Af

Jesus se Laaste Pasga-Lyding | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Algemeen » Besprekings oor Die Bybel
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Voor Annas: Die voordoener

Johannes18:19-23

Die hoëpriester het toe vir Jesus uitgevra oor sy dissipels

Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

The high priest then asked Jesus of his disciples,

en oor sy leer. 20 Jesus het hom geantwoord: Ek het eenvoudig

καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.20 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ

and of his doctrine.20 Jesus answered him,

gepraat met die wêreld. Ek het altyd onderrig in die kerk

λελάληκ(σ)α τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ

I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue

en tempel waar al die Jode aanbid; en in die geheim

καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ

and in the temple whither the Jews always resort; and in secret

het Ek niks gesê nie.21 Wat vra jy Mý? Vra hulle wat gehoor het

ἐλάλησα οὐδέν. 21 τί με ἐρωτᾷς (ἐπερωτᾷς); ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας

have I said nothing. 21 Why askest thou me? ask them which heard me,

wat Ek aan hulle vertel het! Kyk, húlle weet wat Ek gesê het!

τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. 

what I have said unto them: Behold, they know what I said.

22 En terwyl Jesus hierdie dinge sê, het een van die bediendes

ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν

And when he had thus spoken, one of the officers which stood by,

wat daar rondgestaan het, Hom ’n geklap gegee en gesê:

ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών

struck Jesus with the palm of his hand, saying,

Is dit hoe jy die hoëpriester antwoord?

Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 

Answereth thou the high priest so?

23 Jesus het hom geantwoord: As Ek kwaad gespreek het,

ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα,

Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil:

bewys die kwaad; maar indien goed, wat verneder jy My?

μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; 

but if well, why smitest thou me?

Nag een:Van Annas af na Kajafas en die hoofraad

Johannes18:24

Toe het Annas Hom geboeid na Kajafas die hoofpriester gestuur.

ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἄννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.

Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.

Markus14:53

Toe het hulle Jesus na die hoëpriester weggelei.

Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα,

And they led Jesus away to the high priest.

En al die hoëpriesters en ouderlinge en skrifgeleerdes het vergader.

καὶ συνέρχονται (αὐτῷ) πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 

and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

Matteus26:57

Hulle wat Jesus gevange geneem het, het Hom weggelei

Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον

Hoi de kratehsantos, ho Iehsoun apehgagon

na Kajafas die hoëpriesterwaar

πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου

pros Kaïaphahn ton archiereahopou

die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het.

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 

hoi grammateis kai hoi prebuteroi sunehchthehsan.

Lukas22:66

Met dagbreek het hulle vergader:

Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη

And as soon as it was day the elders of the people

die ouderlinge van die volk, hoëpriesters én, wetsgeleerdes.

τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς,

and the chief priests and the scribes came together,

En hulle het Hom weggevat na hulle hoofraad.

καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, 

and led him into their council.

Nag een:Voor Kajafas en hoofraad: Valse getuies

 

Markus14:55-59

Die hoëpriesters en die hele raad het gesoek

Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν

And the chief priests and all the council sought

(vir) getuienis teen Jesus ten einde Hom dood te maak.

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν,

for witness against Jesus to put him to death

maar kon niks vind nie.56Want baie het vals teen Hom getuig

καὶ οὐχ ηὕρισκον 56πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ,

and found none.56 For many bare false witness against him,

maar hulle getuienis was nie dieselfde nie.

καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 

but their witness agreed not together.

57 Sekeres het na vore gekom en valse getuienis teen Hom gelewer

καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ

And there arose certain, and bare false witness against him,

58 wat gesê het: Ons het Hom gehoor sê:

λέγοντες ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι

saying, We heard him say,

Ek gaan hierdie handgemaakte tempel verwoes

Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον

I will destroy this temple that is made with hands

en in drie dae ’n ander nié met hande gemaak nie, tempel, bou.

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 

and within three days I will build another without hands.

59 So was hulle getuienis gladnie dieselfde nie.

καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.

But neither so did their witness agree together.

 

Matteus26:59-61

En die priesters en ouderlinge en die hele hoofraad

Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς (οἱ πρεσβύτεροι) καὶ τὸ συνέδριον ὅλον

Now the chief priests and elders and all the council

 

het gesoekvir valse getuienis teen Jesus, sodat hulle

ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως

sought false witness against Jesus to

Hom kon doodmaak,60 maar hulle kon geen vind nie.

αὐτὸν θανατώσωσιν,60 καὶ οὐχ εὗρον.

put him to death;60 But they found none:

Baie valse getuies het na vore gekom en vals getuig,

(καὶ) πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων.

yea, though many false witnesses came, yet found they none.

Naderhand kom daar twee61wat sê: Hierdie man het gesê:

ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 61 εἶπαν· Οὗτος ἔφη

At the last came there two61 And said,This fellow said,

Ek is magtig om die tempel van God te vernietig

Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ

I am able to destroy the temple of God,

en in drie dae te herbou.

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι (αὐτὸν). 

and to build it in three days.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Voor die hoofraad: Is u die Seun van God?

Lukas22:66b-71

Hulle het Hom weggevat na hulle hoofraad terwyl hulle praat:

ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, λέγοντες

They led him into their council, saying,

67 As u die Gesalfde is, vertel ons! Hy het hulle geantwoord:

Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς

Art thou the Christ? tell us. And he said unto them,

Al sou Ek julle vertel, julle sou nie glo nie.

Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε· 

If I tell you, ye will not believe.

68 En al sou Ek vra, julle sal nie antwoord of my laat gaan nie.

ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε (μοι ἢ ἀπολύσητε). 

And if I also ask, ye will not answer, nor let me go.

 

69 Hierna sal die Seun van die Mens sit [2Kronieke 23:15-21]

ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος

Hereafter shall the Son of man sit

aan die Regterhand van die Krag van God.

ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. 

on the right hand of the power of God.

70 Toe het almal Hom gevra: Is u nou die Seun van God?

εἶπαν δὲ πάντες Σὺ οὖν εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;

Then said they all, Art thou then the Son of God?

En Hy het voor hulle verklaar: Julle sê EK IS!

ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 

And he said unto them, Ye say that I AM.

71 Toe het hulle gesê: Wat meer bewys het ons nodig?

οἱ δὲ εἶπαν (εἶπον·)Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν;

And they said, What need we any further witness?

Ons het vir onsself uit sy eie mond gehoor!

αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

for we ourselves have heard of his own mouth.

 

Markus14:60-62

En die hoëpriester het tussen hulle gestaan en Jesus gemaan καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς (τὸ) μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν

And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus,

en gesê: Antwoord jy niks nie? Wat getuig hierdie mense teen jou?

λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 

saying, Answerest thou nothing? What witness these against thee?

61 Maar Jesus het stilgebly en niks geantwoord nie.

ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν.

But he held his peace, and answered nothing

Wéér het die hoëpriester Hom gevra en vir Hom gesê:

πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ

Again the high priest asked him,

Is u die Gesalfde die Seun van die Geseënde?

Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ; 

Art thou the Christ, the Son of Blessed?

62 Jesus het gesê: Ek Is! En julle sal die Seun van die mens

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

And Jesus said, I am: And ye shall see the Son of man

aan die regterhand van die Almagtige sien sit

ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως

sitting on the right hand of power,

en kom op die wolke van die hemel.

καὶ ἐρχόμενον μετὰ (ἐπὶ) τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 

and coming in the clouds of heaven.

 

Matteus26:62-64

Maar die hoëpriester het gestaan en vir Hom gesê:

καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ

And the high priest arose, and said unto him,

Antwoord jy niks nie? Wat getuig hierdie klomp teen jou?

Οὐδὲν ἀποκρίνῃ, τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 

Answerest thou nothing?What witness these against thee?

63 Maar Jesus het stilgebly. Toe sê die hoëpriester vir Hom:

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ (ἀποκριθεὶς) ὁ ἀρχιερεὺς

But Jesus held his peace. And the high priest answered him

Ek gebied jou in die Naam van die God van die lewendes:

εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος

and said unto him, I adjure thee by the living God,

dat jy ons vertel of jy die Gesalfde die Seun van God is!

ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.

64 Jesus het hom geantwoord: U het dit gesê! Tog vertel Ek julle,

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν,

Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you,

van nou af sal u die Seun van die Mens gesete aan die

ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ

Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the

regterhand van die Almagtige sien kom op die wolke van die hemel.

δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 

right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

Markus14:63,64

Toe het die hoëpriester sy toga geskeur en uitgeroep:

ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει

Then the high priest rent his clothes, and saith,

Wat se getuienis meer het ons nodig?!

Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 

What need we any further witnesses?

64 Julle het die godslastering gehoor! Na wat lyk dit vir julle?

ἠκούσατε (πάντως) τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεται;

Ye have heard the blasphemy: what think ye?

Hulle almal het Hom verdoem dat Hy die dood skuldig is.

οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου. 

And they all condemned Him to be guilty of death.

 

Matteus26:65.66

Toe het die hoëpriester sy kleed geskeur terwyl hy uitroep:

τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων (ὅτι)

Then the high priest rent his clothes, saying,

Hy het gelaster! Wat het ons meer nodig vir bewys?

Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

He has spoken blasphemy; what further need have we of witnesses?

Kyk, julle het nou sy laster gehoor!66 Wat dink julle?

ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν (αὐτοῦ)· 66

Behold, now ye have heard his blasphemy.66 What think ye?

En hulle het geantwoord en gesê: Hy is die dood skuldig!

τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 

They answered and said, He is guilty of death.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:  Voor hoofraad:

Venyn van voorbankers

Markus14:65

En party het na Hom begin spoeg en sy gesig toegegooi

Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον

And some began to spit on Him, and to cover his face,

en Hom geslaan en verkleineer net om Hom te smaad:

καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ

and to buffet him, and to say unto him,

Profeteer vir ons wie dit was wat jou kasty het!

Προφήτευσον, (ἡμῖν τίς ἐστιν ὁ παίσας σε.)

Prophesy!

En die bediendes het Hom geslaan en Hom rondgegooi.

καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον.

And the servants did strike him with the palms of their hands.

Matteus26:67,68

Toe spoeg hulle in sy gesig en stamp Hom rond.

Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν,

Then did they spit in his face, and buffeted him;

En hulle het Hom geslaan 68terwyl hulle hoon:

οἱ δὲ ἐράπισαν68λέγοντες

and others smote him with the palms of their hands, 68 saying:

Profeteer vir ons, o Gesalfde, wie dit was wat jou geslaan het!

Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

Profesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?

 

Nag een:Baie vroegVoor die hoofraad :

Weggevat vir Verhoor

Markus15:1

Donker voor sonopwas vergadering gehou onder mekaar:

Καὶ εὐθὺς(εὐθέως ἐπὶ τὸ)πρωῒ συμβούλιον ἑτοιμάσαντες(ποιήσαντες)

And straightway in the morning(they) held a consultation

die hoëpriesters saam met die ouderlingeen skrifgeleerdes en

οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ

the chief priests ... with the elders and scribes and

die hele hoofraad. Geboeid het hulle Jesus weggevat

ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν

the whole council, and bound Jesus, and carried him away,

en oorgegee aan Pilatus.

καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ. 

and delivered him to Pilate.

Matteus27:1,2

Voor dagbreekhet hulle vergadering gehou: al die priesters

Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς

When the morning was come(they)took councel, the chief priests

en die ouderlinge van die volk teen Jesus: om Hom dood te maak.

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·

and all elders of the people against Jesus (so as)to put him to death.

2 Geboeid het hulle Hom weggevat en Hom oorhandig

καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν (αὐτὸν

And when they had bound him, they led him away and delivered him

aan Pontius Pilatus die goewerneur.

Ποντίῳ) Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

to Pontius Pilate the governor.

 

Johannes18:28a,b

Hulle het Jesus toe van Kajafas na (Pilatus se) paleis gelei.

Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον·

Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment:

En dit was vroeg voor sonop.

ἦν δὲ πρωΐ·

and it was early.

 

Lukas23:1

Die hele massa het opgestaan en Hom voor Pilatus gebring.

Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον. 

And the whole multitude of them arose and led him unto Pilate.

 

Nag een:Verhoor voor die goewerneur

                             Klag: Is u koning?

Johannes18:28c-32

Maar hulle (die priesters) het nie in die paleis ingegaan nie

καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον,

and they themselves went not into the judgment hall,

dat hulle nie onrein word nie maar die pasga sou kon eet.

ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ (ἵνα) φάγωσιν τὸ πάσχα. 

lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

29 Toe gaan Pilatus uit na hulle toe en sê:

ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν (εἶπε·)

Pilate then went out unto them, and said,

Watter klag lê julle teen hierdie mens?

Τίνα κατηγορίαν φέρετε (κατὰ) τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

What accusation bring ye against this man?

30 Hulle het geantwoord en vir hom gesê: As hierdie man nie

ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν οὗτος

They answered and said unto him, If he were not a malefactor,

kwaadgedoen het nie, sou ons hom nooit na u gebring het nie.

κακὸν ποιῶν (κακοποιός), οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.

we would not have delivered him up unto thee.

31 Toe sê Pilatus vir hulle: Vat julle hom sélf en oordeel hom

εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς,

Then said Pilate unto them, and judge him

volgens julle eie wet. Die Jode het vir hom gesê:

καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον (οὖν) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι

according to your law. The Jews therefore said unto him,

Dit is ons nie geoorloof om enigeen dood te maak nie.

Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· 

It is not lawful for us to put any man to death.

32 Dat Jesus se woord vervul sou word, dít wat Hy gespreek het

ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν

That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake,

as teken van deur watter dood Hy aanstonds sou sterf.

σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.

signifying what death he should die.

 

Lukas23:2,3

Hulle het begin om Hom te beskuldig deur te sê: Hierdie man,

ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον

And they began to accuse him, saying, We found this fellow

het ons bevind, mislei ons volk en verbied dat belasting

εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους

perverting the nation, and forbidding to give tribute

aan die keiser betaal word, want hy sê hy is die gesalfde koning.

Καίσαρι διδόναι, καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

to Caesar, saying that he himself is Christ a King.

3 Toe vra Pilatus Hom en sê: Is u die koning van die Jode?

ὁ δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the king of the Jews?

En Jesus het hom geantwoord: U sê (Ek is)!

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις. 

And he answered him and said, Thou sayest.

Markus15:2a

Pilatus het Hom gevra: U is die koning van die Jode?

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews?

Matteus27:11b

Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sê dit!

Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις. 

Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

 

/p>

I am able to destroy the temple of God,

en in drie dae te herbou.

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι (αὐτὸν). 

and to build it in three days.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Jurisdiksie: Van Pilatus na Herodus

Lukas23:4-12

Pilatus het vir die priesters en die volk gesê:

ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους (ὅτι)

Then said Pilate to the chief priests and the people,

Ek vind niks krimineels in hierdie mens nie!

Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 

I find no fault in this man!

5 Maar hulle het aangedring deur te sê:

οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι

And they were more fierce, saying,

Hy bring die volk in opstand deur die hele Juda—

Ἀνασείει τὸν λαὸν, διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,

He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry,

trouens, van waar Galilea begin tot hier!

καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.

beginning from Galilee to this place.

6 Toe Pilatus Galilea hoor, vra hy of die mens ’n Galileër is.

Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν, 

When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean.

7 Op bevestiging dat Hy van Herodus se magsgebied is,

καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν,

And as soosn as he knew that he belonged unto Herod’s jurisdiction,

het hy Hom opgestuur na Herodus daar hy in Jerusalem was

ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις

he sent him to Herod, who himself was at Jerusalem

in Daardie Dae. 8 Herodus was baie bly om Jesus te siene te kry

ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν·

at that time. 8 And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad:

want dit was van lankal af dat hy Hom wou sien omdat

ἦν γὰρ ἐξ (ἱκανοῦ θέλων) ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ

for he was desirous to see him of long time because

hy baie van Hom gehoor het en gehoop het om ’n teken te sien

τὸ ἀκούειν (αὐτὸν πολλὰ) περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν

he had heard many things of him; and he hoped to have seen some

deur Hom gedoen. 9 Hy het Hom uitgevra met baie woorde,

ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον. 9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς·

miracle done by him. 9 Then he questioned with him in many words,

maar Jesus het hom niks geantwoord nie.10 Die priesters en

αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ

but he answered him nothing.10 And the chief priests

10 skrifgeleerdes het volgehou en Hom driftig beskuldig.

