Af

Sabbat | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Sabbat » Watter Dag Is Die Sewende Dag
Andre
Andre Sep 11 '15
Wat sê ons Hemelse Vader vir ons in Mat 5:18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
En wat staan in Die wet as die vierde gebod?
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie -- jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig. [ 4de gebod ]
Terugvoer van soveel as moontlik lesers sal baie waardeer word. Wat is die waarheid?
Anoniem
Anoniem Nov 3 '15

Hoewel ons nuttige inliging op u webblad sien, is ons geensins blind daarvoor dat u die Saterdag sien as die dag waarop christene behoort te aanbid, en dat u selfs die leer aanhang dat persone wat op Sondae aanbid, reeds die merk van die dier aanvaar het nie.  (In welke geval, sou dit waar wees, dit seker nie veel van ‘n doel sal dien dat ons dit onder gemeentelede versprei, wat reeds “die merk ontvang het nie” weens hul Sondag aanbidding)

Aangesien ons nie meer onder die wet is nie, aangesien Jesus elkeen van die 10 gebooie behalwe die 4de, weer in die Nuwe Testament bevestig en herhaal het en aangesien ons christene is wat uit die heidendom bekeer is; aangesien die Apostels in Handelinge by hul “sinode” besluit het dat van die heidene slegs verwag sal word om hul van seker dinge te weerhou (hoerery, dit wat sonder bloed verwurg is en afgode), en hul geensins die las van sabbatsonderhouding op die heidene wat christene geword het, gelê het nie; aangesien die nuwe testamentiese kerk van Christus op die sondag bymekaar gekom het (eerste dag van die week) en Christus die nuwe leer bevestig het deur op die eerste dag aan hul te verskyn, op die eerste dag op te vaar en die uitstorting van die Heilige Gees op die eerste dag was, is ons meer as tevrede dat ons die Skrif handhaaf.

Sabatsonderhouding is beslis nie deel van die evangelie nie en is nie ‘n noodsaaklikheid tot redding nie; ons glo ook dat dit ‘n dwaallering is en ons waak oor ons kudde, om hulle nie aan misleiding en valshede, bloot te stel nie. Ons ywer vir die evangelie en vir die redding van siele, en ons glo dat daar groot dinge in die laaste dae gaan gebeur; in die gebeure wat nou in die wêreld plaasvind, wil ons glo dat ons in die laaste van laaste dae leef  (die Skrif leer natuurlik dat die laaste dae al begin het na Jesus se opvaar hemel toe). Ons kyk met ewe groot belangstelling, hoe al die pionne in plek skuif en hoe die wêreld gereedmaak vir die Anti-Chris en een wêreld godsdiens en regering.

Ons kan egter geensins saamstem met die leer dat die merk van die dier, aanbidding van God op Sondae, behels nie; ook nie dat die Sabbatsonderhouding, noodsaaklik is tot redding nie.

Rondom Matt. 5:18. Ek wil net 2 dinge noem rondom goeie bybeluitleg, wat waarskynlik nie vreemd vir jou sal wees nie:

Eerstens, goeie bybeluitleg vereis dat ons SKRIF MET SKRIF VERGELYK. Dus, nie ‘n leerstelling bou op een teksvers nie, maar kyk wat sê die res van die Skrif daaroor. Byvoorbeeld, Eph 2:14  Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het

Eph 2:15  deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep

Eph 2:16  en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.

Rom 3:20  aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

Rom 6:14  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.

Rom 7:6  Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.

Rom 10:4  Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.

Geeneen van die verse is waarskynlik vir jou onbekend nie, maar dis die rede waarom daar verskille is hieroor: party mense interpreteer dit so, ander, anders. Hierdie verse, onder andere, wys egter duidelik dat ons nie meer onder die wet is nie. As dit waar is, moet ons noodwendig besef daar is ‘n ander verduidelik vir Matt. 5:18, as die begrip wat jy daarvan het.

Dit beteken nie die wet is nutteloos nie en ook nie, dat die wet geen plek meer het nie. Die probleem lê eerstens by hoe mens die woord “wet” interpreteer (dit beteken nie altyd net die wette wat gegee was nie; dit beteken meestal die eerste 5 boeke van Moses, en soms ook die res van die OT; en tweedens by wat dan die betekenis van die wet is? Die woord leer ons ook duidelik wat dit is.

