Af

Die Wet | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Algemeen » Wat Glo U
Suzelle
Suzelle Nov 18 '15
Hallo lesers, ek plaas hierdie nadat ek bewerings gelees het van 'n leerraar wat beweer om die sabbat te hou nie meer onder die wet val.
Ek het tekste in die skrif rakende die wet gaan naaslaan sommer vir my eie gemoedsrus...
In Deuteronomy 4:44 word die wet die 10 gebooie genoem.
"Herhaling van die Tien Gebooie.
EN dit is die wet wat Moses die kinders van Israel voorgehou het."
Matthew 5:17-19
"Die bergpredikasie (vervolg). Die vervulling van die wet en die profete.
MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele."
Matthew 19:16-17
"EN daar kom een na Hom en sê vir Hom:Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?
En Hy sê vir hom:Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie."
Matthew 22:37-40
"En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete."(Hier staan die HELE WET)
Mark 12:29-34
"En Jesus antwoord hom:Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ’n enige Here;
en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.
En die skrifgeleerde sê vir Hom:Goed, Meester, U het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as Hy nie;
en om Hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers.
Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê Hy vir hom:Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om Hom vrae te stel nie."

Hier sien ons dat Yahshua die skrifgeleerdes leer dat om Yahweh lief te hê(die eerste gebod) grootter is as die ander wette wat hulle gevolg
het rakende die offergawes,en ek kan seker maar die ander kleiner wette soos om hande te was ensv ensv ook hiermee vergelyk.
Johannes skryf oor die woorde van Yahshua
John 14:15
"As julle My liefhet, bewaar my gebooie."
John 14:21
"Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar."
John 15:10
"As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly."
Hier verwys Yahshua dat Hyself die gebooie van Sy Vader bewaar,en dit is die wet wat Hy aan Moses vir sy volk gegee het.En ek is seker Hy het die hele wet gehou.
Hierdie is woorde van Yahshua wat Hy Sy dissippels geleer het.
Kom ons vergelyk met wat Paulus geskryf het.
1 Corinthians 7:17-19
"Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes.
Is iemand as ’n besnedene geroep — hy moet die besnydenis nie laat verander nie; is iemand as onbesnedene geroep — hy moet hom nie laat besny nie.
Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God."
Hier sê Paulus om die gebooie van God te hou.
Aan die Efisiërs sê hy:
Ephesians 2:11-15
"Heidene en Jode met God deur die kruis van Christus versoen.
DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,
dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.
Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.
Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het
deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, [naamlik] die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep"
En
Colossians 2:20-22
"As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle [nog] in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge
soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? —
almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan — volgens die gebooie en leringe van mense,"
1 John 2:3-4
"Onderhouding van die gebooie. Broederliefde. Verloëning van die wêreld.
EN hieraan weet ons dat ons Hom ken:as ons sy gebooie bewaar.
Hy wat sê: Ek ken Hom — en sy gebooie nie bewaar nie — is ’n leuenaar en in hom is die waarheid nie."
1 John 3:22-24
"...en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.
En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ’n gebod gegee het.
En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het."
1 John 5:3
"Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie."
Revelation 12:17
"En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou."
Revelation 14:12
"Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar."
Revelation 22:14
"Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad."
Wat word gesê rondom die wet in die nuwe Testament.
Matthew 5:17-18
"Die bergpredikasie (vervolg). Die vervulling van die wet en die profete.
MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie."
Matthew 7:12
"Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete."
Galatians 2:16
"terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie."
Ephesians 2:15
"deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, [naamlik] die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep"