οἱ δὲ γραμματεῖς [εἱστήκεισαν] εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 

and scribes stood and vehemently accused him.

11 Hulle het Hom verkleineer en Herodus met sy krygers ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ

And Herod with his men of war set him at naught

het Hom gespot deur ’n koningskleed om Hom te drapeer

καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν

and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe

 

en Hom terug te stuur na Pilatus.

ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ. 

and sent him again to Pilate.

12 Hulle het vriende geword met mekaar, Herodus en Pilatus,

ἐγένοντο δὲ φίλοι [μετ’ ἀλλήλων·] ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πειλᾶτος

And the same day Pilate and herod were made friends together:

op Daardie Selfde Dag, waar hulle tevore vyande was vir mekaar.

ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ…προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς.

for before they were at enmity between themselves.

Nag een:Verhoor Hoofgetuie: Judas daag daar op

Matteus27:3-10

Toe Judas (hy wat Hom verraai het) verneem dat Jesus veroordeel was,

Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παρα(δι)δοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη,

Then Judas which had betrayed him, when he saw that he was condemned,

het hy berou en die dertig silwerstukke teruggebring

μεταμεληθεὶς (ἀπ)ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια

repented himself, and brought again the thirty pieces of silver

vir die hoëpriesters en ouderlinge,4 en gesê: Ek het gesondig

τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον

to the chief priests and elders.4 Saying, I have sinned

deur onskuldige bloed te verraai!

παραδοὺς αἷμα ἀθῷον.

in that I have betrayed the innocent blood.

Hulle hetgesê: Dis niks vir ons nie. Sien kom klaar!

οἱ δὲ εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ. 

And they said, What is that to us? see thou to it.

 

[[5 Hy het [later] die silwerstukke in die tempel gaan gooi

καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ (εἰς τὸν ναὸν)

And he cast down the pieces of silver in the temple,

en hy het gegaan en van sy kop af, homself opgehang.

ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 

and departed, and went and hanged himself

6 Die hoëpriesters het die silwerstukke gevat en gesê, dit is nie reg vir offergawe nie

οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν,

And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury,

omdat dit bloedgeld (-prys) is.7 Hulle het beraadslaag, dit gevat en daarmee

ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν. 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν

because it is the price of blood. 7 And they took counsel, and bought with them

die stuk veld van die pottebakker gekoop om vreemdelinge daarin te begrawe.

τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις· 

the potter’s field, to bury strangers in.

8 Daarom word daardie veld die Veld van Bloed genoem van daardie dag af (tot vandag toe).

διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 

wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.

9 Toe was vervul die woord van Jeremia die profeet

τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου

Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet,

waar hy sê: En hulle het die dertig silwer geldstukke gevat,

λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια,

saying, and they took the thirty pieces of silver,

die gewaardeerde prys waarteen Een voor gewaardeer was uit die seuns van Israel.

τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,

the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;

10 En hulle het dit gegee vir die Veld van die Pottebakker soos die HERE my beveel het.

καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος.

and gave them for the potter’s field, as the Lord appointed me.]]

e te herbou.

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι (αὐτὸν). 

and to build it in three days.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Kruisverhoor: Is u koning?

Johannes18:33-38

Toe het Pilatus weer in die voorhof ingegaan en Jesus geroep

Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν

Then Pilate entered into the judgment hall againand called Jesus,

en vir Hom gevra: Is u die koning van die Jode?

τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 

and said unto him, Art thou the King of the Jews?

34 Jesus Het hom geantwoord: Sê u dit uit u eie,

ἀπεκρίθη (αὐτῷ ὁ) Ἰησοῦς Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις,

Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself,

of het iemand anders u omtrent My vertel?

ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 

or did others tell it thee of me?

35 Pilatus het geantwoord: Ek is nie ’n Jood nie? Jou nasie en

ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ

Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and

hoëpriesters het jou aan my uitgelewer: Wat het jy gedoen?

οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; 

the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?

36 Jesus het geantwoord: My koninkryk is nie van

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ

Jesus answered, My kingdom is not of

hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was,

τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή,

this world: if my kingdom were of this world,

sou my knegte geveg het dat Ek nie uitgelewer word

οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ

then would my servants fight that I should not be delivered

aan die Jode nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 

to the Jews: but now is my kingdom not of hence.

37 Toe sê Pilatus vir Hom: Jy is nie regtig ’n koning nie, is jy?

εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;

Pilate therefore said unto him, Art thou a king then?

Jesus het hom geantwoord: U sê dat Ek Koning is!

ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι (ἐγὼ).

Jesus answered: Thou sayest that I am a king.

Ek is daarvoor gebore en daarvoor ingebring in die wêreld,

ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον,

To this end was I born, and for this cause came I into the world,

dat Ek vir die waarheid getuig!

ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ·

that I should bear witness unto the truth.

Elkeen wat van die waarheid is, hoor Mý stem.

πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 

Every one that is of the truth heareth my voice.

38 Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid?

λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια;

Pilate saith unto hi, What is truth?

Met dit gesê, het hy weer na die Jode toe uitgegaan

Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους,

And when he had said this, he went out again unto the Jews,

 

 

en aan hulle gesê: Ek vind geen enkele fout in hom nie!

καὶ λέγει αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.

and saith unto them, I find in him no fault at all!

 

Markus15:2

Pilatushet Hom duidelik gevra:Is u die koning van die Jode?

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

And Pilate asked him, Art thou the king of the Jews?

Hy het hom geantwoord: U sê so!

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς (εἶπεν) αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις. 

And he answering said unto him, Thou sayest it.

 

Matteus27:11

Jesus het voor die goewerneur gestaan;

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη (ἔστη)ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος·

And Jesus stood before the governor:

en die goewerneur het Hom ondervra en gesê:

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων

and the governor asked him, saying,

Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sê dit!

Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις. 

Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Verhoor: Laat gésel

Johannes19:1-12

Toe het Pilatus Jesus geneem en laat gésel.

Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. 

Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

2 Die soldate het ’n krans gevleg van dorings en vir Hom opgesit

καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ

And the soldiers platted a crown of thorns and put it

op sy kop en ’n purper kleed vir Hom aangetrek.

τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,

on his head, and ... a purple robe, they put on him

3 Hulle het voor Hom kom staan en gesê: Heil, koning van die Jode!

καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων·

-   -   -   -   -   -   -   -   -    and said, Hail, King of the Jews,

En hulle het Hom klappe gegee en (lyf)houe geslaan.

καὶ ἐδίδοσαν (ἐδίδουν) αὐτῷ ῥαπίσματα. 

and they smote him with their hands.

4 Toe het Pilatus weer uitgegaan en vir hulle gesê: Ek bring

Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε ἄγω

Pilate therefore went forth again,and saith unto them, Behold, I bring

Hom na julle toe uit sodat julle kan weet dat ek geen kwaad

ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν

him forth to you, that ye may know that I find

in hom vind nie!5 Toe het Jesus uitgekom buitentoe

εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω,

no fault in him! 5 Then came Jesus forth,

terwyl Hy die doringkroon dra en die purper kleed aanhet.

φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον.

wearing the crown of thorns, and the purple robe.

En hy (hulle) het uitgeroep: Kyk! Die mens!

καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. 

And Pilate saith unto them, Behold, the man!

6 Toe die hoëpriesters en hul onderdane Hom daarom sien,

ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται,

When the chief priests therefore and officers saw him,

het hulle geskreeu: Kruisig! Kruisig Hom!

ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον (αὐτὸν).

they cried out, saying, Crucify him, crucify him.

Maar Pilatus het gespreek: Vat julle hom self en kruisig hom;

λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε·

Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him:

want ek, vind geen skuld in hom nie.7 Antwoord die Jode hom:

ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι

For I find no fault in him. 7 The Jews answered him,

 

 

Ons het ’n wet en volgens die wet behoort hy te sterf omdat

Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι

We have a law, and by our law he ought to die, because

hy homself die Seun van God gemaak het.8 Toe Pilatus dan

Υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος

he made himself the Son of God.8 When Pilate therefore

hierdie woord gehoor het, was hy baie bang.9 En hy het in

τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς

heard that saying, he was the more afraid, 9 and went again into

die hofsaal ingegaan en vir Jesus gevra: Waarvandaan kom u?

τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;

the judgment hall, and said unto Jesus, Whence art thou?