In die gedeelte na matt. 5:18, HERBEVESTIG Jesus sommige wette, en Hy stel dit selfs in sterker taal, as die OT (Hy maak eintlik daardie wette, nog moeiliker en meer van ‘n uitdaging. In werklikheid, verduidelik Hy egter maar net wat die wette werklik beteken het, terwyl die volk dit nooit so verstaan het nie en wetties, by die letter daarvan gehou het, maar geen hart agter dit gehad het nie.

Net vinnig, die tweede belangrike saak by skrifuitleg, is om ‘n gedeelte in sy konteks te lees, en dit het ek vlugtig aangeraak, hierbo.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 9 '16
Christus HERBEVESTIG alle wette as Die Woord van God, en Hy stel dit selfs sterker as in taal, want as die Vleesgeworde WOORD VAN GOD STAAN HY UIT DIE DODE OP: "daar God aldus, aangaande die Sewende Dag GESPREEK HET: En God het op die dag Die Sewende Dag van al SY, WERKE, GERUS" -- "gerus" in en deur Christus Jesus, en in en deur Christus Jesus, DEUR OPSTANDING uit die dood. 


"... sodat julle kan weet wat die rykdom van die HEERLIKHEID van Sy Erfdeel onder die heiliges [die Kerk] is--NAAMLIK-- "WAT DIE UITNEMENDE GROOTHEID [die RUSPUNT] VAN SY MAG is na die werking van die krag van Sy Sterkte WAT GOD GEWERK HET IN CHRISTUS TOE HY HOM UIT DIE DODE OPGEWEK HET."


Dit is die definisie van "DIE RUS VAN GOD" na verwys in bv. Hebreërs 3 en 4 "WAAROM ['ara'] 'n Sabbatdagsrus vir die VOLK van God, GELD."


God het Jesus "op die Sabbatdag mid-namiddag voor die Eerste Dag van die week", opgewek; DIS HOEKOM dit "die dag Die Sewende Dag Sabbat VAN DIE HERE GOD IS."
Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 9 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 9 '16

Kwoteer van Anoniem

Dit beteken nie die wet is nutteloos nie en ook nie, dat die wet geen plek meer het nie. Die probleem lê eerstens by hoe mens die woord “wet” interpreteer (dit beteken nie altyd net die wette wat gegee was nie; dit beteken meestal die eerste 5 boeke van Moses, en soms ook die res van die OT; en tweedens by wat dan die betekenis van die wet is? 

Ja, die geskrewe morele Wet is nie nutteloos nie en het steeds nog sy plek, want die “~probleem lê eerstens by die mens~” en net by die mens: Want dit staan geskryf: “Die Wet is vir die oortreder” en steeds die doring in sy sitvlak. 

Want die “Wet” beteken nie net “~die wette wat gegee was~” nie; nie net “~die eerste 5 boeke van Moses~” nie; nie net “~ook die res van die OT~” nie--- maar die ganse Skrif. En uiteindelik beteken die “Wet” die ganse Skrif die Nuwe Testament ingesluit, omdat die ganse Skrif “van My—Christus Jesus—getuig”.  Want dit is die enigste betekenis van die Wet: om van Hom te getuig. “Getuig” die Wet nié van sy INGEWER Die Woord van God Christus Jesus nie, sou selfs die Wet, nie die perkament of klip waarop dit geskryf was, werd gewees het nie. 

Suzelle
Suzelle Jan 11 '16
Goeie dag lesers.
My verstaan van die skrif is dat as verwys word na die wet in die skrif dat dit wel die 10 gebooie insluit en die eerste 5 boeke van Moses asook die profete.Die wette was gegee aan die volk sodat hulle deur dit te onderhou kan lewe.In die boek Deutronomium is die beloftes en straf gegee aan die Volk as hulle nie die wet hou en Vader dien nie.Bokke in stiere was geslag sodat die bloed hulle sondes kon versoen en omdat dit aardse offers was,was dit onvoldoende en moes dit gereeld gebeur het as gevolg van die sonde.Met die koms van Yashua het hy 'n nuwe testament vir Sy Volk gegee.Dit is die reiniging van die siel deur Sy bloed.Yashua was die volmaakte offer.
Matthew 26:28
"Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes."
Die ou testament het verby gegaan.Die woord getuig van die waarheid laat ons lees wat die woord sê:
Galatians 3:15-25
"Broeders, ek spreek menslikerwys:selfs ’n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.
Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie:En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.
Maar ek sê dít:die wet wat vierhonderd- en- dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie.
Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur ’n belofte genadiglik geskenk.
Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ’n middelaar.
En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.
Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ’n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.
Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.
Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.
Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.
Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ’n tugmeester nie."

