Af

Jesus se Laaste Pasga-Lyding | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Algemeen » Besprekings oor Die Bybel
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Jesus se Laaste Pasga-Lydingsfees en die Aanloop daarvan

 

A)     Aanloop tot Jesus se Laaste Pasga-Lydingsfees

(Volgorde volgens plekke en gebeurtenisse tydens reise)

 

Tempelwyding in Jerusalem

Johannes10:22-39

Dit was Inwydingsfees (van die tempel) in Jerusalem en winter.

Ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν· 

It was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

23 En Jesus het oor die pilaarstoep van Salomo gestap.

καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. 

And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

24 Die Jode het om hom kom staan en vir Hom gesê: Hoe lank

ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε

Then came the Jews round about him, and said unto him, How long

nog gaan jy ons siel vertoorn? As jy die Gesalfde is, sê ons!

τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 

dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25 Jesus het hulle geantwoord ...30Ek en die Vader is Een.

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς …30ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

Jesus answered them ...30I and my Father are One.

31 Toe tel die Jode klippe op dat hulle Hom kon stenig,

Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 

Then the Jews took up stones again to stone him.

39 en het Hom ook toe probeer vang,

Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι·

Therefore they sought again to take him :

maar Hy het uit hul hand uit weggestap.

καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

but he escaped out of their hand

 

 

 

 

Weg na die opper-Jordaan

Johannes10:40-42

40 Hy het weer vertrek na die opper-Jordaan na die plek

Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον

He went away again beyond Jordan into the place

waar Johannes eers gedoop het[Mt3:1 Lk3:3] en daar vertoef.

ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ. 

where John at first baptized; and there he abode.

41 En baie het na Hom gekom en gesê: Wel het Johannes

καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν

And many resorted unto Him, and said, John did no

geen teken verrig nie, maar wat hy ookal oor hierdie man gesê

σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου

miracle: but all things that John spake of this man

het, was waar. 42 En baie het daar in Hom geglo.

ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

were true.42  And many believed on him there.

 


GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Oor Tirus en Sidon

Markus 7:24(-30)

Hy het vandaar vertrek en gegaan na gebiede in Tirus, en

Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου.

And from thence he arose, and went into the borders of Tyre ...

in ’n huis gaan bly Hy wou hê niemand moes weet waar nie;

Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,

and entered into an house, and would have no man know it:

maar dit kon nie geheim bly nie.

καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν· 

but he could not be hid.

 

Matteus 15:21(-28)

Jesus het daarvandaan weggegaan na dele van Tirus en Sidon

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 

…Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon

Na Dekapolis  (na genesing van die dowe)  [Mt9:32-34]

Markus 7:31(-37) 

Hy het weer uit die gebiede van Tirus vertrek and deur Sidon

Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος

And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came

by die See van Galilee in die omtrekke van Dekapolis gekom.

εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.

unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. 

 

In omstreke van Dalmanuta (na voeding van die vierduisend) [Lk9:18-20]

Markus 8:(1-)10

Dadelik het Hy en sy dissipels in die skip geklim

Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

And straightway he entered into a ship with his disciples,

en in die omstreke van Dalmanuta aangekom.

ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.

and came into the parts of Dalmanutha.

 

In omstreke van Magdala 

Matteus 15:(29-)39

Nadat Hy die skare weggestuur het, het hy aanboord gegaan

Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον,

And he sent away the multitude, and took ship,

en gekom in die streke van Magdala.

καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.

and came into the coasts of Magdala.

 

In Betsaida

Markus 8:22(-26)

Hy het in Betsaida gekom; toe bring hulle ’n blinde na Hom

Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν,

And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him,

en vra Hom of Hy hom sou gesondmaak.

καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.

and besought him to touch him. 

Na Sesarea-Filippi

Markus 8:26-31

Hy het hulle verlaat, weer in die boot geklim en weggegaan na die verste kant.

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.

And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

27 Toe het Jesus en sy dissipels uitgegaanna die dorpe

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας

And Jesus went out, and his disciples, into the towns

van Sesarea-Filippi. Op pad vra Hy sy dissipels

Καισαρίας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ

of Caesarea Philippi: and by the way He asked his disciples,

en sê vir hulle: Wie sê die mense, is Ek?

λέγων αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 

saying, Whom do men say that I am?

31 Toe het Hy begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens

Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

And he began to teach them, that the Son of man must

baie sal moet ly, en verwerp sal moet word deur die hoëlui en

πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ

suffer many things, and be rejected of the elders,

hoëpriesters en professors en tot niet gemaak sal word

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι

and the chief priests, and scribes, and be killed,

om in drie dae weer op te staan.

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι· 

and after three days rise again.

Matteus 16:13; 21-28

13 Toe Jesus na die streke van Sesaria-Filippi gegaan het,

Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας τῆς Φιλίππου

When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi,

het Hy sy dissipels gevra en gesê: Wat veronderstel die mense

ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι

he asked his disciples, saying, Whom do men say that

My, die Seun van die Mens, om te wees? ... ... ...

εἶναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; ... ... ...

I the Son of man am? ... ... ...

21 Net daar het Jesus Christus begin om sy dissipels in te lig

Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

From that time forth began Jesus to shew unto his disciples,

dat dit bepaal is vir Hom om na Jerusalem te gaan en baie te ly

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν

how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things

onder die leiers en predikante en geleerdes en

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ

of the elders and chief priests and scribes, and

doodgemaak te word en op die derde dag opgewek te word.

ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 

be killed, and be raised again the third day. 

27 Want gou kom die Seun van die Mens in die heerlikheid

μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς

For the Son of man shall come in the glory

van sy Vader met sy engele, en dan sal Hy elkeen

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει

of his Father with his angels; and then he shall reward

vergeld volgens sy dade.

ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 

every man according to his works.

28 Waarlik, Ek sê vir julle: daar is dié van julle wat hier staan,

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων

Verily I say unto you, There be some standing here,

húlle wat hoegenaamd nié die dood sou gesmaak het nie totdat,

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν

which shall not taste of death, till

hulle síén die Seun van die Mens kom in sy Koninkryk.

ἴδωσιν τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

they see the Son of man coming in his kingdom.

 

 

Lukas 9:18-22

Dit gebeur toe terwyl Jesus alleen in gebed verkeer het,

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας

And it came to pass, as he was alone praying,

dat sy dissipels na Hom toe gekom het, en Hy hulle gevra het

συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς

his disciples were with him: and he asked them,

met dié woorde: Wie sê die mense, is Ek?

λέγων Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 

saying, Whom say the people that I am? 

19 Hulle het verduidelikend vertel: Johannes die doper; ander,

οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ

They answering said, John the Baptist; but some say,

Elia; nog ander sê: een van die profete wat opgestaan het.

Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again. 

20 Toe sê Hy vir hulle: Maar julle, wie sê julle, is Ek?

εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

He said unto them, But whom say ye that I am?

Met dit antwoord Petrus en sê: Die Gesalfde van God.

Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.

Peter answering said, The Christ of God.

21 Vermanend het Hy hulle beveel: Vertel niemand dit nie!

ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 

he… charged them and commanded them to tell no man that thing;

22 Dit sê, dit is bepaal: Die Seun van die Mens moet baie ly en

εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ

Saying, The Son of man must suffer many things, and

verwerp word deur die politici en kerklui en akademici

ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων

be rejected of the elders and chief priests and scribes,

en doodgemaak word en op die derde dag opgewek word.

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

and be slain, and be raised the third day.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Kapernaum

Matteus17: ...24 (voor vers 1)

Toe hulle in Kapernaum was, konfronteer

Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον

And when they were come to Capernaum,

die belastinggaarders Petrus en vat hom aan en sê:

οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν

they that received tribute money came to Peter, and said …

Julle leier betaal nie belasting nie!

Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχμα. 

your master … doth he not pay tribute?

 

Verheerliking op ’n hoë berg

Markus9:2(-13)

Jesus het Petrus en Jakobus en Johannes saamgevat

παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην,

Jesus taketh with him Peter, and James, and John,

en hulle gelei, op na ’n hoë berg, net hulle alleen.

καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους.

and leadeth them up into an high mountain apart by themselves:

En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .

καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . . 

and he was transfigured before them . . .

 

Matteus17:1(-8)

Jesus neem Petrus en Jakobus en Johannes

παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην

Jesus taketh Peter, James, and John

sy broer saam, en lei hulle op teen ’n hoë berg, net hulle.

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.

his brother, and bringeth them up into an high mountain apart 

2 En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .

καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .

And was transfigured before them . . .

 

Terug deur Galilea en Samaria

 

Markus9:30,31

Vandaarvoort het hulle deur Galilea gegaan—

Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας,

And they departed thence, and passed through Galilee;

en Hy wou nie hê dat iemand sou weet nie,31 want, het Hy sy

καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ· 31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς

and he would not that any man should know it.31 For he taught his

dissipels ingelig en hulle vertel: Die Seun van die Mens

μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

disciples, and said unto them, The Son of man

word oorgegee in hande van mense; en hulle sal Hom ombring.

παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,

is delivered into the hands of men, and they shall kill him;

En van Hy gedood was, sal Hy Hom die derde dag weer oprig.

καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 

and after that he is killed, he shall rise the third day. 