Jesus het hom nie ’n antwoord gegee nie.

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.

But Jesus gave him no answer.

10 Toe sê Pilatus vir Jesus: Jy praat nie met my nie! Weet jy nie

λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας

Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not

dat ek mag het om jou vry te laat, én om jou te kruisig?

ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 

that I have power to crucify thee and have power to release thee?

11 Jesus het geantwoord: U sou geen mag teen My hê tensy

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ

Jesus answered, Thou couldest have no power against me, except it

gegee van bo aan u: daarom, hy wat My aan u oorlewer, het

ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι

were given thee from above: Therefore he that delivered me unto thee

groter sonde. 12 Hierom het Pilatus probeer om Hom los te laat.

μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν·

hath the greater sin. ... Thenceforth Pilate sought to release him:

Maar die Jode het luid geprotesteer: As u hierdie man vrylaat,

οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν(ἔκραζον)λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς,

but the Jews cried out, saying, If thou let this man go,

 

 

is u nie die keiser se vriend nie: elkeen wat

οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ

thou art not Caesar’s friend: whosoever

homself koning maak, rebelleer teen die keiser!

βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

maketh himself a king, speaketh against Caesar.

Nag een:Verhoor: Ander beskuldigings

Markus15:3

Die hoëpriesters het Hom van nog baie dinge beskuldig,

καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 

And the chief priests accused him of many things.

(maar Hy het niks geantwoord nie.)

(αὐτὸς δὲοὐδὲν ἀπεκρίνατο.) — (but he answered nothing.)

Matteus27:12

Op beskuldigings teen Hom deur die hoëpriesters en

καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ (τῶν)

And when he was accused of the chief priests and,

ouderlinge, het Jesus niks geantwoord nie.

πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 

elders, he answered nothing.

 

Markus15:4,5

En Pilatus het Hom weer ondervra en gesê: Verweer jy

ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ

And Pilate answered him again, saying, Answerest thou

(jouself) gladnie? Kyk wat hulle jou alles van beskuldig!

οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν (καταμαρτυροῦσιν)

nothing? behold how many things they witness against thee.

5 Maar Jesus het niks geantwoord nie sodat dit Pilatus verbaas het.

ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον.

But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.

Matteus27:13,14

Toe sê Pilatus vir Hom: Hoor jy nie watse dinge hulle alles

τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκ ἀκούεις πόσα σου

Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things

teen jou getuig nie? 14 Maar Jesus het hom nie geantwoord

καταμαρτυροῦσιν; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ

they witness against thee?14 and he answered him

op een woord nie, sodat dit die goewerneur erg ontstel het.

πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

to never a word, insomuch that the governor marvelled greatly.

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Verhoor: Uitspraak :

Geen skuld

 

Lukas23:13-16

Pilatus het na sameroeping van die priesters en die leiers

Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας

And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers

en die volk, 14vir hulle gesê: Julle het na my toe gebring

καὶ τὸν λαὸν14εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ μοι τὸν

and the people,14 said unto them,Ye have brought ... unto me

hierdie man asof hy die volk oprui en verlei. Verstaan: Ek self

ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ

this man, as one that perverteth the people: and, behold, I 

het, vóór julle, hom getoets (en) niks gevind in hierdie mens

ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ

having examined him before you, have found ... in this man no

omtrent die kwaad waarvan julle hom beskuldig nie!

αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ. 

fault touching those things whereof ye accuse him:

15 Ook nie Herodus nie want hy het hom teruggestuur na ons.

ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς·

No, nor yet Herod: for I sent you to him;

Géén met die dood strafbare misdaad is deur Hom gepleeg nie!

καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ· 

and lo, nothing worthy of death is done unto him.

16 Daarom sal ek hom, nadat ek hom laat gésel het, loslaat.

παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.

I will therefore chastise him, and release him.

Nag een:Vonnis : Wat moet ek met hom maak?

Volgens die fees

Johannes18:39,40 [Levitikus 16:10]

Dit is julle gebruik dat ek iemand vir julle vrylaat op die pasga.

ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα·

But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover:

Wil julle dan ek moet vir julle die koning van die Jode vrylaat?

βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 

will ye therefore that I should release unto you the King of the Jews?

40 Wéér het hulle almal uitgeroep en gesê:

ἐκραύγασαν οὖν πάλιν (πάντες) λέγοντες

Then cried they all again, saying,

Nie hierdie man nie, maar Barabbas wat pa se seun is!

Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

 

Markus15:6-11

Volgens die fees het hy vir hulle een gevangene vrygelaat

Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον. 

Now at the feast he released unto them one prisoner

oor wie hulle moes kies.7 Hy was Barabbas genoem wat hulle

ὃν παρῃτοῦντο(ὅνπερ ᾐτοῦντο). 7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς

whomsoever they desired.7 And there was one named Barabbas

saam met die rebelle gevang het,

οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 

who in the insurrection... had committed murder.

die een wat in die opstand moord gepleeg het.

μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος, which lay bound with them that had made insurrection with him...

8 Opstandig het die skare begin eis hy moet

καὶ ἀναβὰς (ἀναβοήσας) ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι

And the multitude crying aloud began to desire him to

soos vorig vir hulle maak. 9 Pilatus wou weet en vra hulle:

καθὼς (ἀεὶ) ἐποίει αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων

do as he had ever done unto them.9 But Pilate answered them saying,

Wil julle hê ek moet vir julle die koning van die Jode vrylaat?

Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 

Will ye that I release unto you the King of the Jews?

10 Hy het geweet uit jaloesie het die priesters Hom oorgelewer.

ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 

For he knew that the chief priests had delivered him for envy.

11 Maar die hoëpriesters het die volk oorgehaal dat hy eerder

οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον

the chief priests moved the people that he should rather

Barabbas vir hulle moes vrylaat.

τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 

release Barabbas unto them.

 

Lukas23:17-21

[Ongeskrewe wet was om een vir die fees vir hulle los te laat.

(ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.) 

For of necessity he must release one unto them at the feast.]

13Die hoëpriesters en hoofmanne en volk 18het geskreeu en

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντεςκαὶ λαός 18ἀνέκραγον δὲ

The chief priests and the rulers and the people 18cried out all

saam met die hele skare geëis: Weg met hom! en laat gaan

πα(μ)πληθεὶ λέγοντες Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ

at once, saying, Away with this man, and release

vir ons Barabbas 19wat met ’n sekere opstand wat gebeur het

ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν 19ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην

unto us Barabbas 19who for a certain sedition made

in die stad, en vir moord, in die tronk gegooi was.

ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ (εἰς τὴν φυλακὴν). 

in the city and for murder, was cast into prison.

20 Wéér het Pilatus by hulle aangedring, gewillig om

πάλιν δὲ (οὖν)ὁ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων

Pilate therefore ... spake again to them ... willing to release Jesus,

Jesus vry te laat.21 Maar hulle het hom doodgeskreeu:

ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες

willing to release Jesus, 21 But they cried, saying,

Kruisig! Kruisig hom!

Σταύρου σταύρου (σταύρωσον)αὐτόν. 

Crucify, crucify him.

 

Matteus27:15-18

Volgens die fees was dit gebruik, die goewerneur

Κατὰ δὲ (τὴν) ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν

Now at that feast the governor was wont

laat gaan vir die volk een gevangene wat hulle gekies het.

ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον. 

to release unto the people a prisoner, whom they would.

16 Hulle het toe ’n berugte gevangene gehad genaamd Barabbas.

εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν. 

And they had then a notable prisoner, called Barabbas.

17 Toe hulle dan saam vergader het, het Pilatus vir hulle gesê:

συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος

Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them,

Wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat,

Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, 

Whom will ye that I release unto you?

Barrabas of Jesus wat genoem word Christus?

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;

Barabbas, or Jesus which is called Christ?

18 Want hy het geweet dat hulle Hom uit nyd uitgelewer het.

ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

For he knew that for envy they had delivered them.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:Pilatus se vrou droom

Matteus27:19-22

Terwyl hy op die regstoel sit, het sy vrou na hom gestuur

Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν

When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him,

en laat weet: Jy het niks aan daardie regverdige man nie!

ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ·

saying, Have thou nothing to do with that just man:

want ek het baie gely HIERDIE DAG in drome weens hom.

πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν. 

for I have suffered many things this day in a dream because of him.