Hebrews 9:15-22
"En daarom is Hy Middelaar van ’n nuwe testament, sodat, terwyl daar ’n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
Want waar ’n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word;
want ’n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is so lank as die testamentmaker nog leef nie.
Daarom is ook die eerste [testament] nie sonder bloed ingewy nie;
want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel
en gesê: Dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het.
En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel.
En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie."

Omdat die mens swak is en nie die sonde kan oorwin,en die aardse offers onvoldoende was in die oë van Vader het Hy 'n nuwe testament gemaak en 'n volmaakte offer gebring vir die sondes van Sy Volk.
Hebrews 10:7-18
"Toe het Ek gesê:Kyk, Ek kom — in die boekrol is dit van My geskrywe — om u wil te doen, o God.
Nadat Hy hierbo gespreek het:Slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou U nie hê en het U nie behaag nie — wat volgens die wet geoffer word —
het Hy daarna gesê:Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel.
Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.
En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ’n voetbank van sy voete.
Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.
En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis;
want nadat Hy tevore gesê het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek die Here [verder:] Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,
en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.
Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie."

Die gelowige het nou die wet in sy hart.Sy hart is besny.Die mens is nou vry van die las/juk en oordeel van die wet.Ons lewe nou deur die Gees en nie meer soos vroër deur die wet nie.Ons het die volmaakte offer gekry,en Sy bloed maak ons vry.2 Corinthians 3:14-17
"Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.
Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ’n bedekking oor hulle hart;
maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.
Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid."

MAAR.Soos André genoem het;Matthew 5:17-18

" MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie."

Yahshua het ons 'n nuwe gebod kom leer:Matthew 22:37-40
"En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete."

In kort:Die Vader het ons deur die offer van Sy Seun kom verlos van die oordeel van die wet.Want onder die wet se oordeel sal nie een van ons die ewige lewe kon beerwe.Net deur die geloof en deur die Gees is daar lewe.Die wet is die oordeel vir die tugtelose mense.Ons moet nogsteeds die wet hou en dit doen,Yahshuah is die verlossing van die wet.Deur Sy Gees sal ons lewe,in die hou van die wet allen,sonder bekering en doop,is daar nie lewe nie,net oordeel.Dit geld vir die sabbat,die hele wet en die profete.

Hierdie nuwe gebod noem ek die gebod van die liefde.Dit is agv die liefde van die Vader aan ons ons gegee.Want as jy deur die wet lewe is daar heeltyd vrees en geen liefde nie,maar jy moet Vader liefhê en jou naaste.Net 'n rein hart kan waarlik liefhê.En die volmaakte liefde verdryf alle vrees.Waarlik vry.HalleluYAH!!!

Geseënde dag vir julle.
Suzelle
Suzelle Jan 12 '16
Die Sabbat,saterdag of sondag?Hierdie onderwerp is 'n baie teer saak vir meeste mense.Met my ondersoek daarvan het ek baie aanvallende kritiek beleef van die kant van die saterdag sabbateurs.Soos gewoonlik kan net die skrif die antwoord gee.

Die enigste twee boeke waar mens die datums van die sabbat kan bepaal is Lev 23 en Num 28 en 29.Dit is waar Vader die volk beveel het om die feeste te hou.Daarin kan mens aflei watter dae die Israeliete die sabbat gevier het.Ek kon nerens in die skrif die datums kry waat Vader beveel het waar die sabbatdae gehou moet word.
Leviticus 23:5
"In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die Here;"

Ons kry hiervan bevestiging met Yashua se kruisiging.Matthew 26:2
"Julle weet dat oor twee dae die pasga kom, dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word."
Luke 22:7
"EN die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die pasga geslag moes word."
Op die veertiende Nissan was die pasga teen die aand,die nag waarop Yahshua die nuwe heilige nagmaal met Sy dissippels gehad het.Ons weet dat Yahshua se bene gebreek moes word dat hy gou moet sterf aangesien hulle Hom moes begrawe voor die sabbat.
Die Israeliete moes die sabbatdae bepaal vanaf die eerste nuwemaan.Die eerste nuwemaan was die eerste dag van die week en ook 'n sabbat.Tel 7dae aan dan die agste,weer 7dae aan dan is dit die 15 e.Soos gesien waar die 14e met die pasga is Yashua geoffer en die dag daarna was die sabbat,soos ook gesien in Lev 23 is die eerste dag van ongesuurde brode as sabbat gehou.So kan ons dan aflei dat elke 1ste ,8ste,15e en 22e dae van die maand as sabbat gevier was.Elke maand het begin met die nuwemaan.