 

Matteus17:...22,23...

Toe hulle terugdraai in Galilea, sê Jesus vir hulle,

Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

And while they abode in Galilee, Jesus said unto them,

Dis tyd! Die Seun van die Mens word in mensehande verraai.

Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,

The Son of man shall be betrayed into the hands of men: 

23 En hulle sal Hom doodmaak; maar op die derde dag sal Hy

καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ

And they shall kill him, and the third day he shall

opgewek gewees het. Toe was hulle erg ontstel.

ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

be raised again. And they were exceeding sorry.

 

 

Lukas17:11(-28)

So het dit gebeur op pad terug na Jerusalem, dat Hy Hom

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ αὐτὸς

And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he

in die middel van Samaria en Galileabevind het.

διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας καὶ Γαλιλαίας.

passed through the midst of Samaria and Galilee.

12 Soos Hy ’n sekere gehuggie ingeloop gekom het, kom

καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν

And as he entered into a certain village, there met him

tien melaatse manne Hom teë wat op ’n afstand bly staan het. 

δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 

ten men that were lepers, which stood afar off.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Jesus verneem Lasarus is siek

 

Johannes11:1-16

En daar was ’n sekere man siek, Lasarus van Betanië die

Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς

Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany,

tuisdorp van Maria en haar suster Marta—

κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 

the town of Mary and her sister Martha.

2 —dit was Maria wat die Here met mirre gesalf het en sy

ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς

It was Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his

voete gestryk het met haar hare, wie se broer Lasarus siek was. 

πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 

feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.

3 Daarom het die susters vir Jesus laat weet: Here, kom kyk,

ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι Κύριε, ἴδε

Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord,

hy vir wie u lief is, is siek.4 Toe Jesus dit hoor, sê Hy:

ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

he whom thou lovest is sick. 4 When Jesus heard, He said,

Hierdie ongesteldheid is nie tot die dood nie, maar tot die

Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς

this sickness is not unto death, but for the glory

roem van God, dat die Seun van God daardeur vereer mag word.

δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς. 

of God, that the Son of God might be glorified thereby.

5 Jesus was lief vir Marta en haar suster en Lasarus.

ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 

Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

6 Toe Hy hoor Lasarus was siek, het Jesus in die plek gebly

ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ

When Jesus heard (that Lazarus was sick) he abode

waar hy (ver bo-aan die Jordaan) was, vir twee dae.7 Daarna

δύο ἡμέρας (πέραν τοῦ Ἰορδάνου)· 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο

two days still in the same place where he was. 7 Then after that

sê Jesus vir sy dissipels: Sou ons weer na Juda gaan?

λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν; 

saith he to his disciples, Let us go into Judea ...

8 Sy dissipels antwoord Hom: Meester, onlangs nog het die

λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ

His disciples say unto him, Master, the Jews of late

Jode U probeer stenig, en U wil wéér soëntoe gaan?

Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 

sought to stone thee; and goest thou thither again?

9 Jesus het verduidelik: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;

Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

10 Loop iemand in die dag, struikel hy nie, want hy sien die lig

ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς

If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light

van hierdie wêreld; maar as iemand in die nag loop, struikel τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί,

of this world.  But if a man walk in the night, he stumbleth,

 

 

hy, want daar is geen lig in hom nie. 11 Dit het Hy gesê.

προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν.

because there is no light in him. 11 These things said he.

Daarna sê Hy vir hulle: Lasarus ons vriend slaap;

καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται·

and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth;

maar Ek gáán: dat Ek hom mag wakker maak.

ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 

but I go, that I may awake him out of sleep ...

12 Waarop sy dissipels sê: Here, as hy slaap, sal hy regkom.

εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 

Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

13 Jesus het van sy (eie) dood gespreek; maar húlle het gedink

εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι

Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that

Hy praat oor die slaap in onbewustheid.14 Toe vertel Jesus

περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν

he had spoken of rest in sleep.14 Then said Jesus

hulle reguit: Lasarus is dood. 15 Maar Ek is bly vir julle

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν,15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς

unto them plainly, Lazarus is dead.15 I am glad for your sakes

Ek was nie daar nie, dat julle mag glo. Maar ons gáán na hom!

... ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ... ἵνα πιστεύσητε ... ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 

that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

16 Toe sê Tomas van Didumus aan sy mede-dissipels:

εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συνμαθηταῖς

Then said Thomas which is called Didymus unto his fellow disciples,

Kom ons gaan saam dat ons saam met Hom kan omkom.

Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.

Let us also go, that we may die with him. [Eks14:11]

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Op pad na Jerusalem: Terug Jordaan langs na Judea

 

Markus10:1(-)28

Jesus kom na die dele van Judea duskant die Jordaan.

Καὶ … ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,

..he cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan:

en die skares het weer voor Hom saamgekom; en soos

καὶ συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς

and the people resort unto him again; and, as

Hy gewoond was het Hy hulle altoos maar geleer.

εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.

he was wont, he taught them again.

28 Toe hetPetrus begin om te sê ... Ons tog het al’s verlaat en

Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ

Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and

aanvanklik was dit ons wat U gevolg het. 29a Jesus het gesê:

ἠκολουθήκαμέν σοι. 29a ἔφη ὁ Ἰησοῦς·

have followed thee. 29a Jesus answered and said,

...baie laastes sal eerste wees, en eerstes, laaste.

…πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι.

...many first shall be last; and the last first.

 

Matteus19:1; 27-30

Jesus het weggegaan uit Galilea en by die dele

ὁ Ἰησοῦς ... μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια

Jesus ... departed from Galilee, and came into the coasts

van Judea duskant die Jordaan gekom.

τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

of Judea beyond Jordan

27 Daar merk Petrus op en sê: Kyk, ons het alles agtergelos

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα

Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all,

en U gevolg; wat uiteindelik sal daar vir ons in wees?

καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 

and followed thee; what shall we have therefore?

28 Jesus het vir hulle gesê: Sowaar sê Ek vir julle: Julle wat

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ

And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which

My gevolg het: In die opstanding wanneer

ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν

have followed me, in the regeneration when

die Seun van die Mens sal sit op die troon van sy heerlikheid,

καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,

the Son of man shall sit in the throne of his glory,

sal julle ook sit op twaalf trone en die twaalf

καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα

ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve

stamme van Israel oordeel.

φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

tribes of Israel.

29 En almal wat huis verlaat het, of broers of susters of vader

καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα

every one that hath forsaken houses or brethren or sisters or father,

of moeder of vrou of kinders of landgoed, om my Naam ontwil,

ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματός,

or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake,

sal veelvuldig terugontvang en sal die ewige lewe beërwe.

πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 

shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. 

30 Baie eerstes sal laaste, en baie laastes, eerste wees. 

Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

But many first shall be last; and the last, first.

 

Markus10:32-34

Terwyl hulle op pad was om op te gaan na Jerusalem en Jesus

Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν

And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus

hulle vooruitgegaan het en hulle, verdwaas en verskrik

προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο οἱ δὲ

went before them: and they were amazed; and... they were afraid...

agternagekom het, was hulle báng. Toe kry Hy weer die twaalf

ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα

as they followed. And he took again the twelve,

saam en begin hulle vertel wat gou met Hom gaan gebeur:

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, 

and began to tell them what things should happen unto him.

33 Kyk: ons gaan op na Jerusalem; en die Seun van die Mens

ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

sal oorgelewer word aan die hoëpriesters en skrifgeleerdes,

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν,

shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes;

en hulle sal Hom veroordeel tot die dood en Hom oorgee

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν

and they shall condemn him unto death, and shall deliver him

aan al die mense.34 En hulle sal Hom verneder en Hom martel,

τοῖς ἔθνεσιν 34  καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ

to the Gentiles:34 And they shall mock him, and shall scourge him,

34 en hulle sal op Hom spoeg en Hom vermoor.

καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν,

and shall spit upon him, and shall kill him:

Maar die derde dag sal Hy weer opstaan.

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

and the third day he shall rise again.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Matteus20:17-19

Dit was amper tyd vir Jesus om by Jerusalem te wees;

Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα

And Jesus going up to Jerusalem took

Hy neem toe die twaalf eenkant en op die pad vertel Hy hulle:

παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς 

the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

18 Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die Mens

Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

And behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

sal oorgelewer word aan die hoëpriesters en skrifgeleerdes,

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν,

shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes,

en hulle sal Hom veroordeel tot die dood 19 en oorgee

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν εἰς θάνατον 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν

and they shall condemn him to death. And shall deliver him

aan die nasies om verag, gemartel, en gekruisig te word.

τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι,

unto the Gentiles to mock and to scourge, and to crucify him;

Maar op die derde dag sal Hy opgewek word.

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

and the third day he shall rise again.

 

Lukas18:31-34

Ons gaan op na Jerusalem, en alles sal vervul word wat

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ

we go up to Jerusalem, and all things ... shall be accomplished ...

geskrywe is deur die profete aangaande die Seun van die Mens.

γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ Υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου· 

written by the prophets concerning the Son of man.

32 Want Hy sal oorgelewer word aan die nasies

παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν

For he shall be delivered unto the Gentiles,

en sal bespot en verneder, en op gespoeg word.

καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 

and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on.