20 Maar die priesters en die ouderlinge het die skare oortuig

Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους

But the chief priests and elders persuaded the multitude

om vir Barrabas te vra en Jesus te vermoor.

ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 

that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.

21 Weer het die goewerneur vir hulle gesê: Wie wil julle hê

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα θέλετε

The governor answered and said unto them, Whether

uit die twee moet ek vir julle vrylaat? En hulle het geskree:

ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν

of the twain will ye that I release unto you? They said,

Barabbas! 22 Pilatus het gepleit: Wat maak ek dan met Jesus

Τὸν Βαραββᾶν. 22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν

Barabbas. 22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus

genaamd die Gesalfde? Sê almal: Laat hom gekruisig word!

τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν (αὐτῷ) πάντες Σταυρωθήτω. 

which is called Christ?They all say unto him, Let him be crucified.

 

Oor watter kwaad?

Matteus27:23

Weer verdedig Pilatus: Want watse sleg het hy gedoen?

ὁ δὲ (ἡγεμὼν) ἔφη Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;

And the governer said, Why, what evil hath he done?

Maar hulle het nog harder geskreeu en gesê: Kruisig hom!

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες Σταυρωθήτω.

But they cried out the more, saying, Let him be crucified.

 

Markus15:12-14

Pilatus het hulle weer gevra en gesê: Wat dan wil julle, hê,

ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν (θέλετε)

And Pilate answered and said again unto them, What will ye then

moet ek doen met hom wat julle, koning van die Jode noem?

ποιήσω ὃν λέγετε τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 

that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?

13 Wéér skreeu hulle: Kruisig hom! 14 en sê Pilatus

οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν

And they cried out again, Crucify him!14 Then Pilate said

vir hulle: Want watter kwaad het hy gedoen? en hulle, nog

αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς

unto them, Why, what evil hath he done? And they ... the more

harder, skreeu: Kruisig Hom!

(περισσοτέρως) ἔκραξανΣταύρωσον αὐτόν. 

exceedingly ... cried out, Crucify him.

Lukas23:22,23a

Die derde keer het hy vir hulle gesê: Want watter kwaad

ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί γὰρ κακὸν

And he said unto them the third time, Why, what evil

het hierdie mens gedoen?! Geen dinge wat die dood verdien

ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον (ἄξιον) θανάτου

hath he done?I have found no cause of death in him:

is in hom gevind nie. As ek hom gegésel het, laat ek hom gaan!

εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 

I will therefore chastise him, and let him go.

23a Hulle het aangehou met luide stem te eis om hom te kruisig.

οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι,

They were instant with loud voices requiring that he might be crucified.

Matteus27:24,25

Toe Pilatus sien dat niks baat nie maar dat onrus eerder

ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

When Pilate saw that he could prevail nothing, but rather a tumult

gaan losbars, neem hy water en was sy hande voor die skare

γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέ(ἀπέ)ναντι τοῦ ὄχλου

was made, he took water and washed hands before the multitude

en sê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige!

λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος (τοῦ δικαίου) τούτου·

saying, I am innocent of the blood of this just person:

Sien julle kom klaar! 25 En die hele volk het betoog en geëis:

ὑμεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν

See ye to it. 25 Then answered all the people, and said,

Laat sy bloed op ons en op ons kinders wees!

Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 

His blood be on us, andon our children.

Lukas23:23b

En hulle stemme en dié van die priesters was oorweldigend.

καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν (καὶ τῶν ἀρχιερέων). 

And the voices of themand of the chief priests prevailed.

Johannes19:12c-15

Elkeen wat homself koning maak, rebelleer teen die keiser!

πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

Whoever maketh himself a king speaketh against Caesar.

13 By aanhore / onthou / herinner word 

Ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας [GE:μνημόνευσεν / ἐμνήσθησαν]

When Pilate therefore heard

aan hierdie woord het Pilatus Jesus uitgebring en gaan sit

τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν,

that saying, he brought Jesus forth and sat down

en op die regstoel in die saal / plek genaamd Plaveisel—

καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον,

in the judgment seat in the place that is called the Pavement,

in Hebreeus, Gabbata.14 Dit was Die Voorbereiding van die Pasga:

Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα. 14 ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα,

in the Hebrew, Gabbatha.14 And it was the preparation of the passover

dagbreek ses uur: en hy sê vir die Jode: Julle Koning!

ὥρα ἦν ὡς ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν. 

and ...the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold, your King.

15 Toe bars hulle los: Wyk! Vat hom weg! Kruisig hom!

ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν..

But they cried out, Away eith him, away with him, crucify him.

Pilatus het hulle getart: Júlle koning, moet ék, kruisig?!

λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν Βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;

Pilate saith unto them, Shall I crucify your King?

Antwoord die hoëpriesters: Ons het g’n koning anders as die keiser nie!

ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 

The chief priests answered, We have no king but Caesar.

 

het.

πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

to never a word, insomuch that the governor marvelled greatly.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een:                     Vonnis gegee

Oorgelewer om gekruisig te word

 

Johannes19:16a

Toe het hy Hom oorgegee aan hulle dat Hy gekruisig kon word.

τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.

Then delivered he him therefore unto them to be crucified.

 

Markus15:15

Toe het Pilatus om aan die mense tevredenheid te verskaf

ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι

And so Pilate, willing to content the people,

Barabbas vir hulle vrygelaat en Jesus oorgegee

ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν

released Barabbas unto them, and delivered Jesus,

nadat hy Hom laat gésel het sodat Hy gekruisig kon word.

φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.

when he had scourged him, to be crucified.

 

Matteus27:26

Toe het Pilatus vir hulle Barabbas vrygelaat; en Jesus het hy

τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν

Then released he Barabbas unto them: and ... Jesus ...

nadat hy Hom laat gésel het, oorgegee dat Hy gekruisig kon word.

φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

when he had scourged (him), he delivered him to be crucified.

 

Lukas23:24,25

Pilatus het besluit hulle wens moet uitgevoer word

καὶ (ὁ δὲ) Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν·

And Pilate gave sentence that it should be as they required.

25 en hy het laat gaan die een wat vir oproer en moord

ἀπέλυσεν δὲ (αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν) τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον

And he released unto them him that for sedition and murder

in die tronk gegooi was, die een wat hulle versoek het,

βεβλημένον εἰς (τὴν) φυλακὴν, ὃν ᾐτοῦντο,

was cast into prison, whom they had desired,

maar Jesus het hy aan hulle begeertes oorgegee.

τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

he delivered Jesus to their will.

 

Nag een:Eers meer onreg

 

Matteus27:27-31a

Maar eers nog het die soldate van die goewerneur

Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος

Then the soldiers of the governer

Jesus ingevat in die hofsaal. Hulle het saamgespan

παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον

took Jesus into the common hall and gathered

teen Hom, die hele spul,28 sy klere uitgetrek, en

ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν

unto him the whole band.28 And they stripped him, and

’n pers mantelom Hom gedraai.29 Toe vleg hulle ’n kroon

χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον

put on him a scarlet robe. 29 And when they had platted a crown

van dorings, en sit dit op sy kop, en ’n bamboesstaaf

ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ κάλαμον

of thorns, they put it upon his head: and a reed

in sy regterhand; en knielend voor Hom het

ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

in his right hand: And they bowed the knee before him,

hulle Hom gespot en gesê: Wees gegroet, Koning van die Jode!

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων, 

and mocked him, saying, Hail, King of the Jews.

 

30 Hulle het Hom gespoeg, die staaf gevat en geslaan op sy kop.

καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

And they spit upon him, and took the reed, and smote Him on the head.

31a En na hulle Hom gespot het, het hulle die mantel uitgetrek,

καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα

And after that they had mocked him, they took the robe off from him,

en sy klere aangetrek . . .

καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ . . .

and put his own raiment on him . . .

 

Markus15:16-20a

Die soldate het Hom gelei, op in die voorportaal in, dit is,

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν

And the soldiers led him away into the hall, called

in die paleis in; daar kry hulle die hele spul bymekaar.

Πραιτώριον, καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. 

praetorium; and they called together the whole band.

Hulle het Hom in purper geklee en Hom bekroon met

17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ

And they clothed him with purple, and plated a crown of thorn,

’n kroon gevleg uit dorings op sy kop.

πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον· 

and put it about his head

18 En hulle het Hom begin salueer: Heil! Koning van die Jode!

καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων· 

and began to salute him, Hail, King of the Jews!