Wat wel logies is ,is dat dit nie dieselfde kallender was,as wat ons vandag het nie.As ons,ons huidige kallender moet oorvleuel  met diè ene wat Vader Israel  beveel het om te hou gaan die 14e van die eerste maand wat die pasga is,op ons kallender se sabbatdae val,ongeag of dit saterdag of sondag is,wat dan verkeerd is.Dit is in stryd met ons kallender.
So wat dit vir my sê die ware rusdag wat Vader ingestel het,het verlore gegaan met die verandering van die kallender en dan kan nie saterdag of sondag die ware rusdag van Vader wees nie.Vader het Sy volk geskei en 'n einde gemaak aan haar feeste en sabatte soos die skrif leer in Jeremiah 3:8

"En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van die afkerige, Israel, haar verstoot en haar haar skeibrief gegee het, dat die ontroue, haar suster Juda, nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het".
Hosea 2:10
"En Ek maak ’n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwemane en haar sabbatte, ja, aan al haar feestye." Yahshua gaan met Sy terugkoms weer al hierdie dinge herstel in die koningkryk.

Yahshua het kom leer dat die sabbat vir die mens is :Mark 2:27-28
"En Hy sê vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.
 Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat."

In my vorige antwoord het ek in die skrif uitgelig dat ons redding lê in die geloof van Yashua deur die Gees,en nie meer in die hou van die wet nie.As ons vandag wil bepaal watter dag die spesifieke sabbatdag is wat Vader ingestel het,en dink dat ons redding daarin lê en ook ander veroordeel wat nie die regte sabbat hou nie is ons verkeerd.Ons redding lê nie in die hou van die ware sabbat nie!

Soos ek uitgewys het is die ware sabbatdag wat deur die volk gehou was op ander dae as die kalender wat ons nou het,so ek kan met veiligheid aflei dat nie saterdag of sondag die ware sabbat is nie.

Om dus verder te stry oor die regte dag is sinneloos en in stryd met die woord.
Vrede

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

<~die datums van die sabbat~>

 

Slegs drie datums word vir slegs drie fees-sabbatte gegee, gedefinieer: 

 

1)"sabbatte VOLGENS HULLE SEISOENE" wat 

 

2) "JULLE, moet uitvaardig". 

 

3) Dit was 'sabbatte BEHALWE MY Sabbat ... Sabbatte VAN DIE HERE".

 

Nogal 'n verskil nê ... wat die Sondagsabboteurs verdoesel ... soos selfmoordterroriste hulle bomme.

 

 

 
Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 3 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

Kwoteer van Suzelle

Hierdie nuwe gebod noem ek die gebod van die liefde.Dit is agv die liefde van die Vader aan ons ons gegee.Want as jy deur die wet lewe is daar heeltyd vrees en geen liefde nie,maar jy moet Vader liefhê en jou naaste.Net 'n rein hart kan waarlik liefhê.En die volmaakte liefde verdryf alle vrees.Waarlik vry.HalleluYAH!!!

En u reken God is blind en doof en ongevoelig vir al die innuendos ---toespelings op die liefdelose, besoedelde hart haters van die Vader en hulle naaste : die <~sabbateurs~>.


Ons sal maar geduldig wag en sien, want "HIER KOM DIE GEDULD te pas ... word inderdaad die Geloof van Jesus ... die Gebod van God, bewaar", hier, waar die eenheid in Christus van die geloof en wet verbreek word so gerieflik as onder mense die eg. 


  

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

Kwoteer van Suzelle
Op die veertiende Nissan was die pasga teen die aand,die nag waarop Yahshua die nuwe heilige nagmaal met Sy dissippels gehad het.Ons weet dat Yahshua se bene gebreek moes word dat hy gou moet sterf aangesien hulle Hom moes begrawe voor die sabbat.

Die nag van die nagmaal, die “aand” en “nag waarin die Here verraai was”—, was 24 ure vóór die “aand” en “nag” toe die ~bene gebreek moes word~. Dit was nie dieselfde nag nie.

 

Die “aand” en “nag waarin die Here verraai was”:— Markus 14:12,17 Matteus 26:17,20 Lukas 22:7,14 Johannes 13:1,30 1Korintiërs 11:23.