33 en hulle sal Hom gésel en vermoor,

καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,

And they shall scourge him, and put him to death:

maar in die derde dag sal Hy weer opstaan.

καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 

and the third day he shall rise again.

34 Hulle het niks hiervan kon uitmaak nie, en hierdie woord

καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο

And they understood none of these things: and this saying

was van hulle weerhou, en hulle het nie geweet wat Hy praat nie.

κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

was hid from them, neither knew they the things which were spoken.

 

Jerigo met sy blindes[Josua 6:26]

 

Lukas18:35(-43) [Een blinde]

Vervolgens,soos Hy Jerigo nader,

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱερειχὼ

And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho,

het ’n blinde langs die pad gesit en bedel.

τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 

a certain blind man sat by the way side begging: 

36 Toe hy die skare hoor verbygaan, vra hy wat dit kon wees.

ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 

And hearing the multitude pass by, he asked what it meant. 

37 Hulle antwoord hom: Jesus die Nasarener kom hier verby.

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. [*]

And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by. 

38 Hy het uitgeroep: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!

καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 

And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

39 En dié wat voorgeloop het, het hom afgejak om stil te bly.

καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ·

they which went before rebuked him, that he should hold his peace:

Hy het baie harder geroep: Seun van Dawid, wees my genadig!

αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 

he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me. 

40 Jesus het gaan staan en beveel hy moet na Hom gebring word.

σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν.

And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him:

Met hom naby, vra Jesus hom: 41 Wat wil jy hê moet Ek doen? 

ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 41 Τί σοι θέλεις ποιήσω;

and when he was come near, he asked him…41 What wilt thou that I shall do unto thee?

[* Lev23:21,22 Eks13:8]

Hy het gesê: Here, dat ek mag sien?

ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 

And he said, Lord, that I may receive my sight. 

42 En Jesus het vir hom gesê: Sien! jou geloof het jou gered.

καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 

…Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee. 

43 Onmiddellik het die blinde gesien, en Jesus gevolg

καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ

And immediately he received his sight, and followed him,

terwyl hy God verheerlik; en die hele volk toe hulle dit sien,

δοξάζων τὸν Θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν

glorifying God: and all the people, when they saw it,

het God geloof. [Josua 6:27]

ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

gave praise unto God.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Lukas19:1-10 [Hb11:7,9]

En Jesus het vertrek en deur Jerigo gegaan.2 Nou was daar

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ

And Jesus entered and passed through Jericho. 2 And behold there

’n man genaamd Saggéüs. Die einste was hooftollenaar;

ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,

wasa man named Zacchaeus, which was the chief ... publican...,

en hy was rýk. 3 Hy het probeer om Jesus te sien—wie Hy was;

καὶ αὐτὸς πλούσιος· 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν,

and he was rich. 3 And he sought to see Jesus who he was;

maar hy kon nie weens die skare; en van persoon was hy klein.

καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 

and could not for the press, because he was little of stature. 

4 Hy het verbygehardloop na heelvoor in ’n wildevyeboom op

καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν,

And he ran before, and climbed up into a sycomore tree

sodat hy Hom kon sien, want Hy kom netnou verby.

ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 

to see him: for he was to pass that way. 

5 Toe Hy op die plek gekom het en opkyk, het Jesus

καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς

And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him,

vir Saggéüs ge: Maak gou en kom af!

εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι·

and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down;

want vandag moet Ek in jou huis, vertoef.

σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 

for to day I must abide at thy house. 

6 En hy het gougemaak en afgekom en Hom bly verwelkom.

καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. [Hb11:13b]

And he made haste, and came down, and received him joyfully. 

7 Toe hulle dit sien het almal gemor en gemompel:

καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι

And when they saw it, they all murmured, saying, That

By ’n sondaarmens het hy ingegaan om te kuier.[Gn22]

Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 

he was gone to be guest with a man that is a sinner. 

8 Maar Saggéüs het sy man gestaan en vir die Here gesê: Dis so,

σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν Κύριον Ἰδοὺ

And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold,

Here, die helfte van my besittings, gee ek aan die armes; en het

τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων Κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ

Lord, the half of my goods I give to the poor; and if

ek iemand iets met skelmstreke ingedoen, vergoed ek viervoudig!

τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.

I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold. [Gn22; Josua7]

9 Jesus het virhom gesê: Vandag [Gn17:23; 15:18]het verlossing

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία [Gn7:13 1Pt1:8-11]

And Jesus said unto him, This day is salvation come [Gn7:13 1Pt1:3:20]

vir hierdie huis gekom ooreenkomstig seunskap van Abraham.

τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 

to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham. 

 

10 Want die Seun van die Mens het gekom om te vind en te red wat verlore is.[Gn18:10 Hb11:9c x :7d]

ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.

Markus10:46-52

Hulle het in Jerigo gekom. En net toe Hy uit Jerigo weggaan

Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ

And they came to Jericho: and as he went out of Jericho

met sy dissipels en ’n groot skare, het die seun van Timaeus—

καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου

with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus,

Bartimeus—’n blinde bedelaar, gesit langs die pad

Βαρτιμαῖος, τυφλὸς προσαίτης, ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 

the son of Timaeus, sat by the highway side begging. 

47 En toe hy hoor dit is Jesus die Nasarener, het hy begin [*]

καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν

And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began

uitroep om te sê: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!

καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με.[* Lev23:21,22 Eks13:8]

to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me. 

48 Baie het hom gemaan dat hy uit respek moes stilbly. Maar

καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ·

And many charged him that he should hold his peace: but

hy het op sy hardste geskree: Seun van Dawid, wees my genadig!

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

he cried the more a great deal ... Son of David have mercy on me.

49 Jesus het gaan staan en beveel: Roep hom! Hulle roep die

καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν

...Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call

blinde en sê vir hom: Wees bly, staan op, Hy roep jou!

τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε. 

the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee. 

50 En hy het sy kleed weggegooi, opgespring en na Jesus gekom.

ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 

And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus. 

51 Jesus het hom gevra en gesê: Wat wil jy hê, sou Ek doen?

καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι θέλεις ποιήσω;

Jesus answered and said unto him What wilt thou that I should do?

Die blinde het gevra: Meester, dat ek nou kan sien.

ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω. 

The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. 

52 Toe sê Jesus vir hom: Gaan! jou geloof het jou gered.

καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

...Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole.

Net daar het hy weer gesien en Jesus op die weg gevolg.

καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.

...immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Matteus20:29-34

Toe hulle Jerigo verlaat, het ’n groot skare Hom gevolg.

Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱερειχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.

And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. 

30 En daar was twee blindes wat langs die pad gesit het . . .

καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν . . .

And, behold, two blind men sitting by the way side,

en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê:

ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες

when they heard that Jesus passed by, cried out, saying,

Here, wees ons genadig, U, Seun van Dawid!

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. 

Have mercy on us, O Lord, thou Son of David. 

31 Die menigte het op hulle neergekom dat hulle stil moes bly;

ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν·

...the multitude rebuked them because they should hold their peace

maar hulle het erger geskree en dié woorde geuit:

οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες

but they cried the more, saying,

O God, wees ons genadig, Seun van Dawid!

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. 

Have mercy on us, O Lord thou Son of David.

32 En Jesus het gaan staan en hulle geroep en gesê:

καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν

And Jesus stood still, and called them, and said,

Wat wil julle hê dat Ek moet doen vir julle?

Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; 

What will ye that I shall do unto you? 

33 Hulle sê vir Jesus: O God, dat ons oë mag oopgaan.

λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 

They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. 

34 Met mededoë het Jesus hulle oë aangeraak,

σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν,

So Jesus had compassion on them, and touched their eyes:

en net daar het hulle weer kon sien en het hulle Hom gevolg.

καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

and immediately their eyes received sight, and they followed him.

 

Johannes11:9,10; 12:35,36

Jesus het geantwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;

Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

As iemand in die dag loop, struikel hy nie, want

ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι

If any man walk in the day, he stumbleth not, because

hy sien die Lig van hierdie wêreld 10 maar as iemand loop

τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ

he seeth the light of this world. 10 But if a man walk

in die nag, struikel hy, omdat die Lig nie in hom is nie.

ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 

in the night, he stumbleth, because there is no light in him. 

35 Toe sê Jesus vir hulle: net vir ’n kort rukkie nog is Die Lig

εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς

Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light

by julle. Loop terwyl julle die Lig het dat duisternis julle nie

ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς

with you. Walk while ye have the light, lest darkness

sou oorval nie; en hy wat in donkerte loop nie weet waarheen

καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ

come upon you: ...he that walketh in darkness knoweth not whither

hy gaan nie. 36 Terwyl julle Die Lig het, glo Die Lig, dat

ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα

he goeth. 36 While ye have light,believe in the light, that

julle seuns van lig mag wees. Hierdie dinge het Jesus gespreek

υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,

ye may be the children of light. These things spake Jesus,

terwyl Hy weggegaan en Hom verberg het as gevolg van hulle.

καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν. 

and departed, and did hide himself from them.