19 En hulle slaan op sy kop met ’n rottang, en spoeg Hom,

καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ,

And they smote him on the head with a reed, and did spit on him,

en knie-buigend aanbid hulle Hom kamtig.

καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 

and bowing their knees worshipped him.

 

 

20a Toe hulle Hom klaar gespot het, trek hulle die purper uit

καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν

And when they had mocked him, they took off the purple from him,

en trek vir Hom sy eie klere aan . . .

καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ . . .

and put his own clothes on him . . . 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Voorbereidingsdag van die Pasga[2Kronieke 35]

          “Twaalf ure in die dag” Lydingsweg en Golgota

Dag een:die sesde uur” tot “die derde uur(6v.m. – 9v.m.)

 

Johannes19:14

Dit was Die Voorbereiding van die Pasga:

ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα,

in the Hebrew, Gabbatha.14 And it was the preparation of the passover

dagbreek presies ses uur: en hy sê vir die Jode: Julle Koning!

ὥρα ἦν ὡς ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν. 

and ...the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold, your King.

 

Dag een:Weggelei om gekruisig te word

Johannes19:16b

. . . Toe het (die Jode) Hom ontvang en weggelei ter kruis.

. . . παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν (ἵνα σταυρωθῇ).

. And they took Jesus and led him awaythat he should be crucified.

Markus15:20b

En  hulle Hom uitgevat dat hulle Hom kon gaan kruisig.

Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.

And they led him out to crucify him.

Matteus27:31b

. . . en hulle het Hom weggelei om Hom te kruisig.

. . . καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.

. . . and they led him away to crucify him.  

Johannes19:17

En terwyl Hy self sy kruis dra, het Hy uitgegaan na die

καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν

And he bearing his cross went forth unto

plek genoem Skedelkop, dis in Hebreeus gesê: Golgota.

λεγόμενον Κρανίου τόπον, ὃ (ὃς) λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 

a place called of a skull which is called in the Hebrew Golgotha.

 

Dag een:Simon van Sirene[Levitikus 23:22,10c]

 

Markus15:21

Hulle dwing ’n verbyganger wat van die oesland af gekom het

καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά … ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, …

And they compelled one Simon a Cyrenian, who passed by,

ene Simon die Sirener, vader van Aleksander en Rufus,

τινα Σίμωνα Κυρηναῖον … τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου …

the father of Alexander and Rufus,

om Jesus se kruis te dra.

ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

to bear his cross.

 

Matteus27:32

Toe hulle uitgaan, kry hulle ’n man, ’n Sirener met die naam

Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι

And as they came out, they found a man of Cyrene,

Simon, wat hulle gedwing het om sy kruis te dra.

Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

Simon by name: him they compelled to bear his cross.

 

Lukas23:26

Met dat hulle Hom uitlei, kom hulle op Simon af, ’n Sirener,

Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον

And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian,

terwyl hy van die oesland af terugkom; Hulle sit die kruis

ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν

coming out of the country, and on him they laid the cross,

op hom om agter Jesus aan te dra.

φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 

that he might bear it after Jesus.

 

 

Dag een:Baie volg : Lukas 23:27

’n Groot skare van die volk het Hom gevolg—ook vroue wat

Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ

And there followed him a great company of people, and of women,

Hom berou en beklaag het.

ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 

which also bewailed and lamented him.

 

Dag een:Opskrif geskryf : Lukas 23:38

Daar was ook ’n  opskrif bo Hom: Die Koning van die Jode.

ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Markus15:26

Die opskrif was die klag teen Hom gegraveer: Die Koning van die Jode

καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. 

And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.

Matteus27:37

Bokant sy kop was sy aanklag gegraveer: Hierdie is Jesus die Koning van die Jode.

καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

And set over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

Johannes19:19-22

Pilatus het ook nog ’n opskrif (laat) skryf

ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πειλᾶτος

And Pilate wrote a title,

en dit bo-aan die kruishout gesit. Dit was in letters gekerf:

καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον

and put it on the cross. And the writing was,

JESUS DIE NASARENER DIE KONING VAN DIE JODE

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. [*]

JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS

20b ... en was geskrywe in Hebreeus, Romeins en Grieks ...

καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 

...kai ehn egrammenon Hebraïsti, Hrohmaïsti, Hellehnisti. ...

20a Hierdie titel dan het baie van die Jode gelees, daar

τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι

This title then, read many of the Jews: for

die plek naby die stad was waar Jesus gekruisig was.

ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς·

the place where Jesus was crucified was nigh to the city.

21 Toe sê die hoëpriesters vir Pilatus:

ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων

Then said the chief priests of the Jews to Pilate,

Moenie ‘die koning van die Jode’ skryf nie,

Μὴ γράφε Ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων,

Write not, the King of the Jews;

maar wat hy self gesê het: ‘Ek is die koning van die Jode’.

ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. 

but that he said, I am King of the Jews.

22 Pilatus het teruggekap: Wat ek geskryf het, het ek geskyf!

ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Ὃ γέγραφα, γέγραφα. 

Pilate answered, What I have written I have written.

[*Lev23:21,22 Eks12:12,27]

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Dogters van Sion

Lukas23:28-31

Jesus het Hom na hulle gewend en gesê: Dogters

στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν Θυγατέρες

But Jesus, turning unto them, said, Daughters

van Jerusalem, moenie oor my ween nie, eerder oor julleself

Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ· πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς

of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves,

 

moet julle ween, en oor julle kinders,29 want skielik kom dae

κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, 29ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι

and for your children, 29 For behold, the days are coming,

waarinhulle sal sê, Gelukkig die onvrugbares en die moederskote

ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ αἱ κοιλίαι

in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs

wat nie baar nie, en borste wat nie gesoog het nie.

αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 

that never bare, and the paps which never gave suck.

30 Dan sal hulle begin om te sê vir die berge: Val op ons!en

τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν Πέσατε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ

Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us;and

aan die heuwels, Bedek ons!

τοῖς βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς· 

to the hills, Cover us.

31As dié dinge aan ’n groen boomgedoen word,

ὅτι εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν,

For if they do these things in a green tree,

wat gaan met die droë gebeur?

ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;

what shall be done in the dry?

Dag een:Die derde uur tot die sesde uur  (9vm.-12vm.)

Aangekom by Golgota

Johannes19:17

Hy het uitgegaan na die Skedelkop

ἐξῆλθεν εἰς τὸν … Κρανίου τόπον

he went forth into ... Golgotha

Markus15:22

Toe bring hulle Hom na die Golgotakop, vertaal, ‘Kopbeensplek’

καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον … Κρανίου

And they bring him unto the place Golgotha ... The place of a skull.

Matteus27:33

Aangekom op ’n plek genoem Golgotha, dit is, ‘Kopbeensplek’

Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ ὅ ἐστιν κρανίου τόπος

And when they were come unto ... Golgatha, that is, place of  skull,

Lukas23:33a

En toe hulle gekom het op die plek genoem ‘Kopbeen’ . . .

Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον . . .

And when they were come to the place which is called Calvary . . .

Dag een:Almal sien

Lukas23:35,48

En die bevolking het gebly staan en kyk.48 Al die mense het

καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. 48 καὶ πάντες

And the people stood beholding 48 All the people

48 saamgedrom vir die skouspel...

οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν

came together to that sight beholding the things which were done

Markus15:40

Daar was ook vroue wat van ver af gekyk het, onder wie was:

Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς (ἦν) καὶ

There were also women looking on afar off: among whom was

Maria Magdalena, en Maria moeder van Klein Jakobus van Josetus, en Salome—

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, 

Mary Magdalene, and Mary mother of James the less and Joses and Salome

41 hulle wat Hom toe Hy in Galilea was, gevolg het

αἳ (καὶ) ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ

who also, when he was in Galilee, followed him

en Hom gedien het, en baie ander wat

καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ

and minitsered unto him; and many other women which

saam met Homopgekom het na Jerusalem.

συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.

came up with him unto Jerusalem.

Matteus27:55,56

En daar was baie vroue wat van ver af gekyk het,

Ἦσαν δὲ ἐκεῖ (καὶ) γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι,

And many women were there beholding afar off,

hulle wat Jesus vanuit Galilea gevolg het en Hom gedien het:

αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 

which followedJesus from Galilee, ministering unto him.