 

Die “aand” en “nag” waarin die ~bene gebreek moes word~:— Markus 15:42 Matteus 27:57 Johannes 19:31,39 Lukas 23:50.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

Kwoteer van SuzelleDie Israeliete moes die sabbatdae bepaal vanaf die eerste nuwemaan.

Die Israeliete moes die sabbatdae van die maande "volgens hulle seisoene" bepaal en die Israeliete moes die MAANDE / SEISOENE bepaal vanaf die eerste nuwemaan.

 

God het deur sy voorbeskikking "die Sabbat VAN DIE HERE GOD" SELF 'bepaal' en deeglik vóóraf aan Israel uitgewys eerstens deur hulle op die Sewende Dag Sabbat op die oorkantse kus van die Rooi See te “geplant” het en dit so in die (latere) Vierde Gebod, Wet te gemaak het; en tweedens met die stuur van die manna in dubbele porsie op die Sesde Dag en geen op die Sewende Dag nie, nog voordat Hy dit Wet gemaak het.

 

Buitendien het ons JESUS die Here-van-die-Sabbatdag wat vir alle mense van alle tye duidelik ~bepaal~ het watter dag “Die Dag-van-die-Here” is TOT VANDAG TOE.

 

Nog verdere bevestiging wat ons het van watter dag in mense-tyd “die Sewende Dag” of “Sabbat” is, is die historiese feit van die Dag-van-die-week wat tot jeden vandag op alle kalenders dwarsoor die wêreld die “Sabbat-van-die-week” genoem word, sodat die OORSPRONG daarvan, en bestaans-REG, en bestaans-WERKLIKHEID daarvan, van Jesus Christus en die vroeë Christelike Kerk ontvang was.

 

As daar nou een ding OP AARDE IS, waaroor geen twyfel kan wees nie, is dit WATTER DAG, “die dag die Sewende Dag SABBAT van die HERE GOD”, is.

 

U sal moet slaag waar Hitler gefaal het en elke Jood op aarde saam met elke en alle gedagtenis aan hulle (die Bybel en Bybel-heugenis) moet uitroei, om die mensdom te laat vergeet watter dag in meselewe en aardse bestaan, “die Sabbat” is.

 Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 18 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

Kwoteer van SuzelleDie eerste nuwemaan was die eerste dag van die week en ook 'n sabbat.

Dis die grootste versameling bog wat ek nog ooit gesien het! Versinsels van die paddastoel religie van die 'maan-sabbat'! 


"Julle neem dae en maande en tye / seisoene en jare BYGELOWIG waar", net omdat hierdie nuwe kultus hulle SKAAM vir "Die Sewende Dag SABBAT VAN DIE HERE GOD"--"Die Sewende Dag AANGAANDE WAARVAN God aldus, gespreek het: En God het op die dag Die Sewende Dag, van al sy werek, gerus."

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

Kwoteer van SuzelleSoos gesien waar die 14e met die pasga is Yashua geoffer en die dag daarna was die sabbat,soos ook gesien in Lev 23 is die eerste dag van ongesuurde brode as sabbat gehou.So kan ons dan aflei dat elke 1ste ,8ste,15e en 22e dae van die maand as sabbat gevier was.Elke maand het begin met die nuwemaan.


U maak asof die "sabbat" in Levitikus 23 orals, die Sewende Dag "Sabbat VAN DIE HERE" was, terwyl die Sewende Dag "Sabbatte VAN DIE HERE" slegs in verse 3 en 38 ONDERSKEI word van alle "feeste van die HERE". 

 

Verder is wat u hierso valslik op aanspraak maak, DIREK TEEN wat in Levitikus geskryf staan: "op die SEWENDE Dag is dit SABBAT van die HERE" ---nie soos u beweer, op (onder andere) die <~8ste~> nie!


<~Elke maand~> het nié <~met die nuwemaan…begin~> nie. Slegs “die Eerste Maand vir julle (Israel)”, het met die nuwemaan begin. Elke maand was 30 dae, sodat dit net die uitsonderings was wat ’n maand op ’n nuwemaan begin het. 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Jan 18 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Jan 18 '16

Kwoteer van SuzelleVader het Sy volk geskei en 'n einde gemaak aan haar feeste en sabatte soos die skrif leer in Jeremiah 3:8

So, u identifiseer "die dag Die Sewende Dag Sabbat van die HERE GOD" met die hoerery van Israel se afgodsdiens. U laster! Suzelle
Suzelle Jan 19 '16
Gerhard.Ek waardeer jou antwoorde en dat jy alles bevraagteken.Ek sal jou nog op elke ene antwoord.Sodra ek tydjie het.Vrede vir jou.
Suzelle
Suzelle Jan 19 '16
Goeie dag Gerhard en ons lesers.