 

In Betanië

Lasarus opgewek

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

In Betanië

Lasarus opgewek

Johannes11:17-53

17 Toe Jesus opgedaag het, vind Hy Lasarus was vier dae al in

Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν

Then when Jesus came, he found that he had lain in

die graf.18 Nou wasBetanië naby Jerusalem; so na

τῷ μνημείῳ. 18 ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ

the grave… four days already.18 Bethany was nigh unto Jerusalem

vier kilometers se kant.19 En baie uit die Jode het aangekom

σταδίων δεκαπέντε. 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν

about fifteen furlongs off 19 And many of the Jews came

by Marta en Maria om hulle te vertroos oor hulle broer.

πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ, ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 

to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother. 

20 Marta, toe sy hoor Jesus het gekom, het Hom gaan ontmoet,

ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ·

…Martha, as soon as she heard… Jesus was coming, went and met him

maar Maria het in die huis bly sit. 21 Toe sê Marta vir

Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς

but Mary sat still in the house. 21 Then said Martha unto

Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nooit gesterf het nie.

Ἰησοῦν Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου. 

Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. 

22 Nogtans weet ek: wat ookal U God sou vra, Hy U sou gee.

καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν δώσει σοι ὁ Θεός. 

But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. 

23 Jesus sê vir haar: Op sal jou broer opstaan.24 Sê Marta

λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει

Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.24 Martha saith

vir Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die

unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the

αὐτῷ ἡ Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ

laaste dag. 25 Sê Jesus vir haar: EK IS Die Opstanding en Die ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ last day.25 Jesus said, I AM the Resurrection and the Life:

Lewe: hy wat glo in My, al sou hy dood gewees het, sal lewe.

ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,   [Eks14 & 15]

he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. ...

26 Trouens, elkeen wat leef en glo in My sal nooit sterf nie—

καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ

And whosoever liveth and believeth in me shall

nie in ewigheid nie! Glo jy dít?27 Sy sê vir Hom: Ja, Here,

εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ Ναί, Κύριε·

never die. Believest thou this? She saith unto him, Yea, Lord:

ek glo vas dat U die Gesalfde is die Seun van God wat na die

ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν

I believe that thou art the Christ, the Son of God, which

wêreld kom.28 Toe sy dit bely het, gaan sy en roep

κόσμον ἐρχόμενος. 28 καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν

should come into the world. 28 And when she had so said, she went

Maria haar suster en eenkant vertel sy haar: Die Meester is

Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα Ὁ Διδάσκαλος

her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is

 

hier, en Hy roep jou. 29 Daardie een het, toe sy hoor, opgestaan

πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται

come, and calleth for thee. 29 As soon as she heard that, she arose

30 en dadelik na Hom gekom.30 Jesus was egter nog nie in die

ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν· 30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν

quickly, and came unto him. 30 Now Jesus was not yet come

dorp nie maar was nog in die plek waar Marta Hom ontmoet het.

κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 

into the town, but was in that place where Martha met him. 

31 Toe die Jode wat by haar aan huis was en

οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ

The Jews then which were with her in the house, and

haar vertroos het, sien dat Maria haastig opstaan

παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη

comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily

en uitgaan, het hulle agter haar aangeloop, vermoedend dat

καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι

and went out, followed her, saying,

sy graf toe gaan om daar te huil. 32Soos Maria aangekom het

ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 32ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν

She goeth unto the grave to weep there. 32 Then when Mary was come

waar Jesus was en Hom sien [Jh20:14], val sy aan sy voete [Mt28:9]

ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας,

where Jesus was, and saw him she fell down at his feet, saying

en sê vir Hom: Here, was U hier, het my broer nie gesterf nie.

λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός. 

unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. 

33 [Jh12:27; 13:21 Mk14:34 Mt26:38; Job 24; 6:9]

Toe Jesus haar sien hoe sy huil, en haar metgeselle by haar, die

Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ

When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping

roubeklaende Jode, het Hy gekreun in sy siel. En ontsteld het

Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν

which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

 

Hy34 gevra: Waar het julle hom begrawe?  [Jh20:2, 11 Mt28:6]

ἑαυτόν καὶ 34 εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;

and 34 said, Where have ye laid him?

Antwoord hulle Hom: Here, kom kyk.35Jesus het geween.

λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, 35ἔρχου καὶ ἴδε. 35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 

They said unto him, Lord, come and see. 35Jesus wept.

36 Toe sê die Jode: Kyk hoe lief het Hy hom gehad;

ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 

Then said the Jews, Behold how he loved him! 

37 maar ander onder hulle het gesê: Hierdie man wat die

τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς

And some of them said, Could not this man which

oë van die blinde oopmaak, kon Hy nie ook maak dat

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ

opened the eyes of the blind, have caused even

hierdie man nie sou sterf nie? [Mk15:31 Lk23:35]

οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

this man should not have died?

38 Jesus, weereens kreunend in sy gees, kom [Jh20:1 Lk22:22; 24:2]

Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται

Jesus therefore again groaning in himself cometh

na die graf; daar was ’n grafsteen en ’n klip was daaroor gelê.

εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ. 

to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39 Sê Jesus: Verwyder die klip. Keer die suster van die

λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ

Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of

ontslapene, Marta: Here, hy ruik al, want dis nou vier dae!

τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 

him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days. [Jh12:23 Rm6:4; 9:17 Farao uittog]

40 Antwoord Jesus: Het Ek nie vir jou gesê dat as jy sou glo,

λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς

Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe,

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

jy die heerlikheid van God sou sien nie?

ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; [Jh19:41 Lk23:50 Mt27:60 Eks10:17 Jh12:13]

thou shouldest see the glory of God?

41 Toe vat hulle die klip weg. ... En Jesus het sy oë opgeslaan en

ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ

Then they took away the stoneAnd Jesus lifted up his eyes, and

gebid: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het.

εἶπεν Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 

said, Father, I thank thee that thou hast heard me. 

42  [Eks10:2; 11:7,8]

Ek weet U verhoor My altyd; maar vir die verdwaalde

ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον

And I knew that thou hearest me always: but because of the peoplevolk bid Ek, dat hulle mag glo dat U My gestuur het.

τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

which stand by I prayed, that they may believe that thou hast sent me.

43 [Jh12:27,28 Lk23:23 Ese1:24,26,28; 2:3] 45 [Eks14:8,13 Jh3:2; 7:48,50 Mt19:3]

Toe Jesus dit gebid het, het Hy met ’n groot stem uitgeroep:

καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν

And when he had thus spoken, he cried with a loud voice,

Lasarus, kom uit! 44 En die dooie het uitgekom met voete

Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας

Lazarus, come forth! 44 And he that was dead came forth,

en hande in verbande en kop toegedraai met doeke.

καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο.

bound hand and foot with grave clothes: and his face... with a napkin.

Jesus het dié teenwoordig, beveel: Maak hom los en laat hom gaan.

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.

Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.[Jh20:3-10; Lk24:12]

45 Toe het baie Jode, dié wat na Maria gekom het en gesien het

Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι

Then many of the Jews which came to Mary and had seen

wat Hy gedoen het, geglo in Hom. 46 Maar sommiges van hulle

ὃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν· 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν

the things which Jesus did, believed on him.46 But some of them

[Eks7:9 Mk 6:49-53 Rgt6:13 Mk14:12 Jh4:4  Lk23:8]

het na die Fariseërs gegaan en vertel wat Jesus gedoen het.

ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.

went... to the Pharisees and told... what things Jesus had done.

47 [Eks8:8...23 Num14:21-25 Dt11:1-8; 29:2,3]

Toe kom die hoëpriesters en Fariseërs in sinode saam, en

Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ

...gathered the chief priests and the Pharisees a council and said,

het bespreek: Wat doen ons? Hierdie mens doen baie tekens.

ἔλεγον Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα; 

What do we? For this man doeth many miracles. [1Kor10:9-11]

48 As ons hom laat begaan, sal almal in hom glo; en die

ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ

If we let him thus alone, all will believe on him: and the

Romeine sal kom en van ons wegvat beide land en volk.

ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 

Romans shall come and take away both our place and nation.

49 Een van hulle—Kajafas synde hoëpriester van daardie jaar,

εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου,

And one of them, Caiaphas, being the high priest That Same Year,

het aan die sanhedrin vertel: Julle weet glad niks nie 50 en

εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν 50 οὐδὲ

said unto them, Ye know nothing at all, 50 nor

neem nie in ag dat dit voordelig is vir ons as een mens

λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος

consider that it is expedient for us that one man should die for the people

sterf vir die volk,  en nie die hele volk, omkom nie.

ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 

and that the whole nation perish not.

51 Dit het hy nie uit himself gesê nie, maar omdat hy

τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ … ὢν

And this spake he not of himself: but being

hoëpriester was Daardie Jaar en geprofeteer het dat dit tyd

ἀρχιερεὺς … τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν

high priest that year, he prophesied that

geword het vir Jesus om doodgemaak te word vir die volk

Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 

Jesus should die for that nation;

52 en nie vir daardie volk alleen nie, maar dat Hy die

καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα

And not for that nation only, but that also he should gather

verstrooide kinders van God in eenheid mog bymekaarbring.

τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 

together in one the children of God that were scattered abroad.