56 onder wie was Maria Magdalena

ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή,

Among which was Mary Magdalene,

en Maria moeder van Jakobus en Josefus,

καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ,

and Mary the mother of James and Joses,

en die moeder van die seuns van Sebedeus.

καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.

and the mother of Zebedee’s children

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Asyn om te drink

Markus15:23

Toe bied hulle Hom aalwyn aan—wat Hy nie aanvaar het nie.

καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. 

And they gave him to drink, wine mingled with myrrh: but he received it not.

 

Matteus27:34b

Gee hulle Hom om te drink asyn met gal gemeng,

ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον·

they gave him vinegar to drink mingled with gall;

maar net die smaak daarvan en Hy kon nie drink nie.

καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. 

and when he had tasted, he would not drink.

 

Dag een:die derde uur”:hulle het Hom gekruisig

Johannes19: 17,18a

Hy het uitgegaan na die Skedelkop18 waar hulle Hom gekruisig het

ἐξῆλθεν εἰς τὸν … Κρανίου τόπον … ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν

he went forth into ... Golgotha... where they crucified him

Markus15:24a,25

Toe kruisig hulle Hom …

καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν …

And when they had crucified him ...

25 —en dit was die derde uur[9v.m.]toe hulle Hom gekruisig het.

ἦν δὲ ὥρα τρίτηκαὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 

... it was the third hour and they crucified him.

Lukas23:33,34

... daar het hulle Hom gekruisig en ook die kwaaddoeners

… ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους …

... there they crucified him

34 Jesus het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.

Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do.

Matteus27:35a

Terwyl hulle Hom gekruisig het ...

σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν …

And they crucified him ...

Dag een:  “Saam met twee ander

Matteus27:38

Toe kruisig hulle saam met Hom twee rowers, een regs en een aweregs.

τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 

then there were crucified with him ... two thieves, one on the right hand and another on the left.

Johannes19:18b

... waar hulle Hom gekruisig het, en saam met Hom twee ander: hulle weerskante; in die middel, Jesus.

… ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 

Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

Markus15:27,28

En saam met Hom kruisig hulle twee rowers, een regs van Hom en een aweregs.

καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 

and with him they crucify two theives; the one on his right hand, and the other on his left.

28 Toe was vervul die Skrif wat sê: Saam met die wetteloses was Hy gereken.

(καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα·καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη)

And the scripture was fulfilled which saith, And he was numbered with the transgressors.

Lukas23:32,33

Twee ander, kriminele, was aangekeer om saam met Hom tereggestel te word,

Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 

And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.

33 Hulle het Hom gekruisig, ook die kwaaddoeners; een op regs en een op links.

ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 

They crucified him and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.

Dag een:Hulle het sy klere verdeel

Lukas23:34

Hulle het sy klere onder mekaar verdeel en die lot gewerp

διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους

And they parted his raiment, and cast lots.

Markus15:24

Toe verdeel hulle sy klere onder mekaar deur die lot te werp oor wie wat sou kry.

καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.

They parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.

Johannes19:23,24

Toe het die soldate ... sy klere gevat en in vier gepak,

Οἱ οὖν στρατιῶται ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσερα μέρη,

Then the soldiers ... took his garments, and madefour parts,

vir elke sodaat, een pak. Ook sy mantel. Sy mantel was

ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν

to every soldier a part; and also his coat: now the coat was

sonder merk soomloos geweef bo-oor, dwarsdeur.

ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου.

without seam [or suture or mark] woven from the top, throughout.

24 Daarom het hulle vir mekaar gesê: Ons moenie dit skeur nie;

εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν,

They said therefore among themselves, Let us not rend it,

laat ons eerder loot oor wie s’n dit sal wees, dat die Skrif

ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ

but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture

vervul sou word: Hulle het my klere onder hulle verdeel

πληρωθῇ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς

might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them,

en oor my gewaad die lot gewerp.

καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

and for my vesture they did cast lots.

36 Hierdie dinge dan het daardie soldate gedoen.

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

These things therefore the soldiers did.

 

Matteus27:35

Hulle het sy klere verdeel deur die lot te werp,

διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον, 

They parted his garments, casting lots:

dat vervul sou word die woord deur die profeet (gespreek):

(ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου·

that it might be fulfilled which was spoken by the prophet,

Hulle het my klere onder mekaar uitgedeel en oor my gewaad die lot gewerp.

διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἱμάτισμόν μου ἔβαλον κλήρον)

They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Bewaak

Matteus27:36

Toe gaan sit hulle en hou wag oor Hom daar.

καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 

And sitting down they watched him there.

 

Dag een:Hulle het Hom gesmaad

Markus15:29-32

En die verbygangers het Hom gelaster met hulle gekopskud

Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

And they that passed by railed on him, wagging their heads

terwyl hulle spot: Og, hy wat die tempel afbreek en opbou

καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν

and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it

in drie dae!30Verlos jouself en kom af van die kruis af!

ἐν τρισὶν ἡμέραις,30σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

in three days,30Save thyself, and come down from the cross.

31 Net so het ook die hoëpriesters spottend onder mekaar ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους

Likewise also the chief oriests mocking said among theselves

saam met die skrifgeleerdes gesê: Ander het hy verlos; homself

μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν

with the scribes, He saved others;himself

kan hy nie verlos nie.32 Die Gesalfde die Koning van Israel:

οὐ δύναται σῶσαι· 32 ὁ Χριστὸς ὁ Βασιλεὺς Ἰσραὴλ

he cannot save. 32 Let Christ the King of Israel                 [Ps10:16]

Kom nou dadelik van die kruis af dat ons kan sien en glo!

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν.

descend now from the cross, that we may see and believe.

Ook hulle wat saam met Hom gekruisig was, het Hom gesmaad

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

And they that were crucified with him reviled him.

 

 

Matteus27:39-44 [Ps10:4,10,12; 109:25; 3:4; 119:50,51; 42:4,11 Jr18:16]

Ook die verbygangers het Hom gelaster. Koppe arrogant gelig,

Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

And they that passed by, reviled him, wagging their heads

40 tart hulle: Hy wat die tempel afbreek en in drie dae herbou:

καὶ λέγοντες Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,

saying, Thou that destroyest the temple and buildest it in three days,

Redjouself as jy God is en kom af van die kruis!

σῶσον σεαυτόν, εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

41 Ewe laakbaar het die hoëpriesters, skrifgeleerdes en

ὁμοίως οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες

Likewise also the chief priests mocking, with

ouderlinge saam gesmaad en gesê:

μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον 

the scribes and elders, said,

42Ander, het hy verlos; homself kan hy nie verlos nie. Koning

Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· ἐστιν, Βασιλεὺς

He saved others; himself he cannot save. If he be the King of

van Israel, kom nou van die kruis af dan glo ons jou!

Ἰσραήλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ αὐτόν. 

Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

43Hy het in God vertrou, Laat dié hom nou herstel as Hy wil:

πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν·

He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him:

want hy het gesê: Ek is Gods Seun.44 Net so het selfs die rowers

εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός. 44 τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ

for he said, I am the Son of God.44 The thieves also,

wat saam met Hom gekruisig was, Hom gehoon.

οἱ συνσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

which were crucified with him, cast the same in his teeth.

 

 

 

Lukas23:35b-37

Die bevolking het gebly staan en kyk. Hulle het gehoon, die

καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ

the people stood beholding. And the rulers also with them derided,

hoofmanne, en gesê: Ander het hy verlos; laat hy homself verlos

ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν,

saying, He saved others; let him save himself

ás, hy die Christus die uitverkorene van God is.

εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. 

if he be Christ the chosen of God.

36 En ook die soldate het voor Hom kom staan en spotἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι,

And the soldiers also mocked him, coming to him,

en hom asyn aangebied (voorgehou)37terwyl hulle sê:

ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37καὶ λέγοντες

and offering him vinegar. 37And saying,

As jy die Koning van die Jode is, verlos jouself!

Εἰ σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 

If thou be the King of the Jews, save thyself.

Lukas23:39-43

Een van die gekruisigde kwaaddoeners het Hom gelaster:

Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν

And one of the malefactors which were hanged, railed on him,

Is jy nie die Gesalfde nie? Verlos jouself en sommer ons ook!

Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 

saying, If thou be Christ, save thyself and us!