Ek gee myself nie uit as iemand wat alles weet nie,eks 'n gewone mens met geen besonderse kwalifikasies.Ek bevestig ook dat ek diep afhanklik is van Ons Vader se genade en dat ek niks het om op te roem nie.My begeerte is om die Vader se wil te doen en geen mens tot struikeling te wil bring of aanstoot wil gee om kwaad te word nie.As ek jou enigsins kwaad gemaak het vra ek jou om verskoning.

Voor ek jou vrae beantwoord wil ek weer bevestig dat 'n debat 'n ordelike gesprek tussen een of meer persone is.Die doel van 'n debat is om tot 'n antwoord te kom.Die doel wat Andre met hierdie blad het is om uit die SRIF antwoorde te kry op vrae wat ons het.Dit is 'n vaste waarheid waardeur ons kan lewe.Al die stellings wat ek gemaak het het ek uit die skrif aangehaal.Daarvan maak ek doodseker want ek is bewus van die oordeel in die skrif as ek iets verkeerds leer wat iemand kan laat struikel.Ek sien wel dat u aanhalings plaas sonder die gepaste teks.

Ek stel dit ook aan u dat ek die onderwerp van die wet en die sabbat nie ligtelik opneem nie en baie lank dit bestudeer het en nie net my aanhalings vinnig uit die duim gesuig het nie.As ek dinge verkeerd verstaan en u het beter begrip daarvan,plaas dan asb die kennis wat u daaruit geleer het op die blad tot voordeel van ons almal,sodat ons saam tot die volle kennis van die waarheid kan kom.

Die sabbat ondersoek ek al amper vir 8maande en het ek talle stukke daaroor gelees en leerraars daaroor uitgevra,maar ek was tot voor verlede week nog nie oortuig nie.Ek het die Saterdag,sondag,en maansabbat ondersoek,opsoek na die waarheid.En jammer om te sê u is nou al die hoeveelste persoon wat beledigend optree.
U vergelyk my met 'n mensemoordenaar en dat ek die waarheid verdoesel soos 'n selfmoordbommer.Is dit hoe wetsgehoorsame kinders van die Vader optree teen die wat soekend is na die waarheid?
My laaste vraag is,en ek laat dit dan daar,as die saterdag sabatteurs wat staan daarop dat hulle die waarheid het en in die wet van Vader wandel hoekom tree hulle so beledigend op die oomblik as mens meer vrae stel en die saterdag sabbat in twyfel trek?

Ek het met my artikel probeer uitwys dat daar moontlik 'n ander sabbatdag is wat Vader ingestel het buiten saterdag of sondag,juis oor die onsekerheid  wat oor die onderwerp bestaan.My doel met die artikel was defnitief nie om u as persoon aan te val nie.My doel is letterlik om vir eens en vir altyd die waarheid te kry,want net soos u,wil ekself bittergraag die REGTE SABBATDAG vier.
Ek het steeds aanhou oplees oor die sabbat nadat ek my artikel geplaas het want ek was steeds onrustig daaroor,dit is nie volledig nie.Ek het daaroor gebid en het later bevestiging gekry.Ek was van plan om my bevindinge weer met julle te deel maar ek sal eers u vrae beantwoord.Ek kan wel getuig dat ek vrede gekry het oor die onderwerp,en ek nie meer twyfel.

Dit wat ek plaas is nie my eie opgestelde idees,ek haal die skrif aan.Ek nooi verder eniggeiemand om hulle bevindinge te plaas tot voordeel van almal,sodat ons daaruit kan leer.

Vrede

Suzelle
Suzelle Jan 20 '16
GerhardEbersoehn Gister, 06:00
<~die datums van die sabbat~>
 
Slegs drie datums word vir slegs drie fees-sabbatta gegee, gedefinieer: 
 
1)"sabbatte VOLGENS HULLE SEISOENE" wat 
 
2) "JULLE, moet uitvaardig". 
 
3) Dit was 'sabbatte BEHALWE MY Sabbat ... Sabbatte VAN DIE HERE".
 