Ek het deur al die verse gewerk rakende die gebooie en die wet en in die ou testament kan mens duidelik onderskei waar na die 10 gebooie gewys word en waar na die ander wette van Moses gewys word.
MAAR.
In die nuwe testament word van beide as die wet gepraat,Of dit so vertaal is weet ek nie,'n dieper studie sal hieroor moet gemaak word in die strongs.
Wat ek wel uit my leke kennis opgemerk het wanneer ek gelees het is dat Yahshua na die 10 gebooie verwys het in Matt5:17-19.Hy het gese dat die wet nie sal ontbind nie ,so dit is nog van krag en wat volbring beteken,is ook dat Hy dit kom doen het hier op aarde.Sy bloed het ons kom reinig van alle ongeregtigheid deurdat Hy die offerlam geword het, so in daai opsig het Hy baie wette kom volbring,dit gedoen,sodat ons dit nie meer hoef te hou nie.(al die moenie dit of dat,anders is jy onrein,wette)
Die 10 gebooie het Hy ook kom hou/doen as voorbeeld vir ons.Hy het ook op die Sabbat gerus en in die sinnagoge gepreek.Hyt geen moord gepleeg,gevloek,gesteel,owerspel bedryf.Sy ouers geminag,of ander gode gedien.Hy het die 10 gebooie kom doen en dit selfs nog strawwer gemaak deur te sê dat as jy net in jou gedagtes die sonde bedink dit alreeds in jou sonde geword het.Hy het gladnie die 10 gebooie kom kragteloos maak nie! ,maar wel al die ander hordes wette wat voorkom het dat die volk onrein sou staan voor die Vader.Deur Yahshua se bloed en die geloof in Hom,is ons dan rein en is die hou van die ander wette nutteloos en kan dit nie vir ons enige redding bewerkstellig nie.
Yahshua het gekom om die skeidsmuur van onreinheid wat tussen die Judiërs en die afgedwaalde stamme van die huis van Israel af te breek en Hy het Vrede gebring tussen die twee en het die sonde en die onreinheid agv die verbrekinge van die verordeinge en insettinge(wette) wat hulle nie meer gehou het kom suiwer.Sodoende het hy die twee weer herenig en is hulle nou weer een Heilige Volk voor die Vader.
Die wette waarna Paulus telkens verwys is die wette wat die Judiërs gehou het buiten die 10 gebooie wat 'n groot las op die heidene(afgedwaalde stamme) kom plaas het en daarom het Petrus gesê dat hulle net moet ophou hoereer,en steel vlg Handelinge 15.Alhoewel hy nie die 10 gebooie opgenoem het nie dink ek tog dat die hele wet(10gebooie)bedoel was,beteken nou nie dat die ander wegval nie, Petrus of Paulus het nie die mag ontvang om die wet te verander nie.
Romans 13:9-10
"Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet."
Die bogenoemde som dit mooi op.Die liefde vervul die wet,as jy liefhet hou jy by die wet en jy doen dit.As jy die Vader liefhet hou jy Sy Heilige dag wat Hy as 'n ewige verbond ingestel het vir al die geslagte.
Exodus 31:16-17
"En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ’n ewige verbond.
Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig ’n teken; want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik."
Baie dink omdat hulle nie Israel is nie, hoef hulle nie die sabbat te hou nie.
DIE SABBAT MOET GEHOU WORD!!!!!
Die Nuwe testamentiese kerke gooi meestal die ou testament weg omdat hulle glo dat omdat Yashua die wet kom vervul het en aan hande wat Paulus geskryf het maak hulle die 10 gebooie deel van die ander reinheidswette en gooi die 10 gebooie saam met dit uit.Net omdat die sabbat nie pertinent genoem word in die nuwe testament beteken dit nie dat dit nou kragteloos is nie,want dit is 'n ewige verbond wat Vader met Sy volk gesluit het,en ook omdat hulle nie weet wie Israel is en weet dat die skrif en die evangelie net vir Israel geskrywe is nie dink hulle ook dat net die Jode die sabbat nog hou omdat hulle die uitverkorenes is en hoef die heidene(al die res behalwe die Jode) nou nie die sabbat te hou nie.
Ek het vrede in my hart,die wet moet ons hou,die hele wet.
U is welkom om ook 'n bydrae te lewer.

Vrede