiah 57:15. Vergelyk Efesiërs 1:20.

 

Die vroue het op die 17de “op die Eerste Dag van die week na die graf gegaan, die klip weg van die graf opgemerk, en ingegaan—maar die liggaam het hulle nie gevind nie.” Luke 24:1-3.

 

Levitikus 23:6 sê Ongesuurde Brood is die 15de, daarom kan dit nie wees dat Hy die 17de opgestaan het soos die skrywer hierbo geskryf het nie want Hy was “die dag na die sabbat” van die pasga “voor die Aangesig van die HERE beweeg: Eerste Gerf van die oes.” Levitikus 23:10.

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 28 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 28 '16
U sien die groot fout wat mense maak, maak hulle in onbewuste navolging van die GROOT TRUUK wat slim manne uitgewerk het om 'n Sondag Opstanding te bewimpel, eenvoudig deur die Begrafnis voor sononder te laat voorkom, asof op dieselfde dag as die Kruisiging. Wat eenvoudig, onskriftuurlik is. Suzelle
Suzelle Apr 16 '16

Goeie dag.Dit  is al 'n geruime tyd sedert ek 'n skrywe geplaas het.Die sabbatsonderwerp het al menige argumente ontketen.Aan Timmotieus skryf Paulus dat dit beter is om twisvrae te vermy,wat oneindige gestryery kan veroorsaak,maar gebied ons eerder die liefde uit 'n rein hart:1 Timothy 1:5
"Maar die doel van die gebod is liefde uit ’n rein hart en ’n goeie gewete en ’n ongeveinsde geloof."

Die vraag is,watter dag is die ware sabbatdag?In die tyd wat ek stil geraak het sedert die laaste antwoord het ek besef dat om oor die onderwerp te debatteer en elkeen se eie sienings te plaas ons net nog meer gaan verwar en meer twis verwek.Ek het besluit om stil te raak en soveel moontlik te gaan lees oor die onderwerp.Ek het drie sienings gaan ondersoek om antwoorde te verkry.Die stellings van die saterdagsabatteurs,Die sondagsabbatteurs en dan dié van die Creation Callendar.Al die geskrifte is bevindinge van mense deur hulle interpretasie van die skrif.En almal staaf hul sienings uit die skrif.Watter ene is reg?

Vir my gaan die ondersoek van die ware sabbatdag oor selfondersoek.Dit is 'n onderwerp wat ons nie oor moet stry nie.Ek het reeds al baie tyd hieraan spandeer.Ek het bevind dat die oorsaak wat gelei het tot vandag se verskillende sieninge is dat die kallender wat die Volk gevolg het 'n paar kere verander is.Dis logies,as ons die kennis het oor die regte kallender dan kan ons bepaal wat is die ware sabbatdag. 

Ek wil geen stellings oor my bevindings plaas ek wil die leser eerder tot hulp wees.Die pad wat ek gevolg het was om alles moontlik wat beskikbaar is oor die saterdag,sondag sabbat en die creation callendar  te gaan lees.Ek het gaan soek na die kallender wat die Volk Israel gehou het,soos Vader dit aan Moses beveel het in die boek van Levitikus.Die webblaaie van die Creation Callendar verduidelik dit baie mooi.

Die heel belangrikste is om die skrif te ondersoek.Wat leer die skrif ons sonder enige invloed van mense se sienings,want soos ek ondervind het,dat elke skrywe die doel het om menslike standpunte te staaf uit die skrif.Ek het alles gelees oor die sabbat,die feeste,die nuwemane.Daar is selfs antwoorde in die offers wat gebring is,want daar was verskillende offers op verskillende dae gebring waar mens kan aflei watter tipe dag dit was,gewoon of die sabbatdag.Dawid wat vir Saul weggekruip het,het dit tydens die fees van die nuwemaan gedoen,wat bevestig dat die volk wel die nuwemaanfees gehou het.Die onderwerp van die sabbat,kan nie met 'n paar atgumente opgelos word nie dit verg 'n lang deeglike studie.

Laat eerder die Vader se Gees  u oortuig,en nie mense nie.
Verder moet ook in gedagte gehou word net Vader se woord is waarheid.

'n Paar riglyne wat ek gevolg het:
Lees alles oor die sabbat.In die skrif,dan op die web.
Bestudeer die wet.
Vir wie is dit gegee?
Die Volk aan wie die wet gegee is om te hou(dit sluit die sabbat in),hulle geskiedenis.
Bestudeer Hosea,dis 'n wonderlike beskrywing van hoe Vader van hierdie volk geskei het en waar Vader 'n einde aan Israel se feeste en sabatte gemaak het.Waar Hy ook weer in die laaste dae Hom weer met haar gaan verloof dmv Yashuah.En ook in Esgiel,Jesaja en Jeremia die val en hestel.

Ondesoek ook:
In Matteus 5 kom bevestig Yashuah weer die wet.
Hoe het Yashuah die sabbat gehou.
Hoe het die wet verander met die nuwe verbond wat Yashuah ingestel het met die kruisiging.
Die verbond,die ou en die nuwe ene.(Vir wie is dit gegee)Sodat U die totale beeld kan kry hoe ons vandag moet lewe,volgens watter wette en watter verbond.
Ek het ook bevind dat wanneer van die wet gepraat word,dit soms beteken die 10 gebooie en soms die Torah(eerste vyf boeke)
Om verwarring uit te skakel met die lees van Paulus se briewe wat handel oor die wet,moet ander vertalings gelees word om dié onderskeid tussen die twee (Die 10 gebooie en die Torah)te kan onderskei.(Die dat daar vandag  kerke is wat verkondig ons is vry van die 10 gebooie ook)

As Yshuah dan praat van die wet in Matt 5 is dit die 10 gebooie.(Dit het nie weggeval nie)
Ook interessant is Paulus se leer oor hoe ons vrygekoop is van die wet,en dat ons nou lewe deur die Gees.

Dan het ek ook die vraag oor die volk se tyd in Babilon,hoe is die kallendar daar gevolg,het die volk die babiloniese kallendar gevolg.Het dit ooit daarna weer terug verander na die oorspronklike?
Hoe het die Roomse kerk die kallender verander?

Lyk amper of die spessifieke dag verlore gegaan het.

Dit alles is 'n enorme lang studie,en elke aspek daarvan moet ondersoek word om sodoende tot die waarheid te kom.

Vrae wat ek nog myself beantwoord wil hê is:
Maak dit regtig saak om die sabbat te hou op die regte dag?
Hou ons nog die sabbat soos voorgeskrywe?
Is dit nie wetties om die sabbat te hou volgens die ou verbond se gebruike,want saam met dit kom die offers en die feeste,wat duidelik verval het met die instelling van die nuwe verond?

My slotsom.Ek verklaar dat ekself nog nie totaal oortuig is.
Sterkte met julle soek na die waarheid.

Ek laat julle met Esgiel 36 en 37 waar Vader weer alles gaan herstel.Ek is seker dat alle dinge weer sal wees soos Vader dit beoog het voor die sondeval.Wat 'n blye vooruitsig.

1 Timothy 6:12
"Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het."

Vrede


Bladsye: « 1 2