Nogal 'n verskil nê ... wat die Sondagsabboteurs verdoesel ... soos selfmoordterroriste hulle bomme.

1)Ek is bewus van die feeste en hulle datums,ek het dit opgesoek om moontlik 'n antwoord te kan kry oor die ware sabbatdag.Aangesien ek nie by die saterdagsabbatteurs klinklare bewyse soos bv datums en kallenders kon kry om die saterdag te bewys as die ware sabbat.Glo my as ek die defnitiewe bewys daarvan kan kry hou ek dit so.Ek wil baie graag die antwoord kry.Ek glo die waarheid is in die skrif.

Jou aanmerking oor die sondagsabatteurs,dat hulle die feeste gebruik om die ware sabbat te verdoesel het ek nie by hulle bewerings opgemerk nie.Die geskrifte wat ek gelees het oor hoekom die sondag as sabbat gehou word,haal hulle nie eers die feeste aan nie,hulle steur hulle nie eers daaraan nie.Sê net omdat Yahshua opgestaan het op die eerste dag,daarom vier hulle dit op sondag.Hierdie stelling bewys dan dat saterdag dan die sabbatdag moet wees.

Ek gaan 'n skakel hier plaas wat ek graag sal wil hê u moet deurwerk.Hierin word bewys uit geskrifte van die jode,(die bronne word gegee)van telke male wat die kallender verander is.Dit was soveel kere verander dat ekself moes kophou.Of die sewende dag behoue gebly het weet ek nie.Ons is net bewus van die Julien kallender wat verander was na die Gregoriaanse een,en toe die verandering van die saterdag sabbat na die sondag,deur die Roomse kerk.Om diè rede het ek oorweeg om saterdag te hou,maar dan sou ek dit uit protes gedoen het teen die Roomse kerk wat ek wel sterk teestaan,maar dan nog nie uit oortuiging.

Ek het sedert ek die artikel geplaas het nog nie ophou soek en lees nie.Tot op hede was dit wat ek geskryf het die antwoord waarop ek afgekom het.Ek verkondig en verklaar dit nie as wet nie,want ek mag steeds verkeerd wees.Ek sê weer ek soek die waarheid.

Dit glo ek sal mens kry in die kallender wat die Vader se volk gehou het en uit die skrif. Die Vader het beveel dat die nuwemaan die maande moet bepaal,daarom dat ek die datums ondersoek het en net te veel kere het die 15e aangewys dat dit 'n sabbat mag wees.Dit kom voor met die paasfees en die huttefees.Dit wat ek opgemerk het uit die skrif,en ek mag dalk iets mis gelees het,dieselfde verse het ek in die skakel gelees wat ek stuur.
Lees dit asseblief en lig uit waar die persoon verkeerd mag wees.
Ek lees steeds op hieroor ek het nie dit laat vaar,ek gee ook nie om om verkeerd bewys te word nie,solank die waarheid uitkom.

Ons kan die waarheid oopvlek in 'n beskaafde debbat.Mag die Vader ons daarin lei.
Suzelle
Suzelle Jan 20 '16
Suzelle
Suzelle Jan 20 '16
Oor die gebreekte bene.Yahshua het pasga gehou die aand,en die volgende dag is Hy gekruisig want Sy bene moes gebreek word want die aand was dit sabbat.Ek het nie gese hy is al die vorige dag gekruisig.Jammer as ek myself daar verkeerd uitgedruk het.
Suzelle
Suzelle Jan 20 '16
Die saak van laster.Ek het uitgelig dat Vader 'n einde gemaak het aan die feeste.Weens Israel se hoerery.Die dat dit vandag nie meer gehou word.Dit het Vader nie meer behaag nie.Ek het nie met my stelling die sabbatdag ook genoem nie,net feeste en die sabbatte wat saam met die feeste gaan.
Suzelle
Suzelle Jan 20 '16
Jou stelling:"Kwoteer van SuzelleSoos gesien waar die 14e met die pasga is Yashua geoffer en die dag daarna was die sabbat,soos ook gesien in Lev 23 is die eerste dag van ongesuurde brode as sabbat gehou.So kan ons dan aflei dat elke 1ste ,8ste,15e en 22e dae van die maand as sabbat gevier was.Elke maand het begin met die nuwemaan.


U maak asof die "sabbat" in Levitikus 23 orals, die Sewende Dag "Sabbat VAN DIE HERE" was, terwyl die Sewende Dag "Sabbatte VAN DIE HERE" slegs in verse 3 en 38 ONDERSKEI word van alle "feeste van die HERE". 
 