53 Van dié dag af het hulle saamgesweer om Hom om te bring.

ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

...from that day forth they took counsel together for to put him to death.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Weg na plattelandse dorp Efraïm

Johannes11:54-57

Jesus het daarom nie weer in die openbaar beweeg

Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει

Jesus therefore walked no more openly

onder die Jode nie, maar het daarvandaan weggegaan na die

ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν

among the Jews; but went thence unto a

platteland, na die dorp naby die woestyn bekend as Efraim.

χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν,

country near to the wilderness, into a city called Ephraim,

Daar het Hy saam met sy dissipels gebly.

κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

and there continued with his disciples.

55 En die pasga van die Jode was naby, en baie het opgegaan na

Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς

And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out

Jerusalem uit die platteland voor die pasga om hulle te reinig.

Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχαἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 

up to Jerusalem before the passover to purify themselves. [Jh18:28b]

56 Toe het hulle Jesus gesoek en mekaar in die tempel

ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ

Then sought they for Jesus, and spake among themselves…

gestaan en uitvra: Wat dink julle? sal Hy nie fees toe kom nie?

ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 

in the temple as they stood, What think ye that he will not come to the feast?

57 Die hoëpriesters en Fariseërs het bevel gegee dat as iemand

δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις

...the chief priests and the Pharisees had given a commandment that,

sou weet waar Hy is hulle sou vertel sodat hulle Hom kon vang.

γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

if any knew where he were he should shew it that they might take him

 

Terug in Betanië en Jerusalem

Ses dae voor die pasgafeesdae” : Sabbat [9de dag van Eerste Maand]

Johannes12:1-11

Toe het Jesus ses dae voor die pasgafeesdae in Betanië gekom

Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν

Then Jesus six days before the passover came to Bethany

waar Lasarus (wat Hy uit die dode opgewek het) gebly het.

ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 

where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

2 Hulle het toe ’n ete gegee vir Hom daar, en Marta het bedien.

ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει,

There they made him ...lunch; and Martha served:

en Lasarus was een van dié wat saam met Hom aangesit het.

ὁ δὲ Λάζαρος [λάζομαι: om in arms of ‘boesem’ te neem Rut 4:16 Lukas 16:22,23 vgl. met die Uitog Dt37:27]εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ· 

but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

3 Maria gebruik toe ’n liter mirre en nardussalf, suiwer en

ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς

Then took Mary a pound of ointment of spikenard,

baie duur, en salf Jesus se voete en vee hulle met haar hare af;

πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς

very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair

en die huis was gevul met die reuk van die salf.

θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.

and the house was filled with the odour of the ointment.

4 Sê Judas Iskariot een van sy dissipels (hy was gereed

λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων

Then saith one of his disciples, Judas Iscariot … which should

om Hom te verraai): 5 Vir wat was die salf nie verkoop

αὐτὸν παραδιδόναι 5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη

betray him, 5 Why was not this ointment sold

vir driehonderd dunari nie en aan die armes gegee nie?

τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 

for three hundred pence, and given to the poor? 

6 Hy het dit gesê, nié omdat dit oor die armes

εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν

This he said, not that he cared for the poor;

gegaan het vir hom nie, maar omdat hy ’n dief was

ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν

but because he was a thief,

wat die beurs gehad het waarin hy die goedere weggedra het.

καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 

and had the bag, and bare what was put therein. 

7 Toe sê Jesus: Laat haar begaan; want teen die dag

εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν

Then said Jesus, Let her alone: against the day

van my begrafnis mag sy dit onderneem.8Want die armes

τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό· 8τοὺς πτωχοὺς γὰρ

of my burying hath she kept this. 8For the poor

het julle altyd by julle; maar My het julle nie altyd nie.

πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

always ye have with you;but me ye have not always.

9 Dus het baie mense uit die Jode geweet dat Hy daar was,

Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν,

Much people of the Jews therefore knew that he was there:

en het hulle gekom nie terwille van Jesus alleen nie, maar

καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’

and they came not for Jesus' sake only, but

 

 

dat hulle Lasarus kon sien wat Hy opgewek het uit die dode.

ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 

that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

10 Toe het die hoëpriesters beplan om Lasarus ook te vermoor

ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν 

The chief priests consulted that they might put Lazarus also to death

11 daar baie deur hom die Jode verlaat het en geglo het in Jesus

ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

B)     Die Laaste Week: Palm-Sondag  (Volgorde volgens dae en ure)

 

Palm-Sondag: Intog in Jerusalem :

[“Tiende dag van die Eerste Maand” 5 dae voor Abib 15 is Abib 10 Eksodus 12:3 Esegiël 40:1]

Johannes12:12-19

Die volgende môre het groot skares wat na die fees gegaan het

Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν,

On the next day much people that were come to the feast,

en gehoor het dat Jesus na Jerusalem toe kom,

ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, 

13 palmtakke gepluk en uitgegaan Hom tegemoet,

ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ,

Took branches of palm trees, and went forth to meet him,

en geskree: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom

καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος

and cried, Hosanna: Blessed isthe King of Israel

in die naam van die HERE, die Koning van Israel.

ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 

that cometh in the name of the Lord. 

14 Jesus het ’n jong esel gevind en daarop plaasgeneem,

εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό,

And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon;

soos geskrywe is: 15 [Sag9:9 Jes62:11] Vrees nie, Dogter van Sion:

καθώς ἐστιν γεγραμμένον 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών·

as it is written, 15 Fear not, daughter of Sion:

Kyk, jou Koning kom terwyl Hy op die vul van ’n esel sit.

ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt. 

16 Hierdie dinge het sy dissipels aanvanklik nie verstaan nie,

Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον,

These things understood not his disciples at the first:

maar toe Jesus verheerlik was, toe, het hulle onthou dat

ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι

but when Jesus was glorified, then remembered they that

hierdie dinge oor Hom geskryf, en aan Hom gedoen was.

ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 

these things were written of him, and that they had done these things unto him. 

17 Toe het die mense getuig wat by Hom was toe Hy Lasarus

Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον

The people therefore that was with him when he called Lazarus out

geroep het uit die graf en hom opgewek het uit die dode.

ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 

of his grave, and raised him from the dead, bare record. 

18 Deur dit het die volk Jesus opgesoek omdat hulle gehoor het

διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν

For this cause the people also met him, for that they heard

dat Hy hierdie teken vermag het. 19 Toe het die Fariseërs

τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι

that he had done this miracle. 19 The Pharisees therefore

onder mekaar gemor: Sien julle, ons bereik niks:

εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν·

said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing?

Kyk! die hele wêreld loop agter hom aan.

ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

behold, the world is gone after him.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Laaste Week: Palm-Sondag — Intog in Jerusalem

“Tiende dag van die Eerste Maand” 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

Markus11:1-11

En toe hulle naby Jerusalem gekom het in die koers van

Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ

And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and

Betfage en Betanië teen die Olyfberg, stuur Jesus twee

Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο

Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two

van sy dissipels 2 en gee hulle opdrag: Gaan na die dorp

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην

of his disciples, 2 And saith unto them, Go your way into the village

voor julle; en net voor julle dit ingaan,

τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν

over against you: and as soon as ye be entered into it,

sal julle ’n donkie vasgebind kry waarop geen mens nog ooit

εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ’ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων

ye shall find a colt tied, whereon never man sat;

gesit het nie; maak (haar) los en bring (hulle) vir My.

ἐκάθισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 

loose him, and bring him. 

3 En as iemand vir julle sou sê: Wat maak julle? sê julle:

καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε

And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that

Die Here het hom nodig. Dan sal hy hom oorstuur hiernatoe.

Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 

the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

4 Hulle gaan toe en vind die vul vasgemaak voor die poort

καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν

And they went their way, and found the colt tied by the door

buitekant langs die pad; en hulle het hom losgemaak.

ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 

without in a place where two ways met; and they loose him. 

5 En sommige van dié wat daar gestaan het, sê vir die dissipels:

καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς

And certain of them that stood there said unto them,

Wat maak julle dat julle die vul losmaak? 6 Toe antwoord hulle

Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς

What do ye, loosing the colt?6 And they said unto them

soos Jesus gesê het. En hulle het die dissipels uitgelos.

καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 

even as Jesus had commanded: and they let them go. 

7 Hulle bring die vul vir Jesus, en gooi oor hom

καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ

And they brought the colt to Jesus, and cast on him their garments,

 

 

hulle klere; en Hy het op die vul gaan sit. 8 Baie het hulle klere

τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια

and he sat upon him. 8 And many spread their garments

uitgestrooi oor die pad en ander, het takke afgesny

αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κόψαντες

in the way: and others cut down branches off the trees,

uit die veld. 9 Die voorlopers en die wat gevolg het, het geskree:

ἐκ τῶν ἀγρῶν. καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον

... And they that went before, and they that followed, cried, saying,

Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die HERE!

Ὡσαννά· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· 

Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

10 Geseënd is die komende koninkryk van ons vader Dawid!

Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ·

Blessed be the kingdom of our father David ...

Hosanna in die allerhoogste!

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.  

... Hosanna in the highest.

11 Toe het Jesus in Jerusalem in die tempel ingegaan; en

Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ

And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and

Hy het alles rondom bekyk. Die tyd synde reeds laat in die dag,

περιβλεψάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας,

when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come,

het Hy uitgegaan na Betanië saam met die twaalf.

ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.

he went out unto Bethany with the twelve.

 

[[Johannes 12:36 Hierdie dinge het Jesus gespreek; en weggegaan en Hom versteek weens hulle.

Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν. 

These things spake Jesus and departed, and did hide himself from them.

Lukas21:37 Hy het oordag in tempel geleer ... snags uitgegaan en oornag in ’n stal

Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο

And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode]]

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Laaste Week: Palm-Sondag — Intog in Jerusalem

“Tiende dag van die Eerste Maand”

5dae voor Abib 15 is Abib 10

 

Matteus21:1-11

En toe hulle naby Jerusalem gekom het naby Betfage

Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ

when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage

teen die Olyfberg, tóé het Jesus twee dissipels gestuur en

εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς 

unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, 

2 hulle beveel: Gaan na die gemeenskap voor julle,

λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν,

saying unto them, Go into the village over against you,

dan sal julle ’n vasgemaakte donkie vind met haar vul by haar:

καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς·

and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her:

maak haar los en bring hulle hier. 3 En as iemand vir julle

λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν

loose them, and bring them unto me. 3 ...if any man say ought unto you,

sou sê: Wat maak julle? dan sê julle: Die Here het hulle nodig;

εἴπῃ τι; ἐρεῖτε ὅτι Ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει·

... ye shall say The Lord hath need of them;

en hy sal hulle dadelik stuur.4 Dit het gebeur dat

εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα

and straightway he will send them. 4 All this was done, that

vervul sou word die woord gespreek deur die profeet:

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος 

it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,

5 Vertel aan die dogter van Sion: Kyk! jou Koning kom na jou!

Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι

Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee,

Nederig; en Hy sit op ’n esel— op die vul van ’n eselin.

πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 

meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

6Toe gaan die dissipels en maak soos Jesus hulle beveel het,

πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

And the disciples went, and did as Jesus commanded them

7 Hulle bring die donkie en haar vul en sprei hulle klere uit;

ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱμάτια

And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes,

en Hy het daarop plaasgeneem. 8 Die meeste mense gooi

καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν

and they set him thereon.8 And a very great multitude spread

hulle klere oop op die pad, en party het takke afgepluk van die

ἑαυτῶν ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν

their garments in the way; others cut down branches from the

bome en in die pad uitgestrooi.

δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 

trees, and strawed them in the way.

9 Die skare aan die voorpunt en hulle agteraan het geskree:

οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον

And the multitudes that went before, and that followed, cried,

Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom

λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος

saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh

in die Naam van die HERE: Hosanna in die hoogste sfere.

ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

10 Soos Hy Jerusalem ingaan, raak die hele stad in beroering

καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις

And when he was come into Jerusalem, all the city was moved,

oor die vraag: Wie is hierdie mens?11 Die menigte het gesê:

λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον

saying, Who is this?11 ...the multitude said

Hierdie man is die profeet Jesus uit Nasaret in Galilea.

Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee [* Lev23:21,22 Eks13:4]

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Laaste Week: Palm-Sondag — Intog in Jerusalem

Lukas19:28-44 “Tiende dag van die Eerste Maand”5 dae voor Abib 15 is Abib 10

En nadat Hy hierdie dinge gespreek het, het Hy vooruit

Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν

And when he had thus spoken, he went before,

opgegaan na Jerusalem.29 Dit gebeur toe dat toe Hy naby

ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς

ascending up to Jerusalem. 29 ... when he was come nigh to

Betfage en Betanië teen die Olyfberg gekom het,

Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν,

Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives,

Hy twee dissipels gestuur het30 met die opdrag: Gaan na die dorp

ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν ... κώμην ...

he sent two of his disciples, Saying, Go ye into the village

voor julle en as julle daar kom sal julle ’n vasgemaakte esel kry

κατέναντι, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον,

over against you ... at your entering ye shall find a colt tied,

waarop niemand ooit gesit het nie; Maak los en bring hom.

ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 

whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither. 

31 En as iemand julle vra: Waarvoor maak julle hom los?

καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;

And if any man ask you, Why do ye loose him?

só moet julle spreek: Omdat die Here hom nodig het.

οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him. 

32 Toe hulle gegaan het, vind dié wat gestuur was,

ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον

And they that were sent went their way, and found

alles soos Hy vir hulle gesê het.33 Terwyl hulle die esel losmaak,

καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον

even as he had said unto them.33 And as they were loosing the colt

sê die einaars vir hulle:Waarvoor maak julle die vul los?

εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί λύετε τὸν πῶλον; 

the owners thereof saidunto them, Why loose ye the colt? 

34 En hulle het gesê: Die Here het hom nodig.

οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

And they said, The Lord hath need of him. 

35 Toe bring hulle hom vir Jesus, en sprei hulle

καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν

And they brought him to Jesus: and they cast their

klere uit oor die vul en plaas Jesus daarop neer.

τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν. 

garments upon the colt, and they set Jesus thereon. 

36 En terwyl Hy triomfantlik ingaan,

πορευομένου δὲ αὐτοῦ 

And as he went,

het hulle hul klere op die pad voor Hom uitgesprei.

ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.

 they spread their clothes in the way. 

37 Namate Hy die helling genader het teen die Olyfberg al,

ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν

...when he was come nigh ... at the descent of the mount of Olives,

het die ganse menigte van volgelinge begin om vreugdevol

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες

the whole multitude of the disciples began to rejoice

lofprysing aan God in groot koor uit te roep

αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ

and praise God with a loud voice

oor al sy magtige dade wat hulle aanskou het,

περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων, 

for all the mighty works that they had seen;

38 en sê: Geseënd is Hy wat kom, die Koning in die Naam

λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ὁ Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι

Saying, Blessed be the King that cometh in the name

van die HERE; in die hemel vrede en in die hoogste, eer!

Κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 

of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.

 

 

39 En party Fariseërs onder die skare het vir Hom gesê:

καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν

... some of the Pharisees from among the multitude said unto him,

Leraar, betig u volgelinge!40 Maar Hy het hulle geantwoord:

Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν

Master, rebuke thy disciples. 40 And he answered

Ek sê vir julle, as hierdie mense sou stilbly, sal klippe uitroep!

Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν.

and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.

41 En toe Hy naby die stad gekom het, het Hy gehuil daaroor

Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτήν, 

And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, 

42 en gesê: As jy maar Hierdie [jou] Dag geken het en dit

λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ [sou] ταύτῃ καὶ σὺ τὰ

Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day,

wat tot jou vrede is! Maar nou is dit verborge vir jou oë,

πρὸς εἰρήνην· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 

...which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes. 

43 dat dae gaan kom oor jou dat jou vyande teen jou sal optrek,

ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου

For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a

bolwerke teen jou oprig, en jou sal omsingel en alkante beleër.

χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν, σε πάντοθεν

trench about thee...compass thee round and keep thee in on every side

44 Hulle sal jou en jou kinders in jou met die aarde gelykmaak,

καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί,

...lay thee even with the ground, and thy children within thee;

en geen klip sal op die ander gelaat word in jou nie,

καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί,

and they shall not leave in thee one stone upon another;

deurdat jy nie die tyd vir jou verantwoording herken het nie.

ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

because thou knewest not the time of thy visitation.

.                                                                                                         .

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Laaste Week: Maandag :4 dae voor Abib 15 is Abib 11

Markus11:12-14

Die oggendtoe hulle van Betanië af gekom het, was Hy honger.

Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 

on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry.

13 En toe Hy op ’n afstand ’n vyeboom sien met blare, gaan Hy

καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν

And seeing a fig tree afar off having leaves, he came,

(kyk) of daar (vye) aan dit was.Toe Hy by die vyeboom kom,

εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν

if haply he might find any thing thereon: and when he came to it,

vind Hy niks as blare nie; want dit was nie vyeseisoen nie.

οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 

he found nothing but leaves; for the time of figs was notyet. 

14 Toe spreek Hy die boom aan en sê: Nooit weer in ewigheid

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα

And Jesus answered and said unto it ... hereafter for ever ...

mag iemand van jou vrug eet nie!Sy dissipels het Hom gehoor.

ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

no man ... eat fruit of thee ... And his disciples heard it.

 

= Lukas21:29-33MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Hy het hulle ’n gelykenis vertel: Kyk na die vyeboom en alle bome:

Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα· 

And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 

30 sodra hulle bot, is dit vanself sigbaar en weet julle dat

ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι

When they now shoot forth, ye see and know of your own selves

die somer reeds naby is.31 Net so vir julle, wanneer julle sien

ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε

that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see

dié dinge gebeur, weet julle dat die Koninkryk van God naby is.

ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.

 

32 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag mag nie verbygegaan het

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ … ἡ γενεὰ αὕτη … παρέλθῃ …

Verily I say unto you, This generation shall not pass away,

alvorens alles sou gebeur het nie.33 Die hemel en die hel

ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ

till all be fulfilled.33 Heaven and earth

sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.

shall pass away:but my words shall not pass away.

 

Markus11:15-17 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

15 Hulle kom toe in Jerusalem en gaan in die tempel in

Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν

...they come to Jerusalem and Jesus went into the temple

en Hy begin om dié uit te jaag wat koop sowel as dié wat

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας

and began to cast out them that sold and

verkoop in die tempel, en die tafels van die bankiers en

bought in the temple...and the tables of the moneychangers and

ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ

die hokke van die verkopers van die duiwe, het Hy omgegooi;

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, 

the seats of them that sold doves;

16 en Hy het nie toegelaat dat één, skottels deur die tempel dra nie.

καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 

...he would not...that any...should carry...vessel through the temple. 

17 Toe het Hy geleer en vir hulle gesê: Is dit nie geskryf nie:

καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι

And he taught, saying unto them, Is it not written,

My huis sal ’n huis van gebed genoem word vir alle volke?

Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν;

My house shall be called of all nations the house of prayer?

Maar julle het dit ’n spelonk van rowers gemaak.

ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 

but ye have made it a den of thieves. 

= Matteus21:12-14 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

En Jesus het in die tempel ingegaan en almal uitgegooi wat

Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς

And Jesus went into the temple of God, and cast out all them

gekoop en verkoop het in die tempel; en die tafels van die

πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν

that sold and bought in the temple, and ... the tables of the

geldwisselaars en die hokke van die duiweverkopers het Hy omgekeer

κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς

moneychangers and the seats of them that sold doves he overthrew

13 En Hy sê vir hulle: Dit is geskryf: My huis sal ’n huis van

καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς

he said unto them It is written My house shall be called the house

gebed genoem word, maar julle het dit ’n rowerspelonk gemaak.

κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.

of prayer; but ye have made it a den of thieves.

14 En blindes en verlamdes het na Hom in die tempel gekom;

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ,

And the blind and the lame came to him in the temple;

en Hy het hulle genees.

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

and he healed them. 

 

= Lukas19:45,46 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Hy het in die tempel ingegaan en die handelaars begin uitjaag.

Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας, 

And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;

46 Hy het vir hulle gesê: Daar is geskryf: My huis sal ’n huis

λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος

Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer:

van gebed wees, maar julle het dit ’n grot vol rowers gemaak.

προσευχῆς·ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

but ye have made it a den of thieves.

class=reg style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'>.                                                                                                         .

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

= Matteus21:15-17 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

15 Toe sien die hoëpriesters en skrifgeleerdes die wonders

ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια

And when the chief priests and scribes saw the wonderful things

wat Hy gedoen het, en die kinders wat uitroep in die tempel en

ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ

that he did, and the children crying in the temple, and

sê: Hosanna aan die seun van Dawid.

λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, ἠγανάκτησαν, 

saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased, 

16 Toe sê hulle vir Hom: Hoor jy wat hierdie kinders sê?

καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;

And said unto him, Hearest thou what these say?

Maar Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees nie:

ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι

And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read,

Uit die mond van kinders en suigelinge het u lof voorberei?

Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 

Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? 

= Johannes12:20-26 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

20 Daar was sekere Grieke onder die reisigers

Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα

And there were certain Greeks among them that came up

wat om te aanbid op die fees was.21 Hulle betrek toe vir

προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ· 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον

to worship at the feast: 21 The same came therefore to

Filippus van Betsaida in Galilea, en vra hom met dié woorde:

Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες

Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying,

Meneer, ons wil Jesus sien?22 Filippus kom en vertel

Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει

Sir, we would see Jesus. 22 Philip cometh and telleth

Andrias; en Andrias en Fillipus kom en vertel Jesus.

τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 

Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus. 

23 Toe antwoord Jesus hulle en sê: Nou is die tyd dat

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα

And Jesus answered them, saying, The hour is come, that

die Seun van die Mens verheerlik mag word.24Sowaar, Ek sê

δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω

the Son of man should be glorified.24 Verily, verily, I say

vir julle: Tensy die koringkorrel op die aarde val en sterf,

ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,

unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die,

bly dit net enkel saad; maar indien dit sterf, dra dit veel vrug.

αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 

it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit. 

25 Hy wat sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar hy wat sy lewe

ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν

He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life

in hierdie wêreld haat, sal dit tot lewe in ewigheid behou.

αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 

in this world shall keep it unto life eternal. 

26 As iemand My dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar

ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ

If any man serve me, let him follow me; and where I am, there

sal my dienskneg wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.

καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ Πατήρ.

shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.

 

Markus11:18 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

18 En die hoëpriesters en skrifgeleerdes het gehoor, en

καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ

And the scribes and chief priests heard it, and

uitgewerk hoe hulle Hom kon doodmaak, want hulle was bang

ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ

sought how they might destroy him: for they feared

vir Hom, terwyl die hele volk verstom was oor sy leer.

αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

him, because all the people was astonished at his doctrine.

= Lukas19:47,48 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

47 Hy was besig met gewone leer in die tempel. Die predikante

Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς

And he taught daily in the temple. But the chief priests

en geleerdes egter, het geknoei om Hom dood te maak; ook die

καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ

and the scribes...sought to destroy him...and the

politici. 48 Hulle het geen idee gehad wat hulle sou doen nie,

πρῶτοι τοῦ λαοῦ48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν·

chief of the people 48 And could not find what they might do:

want die volk het alles vas geglo wat hulle van Hom gehoor het

ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων.

for all the people were very attentive to hear him.

Markus11:19 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

19 Toe dit laat geword het, het Hy uit die stad gegaan.

αὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως.

And when even was come, he went out of the city.

= Matteus 21:17 MaandagAbib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)

17 En Hy het hulle verlaat en uitgegaan buite die stad

Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως

And he left them, and went out of the city

na Betanië, en het daar in ’n skaapstal oornag.

εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

into Bethany; and he lodged there.

.                                                                                                         .

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Laaste Week: Dinsdag : 3dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 12

PREDIKING

Markus11:20

Vroeg in die môretoe hulle weer verbykom, sien hulle

Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον

And in the morning, as they passed by,

dievyeboom verdroog tot in die wortels.

τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 

they saw the fig tree dried up from the roots. 

 

= Matteus 21:18-22; 45,46 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Vroeg, terwyl hulle na die stad gaan, het Hy honger geword.

Πρωῒ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. 

Now in the morning as he returned into the city, he hungered. 

19 Toe Hy ’n vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen.

καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν,

And when he saw a fig tree in the way, he came to it,

En toe Hy niks daaraan vind nie as net blare, praat Hy met dit:

καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ

and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it,

Nooit tot in ewigheid sal vrugte aan jou groei nie!

Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα.

Let no fruit grow on thee henceforward for ever.

En terwyl Hy nog praat, het die vyeboom weggedroog

καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 

And presently the fig tree withered away.

20 Toe die dissipels dit sien, het hulle gewonder en gesê: Hoe

καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς

And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How

gou was die vyeboom verdroog?21 Jesus antwoord ensê vir hulle:

παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

soon is the fig tree withered away! Jesus answered and said unto them,

Sowaar Ek sê vir julle: As julle geloof het en nie wantrou nie,

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε,

Verily I say unto you, If ye have faith and doubt not,

sal julle nie net dít van die vyeboom kon doen nie, maar selfs

οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν

ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if

vir die berg kon sê: Tel jou op en gooi jou in die see;

τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν,

ye shall say to this mountain, Be removed and … cast into the sea;

en dit sal gebeur. 22 En alles wat julle ook mag vra,

γενήσεται· 22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ

it shall be done. 22 …all things whatsoever ye shall ask in prayer,

gelowig in die gebed, sal julle ontvang.

πιστεύοντες λήμψεσθε.

believing, ye shall receive.

45 Toe die predikante en huigelaars sy gelykenisse hoor,

Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ

And when the chief priests and Pharisees had heard his parables,

het hulle geweet Hy praat van húlle.46Hulle wou Hom vang,

ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν

they perceived… he spake of them. 46when they sought to lay hands on him,

maar was bang vir die volk wat Hom as profeet aanvaar het.

κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

they feared the multitude, because they took him for a prophet.

 

Markus11:27,28 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

27 Hulle gaan weer na Jerusalem. Hy het in die tempel geloop

Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος

…they come again to Jerusalem …as he was walking in the temple,

toe kom staan die pastore en professore en regters voor Hom

αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι

there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

28 en sê vir Hom: Deur watse gesag doen jy hierdie dinge?

καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;

And say unto him, By what authority doest thou these things?

Of wie het jou hierdie gesag gegee dat jy dié dinge kon doen?

ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 

and who gave thee this authority to do these things? 

= Matteus21:23-25 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Toe Hy die tempel inkom, kom staan die leraars, die geleerdes

Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ

And when he was come into the temple, the …chief priests …and

en kerklui en volksleiers voor Hom en sê: Op watter gesag

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ

…the elders of the people came unto him…and said, By what authority

doen jy hierdie dinge, en wie het jou hierdie mag gegee?

ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 

doest thou these things? and who gave thee this authority? 

24 En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê: Ek, gaan júlle,

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ

And Jesus answered and said unto them, I also will ask you

een iets vra wat, as julle My kon antwoord, Ek julle sal vertel

λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ

one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you

deur watter gesag Ek hierdie dade kon vermag . . .

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 

by what authority I do these things. 

25 Die doop van Johannes— waarvandaan het dit gekom? Uit

τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν; ἐξ

The baptism of John, whence was it? from

die hemel of uit mense? Hulle het onder mekaar gestry en gesê:

οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες·

heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying,

As ons sou sê, uit die hemel, sal Hy vir ons sê,

Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν

If we shall say, From heaven; he will say unto us,

vir wat dan het (ons) hom nie geglo nie?

Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 

Why did ye not then believe him?

 

ed there.

.                                                                                                         .

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

= Lukas20:1-8 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Dit gebeur toe op een van Daardie Dae van sy onderrigting van

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ

And it came to pass, that on one of those days, as he taught

die volk in die tempel toe Hy die Goeie Nuus aangekondig het,

τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου

the people in the temple, and preached the gospel,

en die predikante en geleerdes saam met die politieke leiers

ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 

the chief priests and the scribes came upon him with the elders, 

2Hom voorgekeer en met Hom gestry het en Hom gedaag het:

…ἐπέστησαν… καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν

And spake unto him, saying,

Vertel ons deur watter gesag doen jy hierdie dinge, of wie is dit

Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ

Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he

wat jou die mag gegee het daarvoor?3 Hy het hulle geantwoord

δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 3 ἀποκριθεὶς δὲ

that gave thee this authority? 3 And he answered

en gesê: Ek, gaan julle vra, dan vertel julle My:

εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι 

and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:

4 Die doop van Johannes, was dit van bo, of van die mense?

Τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 

The baptism of John, was it from heaven, or of men? 

5 Hulle het dit bespreek en ooreengkom: As ons sou sê,

οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν

And they reasoned with themselves, saying, If we shall say,

uit die hemel, sal Hy vra hoekom het julle hom nie geglo nie;

Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 

From heaven; he will say, Why then believed ye him not? 

6 en as ons sou sê, uit die hemele, gaan die hele volk óns stenig

ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς·

But and if we say, Of men; all the people will stone us:

 

want Johannes word gehou om ’n profeet te wees.

πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι. 

for they be persuaded that John was a prophet. 

7 Hulle antwoord was om nie te geweet het waarvandaan nie.

καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 

And they answered, that they could not tell whence it was. 

8 Jesus het vir hulle gesê: Dan vertel Ek julle ook nie deur

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν

And Jesus said unto them, Neither tell I you by

watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

what authority I do these things.

 

Markus12:35-37 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

En in die tempel het Jesus, terwyl Hy onderrig, gevra en gesê:

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ

And Jesus answered and said, while he taught in the temple,

Hoe sê die geleerdes dat die Gesalfde, Seun van Dawid is?

Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 

How say the scribes that Christ is the Son of David?

36 Self het Dawid verklaar deur die Heilige Gees:

αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ

For David himself said by the Holy Ghost,

Die HERE het aan My HERE gesê: Rus aan my regterhand

Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand,

tot Ek U vyande die rusplek van u voete sou gemaak het.

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 

till I make thine enemies thy footstool.

37 Dawid self noem Hom HERE; nou vanwaar, is hy Sy Seun?

αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός;

David … himself calleth him Lord; and whence is he then his son?

Die gewone mense het gewillig na Hom geluister.

Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως.

And the common people heard him gladly.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

= Matteus22:23;41-46 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

23 Op Daardie Selfde Daghet Sadduseërs Hom genader

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι,

The same day came to him the Sadducees,

(hulle wat sê daar is nie ’n opstanding nie) en Hom gevra . . .

λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν . . . 

which say that there is no resurrection, and asked him . . . 

41 Terwyl die Fariseërs bymekaar was, het Jesus hulle uitgevra

Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 

While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

42 met dié woorde: Wat dink julle van die Gesalfde? Wie se

λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος

saying, What think ye of Christ? whose son is he?

Seun is Hy? Hulle het gesê: Dawid s’n.43 Jesus sê vir hulle:

υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυείδ. 43 λέγει αὐτοῖς

They say unto him, The Son of David. 43 He saith unto them,

Hoe dan noem Dawid Hom deur die Gees, HERE,

Πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν Πνεύματι καλεῖ αὐτὸν Κύριον

How then doth David in spirit call him Lord,

met dié woorde: 44 Die HERE het aan My HERE gesê: Rus aan

λέγων 44 Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ

saying, 44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on

my regterhand tot Ek U vyande rusplek van u voete gemaak het?

δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου; 

my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

45 As Dawid Hom dan HERE noem, hoe is Hy sy seun?

εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 

If David then call him Lord, how is he his son? 

46 Niemand was instaat om Hom ’n woord te antwoord en

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ

And no man was able to answer him a word, neither

niemand het gewaag van Daardie Dag af om Hom iets te vra nie.

ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

durst any man from that day forth ask him any more questions.

 

= Matteus24:1-3 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Toe Jesus uit die tempel uit en weggegaan het, kom

Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον

Jesus went out and departed from the temple and his disciples came

sy dissipels aan om Hom die geboue van die tempel te wys.

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 

to him for to show him the buildings of the temple.

2 Hy het hulle geantwoord en gesê: Sien julle nie dit alles nie?

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα;

And Jesus daid unto them, See ye not all these things?

Sowaar Ek sê vir julle: hier sal geen klip op ’n klip gelaat word

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον

verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another

wat nie omgegooi sal word nie.3 Terwyl Hy op die Olyberg sit,

ὃς οὐ καταλυθήσεται.3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους

that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount

3 het sy dissipels gekom en Hom allenig gevra:

τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες

of Olives, the disciples came unto him privately, saying,

Vertel ons wanneer gaan hierdie dinge gebeur?

Εἰπὲ ἡμῖν,πότε ταῦτα ἔσται, 

Tell us, when shall these things be?

 

= Matteus26:1-2 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Dit het gebeur dat toe Jesus al hierdie woorde voltooi het,

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους,

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings,

Hy vir sy dissipels gesê het: 2 Julle weet oor twee daeis pasga

εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται

he said unto his disciples, Ye know that after two days

en word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word.

καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

 

 

= Johannes12:27-36 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

27 Nouis my siel ontsteld, en wat sal Ek sê? Vader, verlos My

νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με

Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me

omrede en deur hierdie uur?— want net daarom het Ek

ἐκ τῆς ὥρας ταύτης· ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον

from this hour: but for this cause came I

hierdie uur tegemoetgegaan.28 Vader, verheerlik U, u Naam.

εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28 Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.

unto this hour.28 Father, glorify thy name.

Toe kom daar ’n Stem uit die hemel:

ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

Then came there a voice from heaven, saying,

Verheerlik hét Ek, en verheerlik sál Ek wéér! [Jh11:4 Ef1:18 Ro6:4]

Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 

I have both glorified it, and will glorify it again. 

29 Die skare wat daar gestaan het en gehoor het, het gesê:

ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν

The people therefore, that stood by, and heard it, said that

Donderweer! Ander het gesê: ’n Engel het met hom gepraat.

βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 

it thundered: others said, An angel spake to him. 

30 Jesus het verduidelik en gesê: Die Stem het nie vir My

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη

Jesus answered and said, This voice came not because of me,

gekom nie; maar vir julle.31 Nouis die oordeel van die wêreld;

γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς. 31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου·

but for your sakes. 31 Now is the judgment of this world:

nousal die prins van hierdie wêreld uitgewerp word buitentoe.

νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 

now shall the prince of this world be cast out. 

32 Wanneer Ek egter verhoog word van die aarde sal Ek almal

κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω

And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men

 

na My toe aantrek.33 Dit het Jesus gesê, verwysend na watter

πρὸς ἐμαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ

unto me. 33 This he said, signifying what

dood Hy aanstonds sou sterf.34 Toe weerspreek die mense Hom:

θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος

death he should die. 34 The people answered him,

Ons verneem uit die Wet dat die Gesalfde vir altyd bly;

Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα,

We have heard out of the law that Christ abideth for ever:

nou wat bedoel jy, die Seun van die Mens moet verhoog word?

καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;

and how sayest thou, The Son of man must be lifted up?

Watse Seun van die Mens is dit?

τίς ἐστιν οὗτος ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 

who is this Son of man? 

35 Toe sê Jesus vir hulle: Net nog ’n klein rukkie is die Lig

εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς

Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light

onder julle. Loop terwyl julle die Lig het dat donkerte julle nie

ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς

with you. Walk while ye have the light, lest darkness

oorkom nie; want hy wat wandel in duisternis weet nie waar

καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ

come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither

hy is of gaan nie.36 Het julle die Lig, glo in Die Lig sodat julle

ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα

he goeth. 36 While ye have light, believe in the light, that

kinders van die lig mag word.Hierdie dinge het Jesus gespreek

υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,

ye may be the children of light. These things spake Jesus and

en weggegaan en Hom versteek weens hulle.

καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν. 

departed, and did hide himself from them.


= Lukas21:34-38 DinsdagAbib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Dit was een van Daardie Dae wat Hy in die tempel geleer,

Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων,

And in the day time he was teaching in the temple;

en snags uitgegaan en oornag en gerus het op die berg wat

τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ

and at night he went out, and abode in the mount that

Bitterolyfberg genoem word. 38 En die hele volk was vroegdag

καλούμενον Ἐλαιῶν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν

is called the mount of Olives. And all the people came early…

in die tempel om na Hom te luister.                

πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.                  

to him in the temple, for to hear him.

 [Gn7:13; 8:4; 9:27. ‘arar’ bitter, ‘at’ versteek]

.                                                                                                         .

 

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
Bladsye: 1 2 3 4 »