Verder is wat u hierso valslik op aanspraak maak, DIREK TEEN wat in Levitikus geskryf staan: "op die SEWENDE Dag is dit SABBAT van die HERE" ---nie soos u beweer, op (onder andere) die <~8ste~> nie!

<~Elke maand~> het nié <~met die nuwemaan…begin~> nie. Slegs “die Eerste Maand vir julle (Israel)”, het met die nuwemaan begin. Elke maand was 30 dae, sodat dit net die uitsonderings was wat ’n maand op ’n nuwemaan begin het."

Antwoord:Numbers 28:11-14
"En by die begin van julle maande moet julle ’n brandoffer aan die Here bring:twee jong bulle en een ram, sewe jaaroud lammers sonder gebrek;
en drie- tiendes [van ’n efa] fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir elke bul, en twee- tiendes fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir die een ram;
en een- tiende fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir elke lam. Dit is ’n brandoffer, ’n lieflike geur, ’n vuuroffer aan die Here.
En hulle drankoffers moet wees ’n half- hin wyn vir ’n bul en ’n derde van ’n hin vir ’n ram en ’n kwart- hin vir ’n lam. Dit is die brandoffer by elke nuwemaan, vir die maande van die jaar." Hieruit lei ek af dat die begin van die maand wat logies dan die eerste sal wees die dag van die nuwemaan is en daarom die offer vir die nuwemaan by die begin van elke maand wat deur die nuwemaan aangewys is.Dit was as fierdag/feesdag gehou en hulle mag nie gewerk het nie.Dan daarna was die eerste werksdag tot die sesde,daarom die sewende dag sabbat op die 8ste.As mens weer gaan kyk na die tweede maand waar Vader op die 15e die sabbatdag bevestig het en ses dae manna en kwartels gegee het,is die volgende sabbatdag dan op die twee en twintigste.As ons terugtel was die vorige sabbatdag dan op die 8ste.Dit wys dat die nuwemaan nie 'n op 'n sabbatdag geval het nie maar op die voorgeskrewe dae van die maand die 8,15,22 en 29.Op die ander dag was dit nuwemaan.Net 'n fees.Nie sabbatdag.Dis hoe ek dit verstaan.Ons sien dat die nuwemaan dikwels oor twee dae gestrek het.In 1Sam 20.Waar Dawid vir twee dae met die nuwemaan vir Saul gaan wegkruip het.Op die tweede dag van die nuwemaan toe Jonatan sien dat Saul Dawid wilmdoodmaak het hy gese dat hy geen brood geët het op die tweede dag van die nuwemaan nie,omdat hy bedroef was.Dit verklaar die maande waar daar 30 dae in is en val die sabbtdae nogsteeds op hulle regte getalle elke maand.Nog bevestiging
Ezekiel 46:1
"SO sê die Here Here: Die poort van die binneste voorhof wat na die ooste kyk, moet gedurende die ses werkdae gesluit wees; maar op die sabbatdag moet dit oopgemaak word; ook moet dit op die dag van die nuwemaan oopgemaak word."Die sabbat het nie op die nuwemaan geval nie.

Ander interessante ding wat ek opgemerk het so terloops die mense op die maankallender skakel beweer dat die volk vir die verskyning van die nuwemaan halfmaansirkel teen die aand bevestig het dat dit nuwemaan is.Maar kyk wat sê Dawid:Psalms 81:4-5
"Blaas die basuin op nuwemaan, op volmaan vir ons feesdag.
Want dit is ’n insetting vir Israel, ’n verordening van die God van Jakob."
Ek het ook opgemerk toe ek na die maankallender van hierdie jaar gaan kyk het dat die sikusse van die maan vanaf donkermaan tot eerste kwartier en weer tot volmaan presies sewe dae uitmekaar is,maar telkens elke maand tussen die volmaan en die tweede wartier is daar 8 of nege dae wat verbygaan.Die volmaan is partykeer vir twee dae aaneen vol voor dit afneem na die tweede kwartier.Kan die mense dan nou dit verkeerd hê?Want dan wys dit dat die nuwemaan eintlik die volmaan is,die teken wat Vader vir Israel gegee het om hulle maande mee te begin en nie die van die maanaanbidders,wat die donkermaan het as die nuwemaan nie.Laat mens wonder?
Bladsye: 1 2 »