40 Antwoord die ander en bestraf hom en sê:

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη

But the other answering, rebuked him, saying,

Vrees jy nie self, God nie? Want in dieselfde oordeel is jy.

Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 

Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation.

41Ons, tog regverdiglik, ontvang maar net ons verdiende loën;

καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν·

And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds;

maar dié mens het niks verkeerd gedoen nie.42Vir Jesussêhy,

οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ,

but this man nothing amiss did.42 And he said unto Jesus,

Onthou my as jy na jou koninkryk sou gaan!

μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου.

Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

43Jesus het vir hom gesê: Voorwaar Ek sê vir jou:

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω,

And Jesus said unto him, Verily I say unto thee,

vandag sal jy saam met my wees in die Paradys.

σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ.

To day shalt thou be with me in paradise.

='font-size:14.0pt; color:red'>

Pilate saith unto them, Shall I crucify your King?

Antwoord die hoëpriesters: Ons het g’n koning anders as die keiser nie!

ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 

The chief priests answered, We have no king but Caesar.

 

het.

πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

to never a word, insomuch that the governor marvelled greatly.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Jesus se moeder en Johannes

Johannes19:25-27

By die kruis van Jesus, het gestaan: sy moeder en

εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ

Now there stood by the cross of Jesus his mother, and

die suster van sy moeder Maria van Kleopas, en Maria Magdalena.

ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 

his mother’s sister, Mary of Cleopas, and Mary Magdalene.

26Toe Jesus dan sy moeder sien staan, en die geliefde dissipel, Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα,

When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved,

sê Hy vir sy moeder: Vrou, kyk, jou seun!

λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 

he saith unto his mother, Woman, behold thy son!

27 Net so sê Hy vir sy dissipel: Daar is jou moeder! Net daar

εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης

Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from

dieselfde uur nog, het die dissipel haar na sy huis weggevat.

τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

that hour that disciple took her unto his own home. 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Die sesde uur tot die negende uur

(12v.m. – 3n.m.)

 Duisternis

Markus15:33b

Toe dit die sesde uur geword het, kom duisternis oor die hele land tot die negende uur.

Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 

And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

 

Matteus27:45

Met die sesde uur het duisternis gekom op heel die aarde tot die negende uur om was.

Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 

Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

 

Lukas23:44,45 [Gn1:2 Ps91:1 Eks40:3; 10:21,22 Jl2:10,17]

En dit was presies die sesde uur en duisternis het gekom oor heel die land tot die negende uur.

Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 

And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.

45 Die son was toegehul, en die voorhangsel van die heiligdom is middeldeur geskeur. [Eks26:6-14; 30-36; 30:6; 31:7; 40:19-21,28,34,38]

τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 

And the sun was darkened and the veil of the temple was rent in the middle.

 

 

 

 

Dag een:Die negende uur” tot die ‘twaalde uur(3 n.m. – 6 n.m.)

Psalm22:1,20-25 Waarom het U my ver van My Hulp laat gaan? ... U het U Aangesig nie vir Hom verberg nie.

Markus15:34,35

Die negende uurhet Jesus uitgeroep met ’n groot stem:

καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ

At the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,

Elohim, Elohim, lama sabagthanei? dit is, geïnterpreteer:

Ἐλωῒ Ἐλωῒ λαμὰ σαβαχθανεί; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον

Eloi, Eloi, lama sabachtani? which is, being interpreted,

● My God, my God, waarvoor het U My hierin afgesonder?

Ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 

My God, my God, why hast thou forsaken me?

[Jh12:27,28; 17:1,4,5 Ps139:12,15,16 See Addendum 2]

35 En party van dié wat daar rondgestaan het en gehoor het,

καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες

And some of them that stood by, when they heard, said,

het gesê: Hoor, hy roep Elia.

ἔλεγον Ἴδε Ἡλείαν φωνεῖ. 

Behold, he calleth Elias.

Matteus27:46,47

Om nege uur het Jesus uitgeroep met ’n luide stem en gesê:

περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων

about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,

Eeleï, Eeleï, lema sabagthanei? wat, vertaal, beteken:

Ἡλεὶ Ἡλεὶ λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ’ ἔστιν

Eli, Eli, lama sabachtani?that is to say,

My God, my God, waarom het U My hierin afgesonder?

Θεέ μου θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες; 

My God, my God, why hast thou forsaken me?

47 Party van hulle wat daar gestaan het en gehoor het,

τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες

Some of that stood there, when they heard,

het gesê: Hierdie man roep Elia.

ἔλεγον ὅτι Ἡλείαν φωνεῖ οὗτος. 

said, This man calleth for Elias.

 

Dag een:  Ek het dors

Johannes19:28

Gevolglik, terwyl Jesus besef het dat alles reeds vervul was,

Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται,

After this, Jesus knowing that all things were now accomplished,

● het Hy sodat die Skrif vervul moes word, gesê: Ek is dors!

ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ, λέγει Διψῶ.

that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.

 

Dag een:  Asyn op stok [Ps51:7 Lv14:52 Hb9]

Johannes19:29

’n Pot asyn was vaste gebruik, dan ’n spons vol asyn

σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους

Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge

om ’n hissopstok vasgemaak, wat hulle bring tot aan sy mond.

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 

with vinegar and put it upon hyssop, and put it to his mouth.

 

Markus15:36

Toe hardloop een met ’n spons gevul met asyn op ’n stok

δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ

And the one ran and filled a spunge full of vinegar, and on a reed,

en maak Hom drink, terwyl (ander sê): Hou op!

ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων Ἄφετε

... gave him to drink, saying, Let alone;

Laat ons kan sien of Elia kom om hom af te haal.

ἴδωμενεἰ ἔρχεται Ἡλείας καθελεῖν αὐτόν. 

let us see whether Elias will kom to take him down.

Matteus27:48,49

Dadelikhet een van hulle gehardloop en ’n bamboes gevat

καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν

And straightway one of them ran, and took

met ’n asyn-gevulde spons om die punt vasgemaak,

σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ

a spunge ...filled with vinegar ...put around a reed

en het Hom probeer laat drink. 49 Die ander het gesê: Stop dit!

ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν Ἄφες·

and gave him to drink.49 The rest said, Let be,

Laat ons kan sien of Elia gaan kom om hom te verlos!

Ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλείας σώσων αὐτόν. 

let us see whether Elias will come to save him.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag een:Dit is volbring Ek gee my gees oor

                                                                                    [Addendum 3]

Johannes19:30

● Toe Hy dan die asyn gevát het, het Jesus gesê: Volbrag!

ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται,

When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished:

En Hy het sy hoof laat sak en die gees gegee. 

καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

And he bowed his head, and gave up the ghost.

 

Markus15:37

Jesus het luid uitgeroep terwyl Hy sy laaste asem uitblaas.

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 

And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

 

Matteus27:50

Jesus het weer uitgeroep met ’n groot stem en die gees gegee.

ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 

Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the spirit.

Lukas23:46

● Met luide stem het Jesus geroep en gesê, Vader, in U hande

καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ, εἰς χεῖράς σου

And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands

gee Ek my lewe. Terwyl Hy dit sê, het Hy die asem uitgeblaas.

παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 

I commend my spirit; and having said thus, he gave up the ghost.

 

 

 

Dag een:Aardbewing [Jl2:10,11]

Matteus27:51b

en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur

καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 

And the earth did quake, and the rocks rent.

 

Dag een:Grafte het oopgegaan

Matteus27:52a

En die grafte het oopgegaan

καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν

And the graves were opened

 

Dag een:Voorhangsel was geskeur [Hebreërs 9:5 10:20]

Matteus27:51a

En kyk daar! die voorhangsel van die tempel was oopgeskeur van bo af tot onder in twee.

Καὶ ἰδοὺτὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο,

And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom

Markus15:38

Die voorhangsel van die tempel was oopgeskeur in twee van bo tot onder.

Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.

 

 

Dag een:Hoofman

Markus15:39

Toe die hoofman wat oorkant Hom waggestaan het, sien hoe

Ἰδὼνδὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως

And when the centurion, which stood over against him, saw that Hy die gees gee, sê hy, Hierdie mens was waarlik Seun van God.

ἐξέπνευσεν, εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος Υἱὸς Θεοῦ ἦν.

He so ... gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

Matteus27:54

Toe die hoofman oor honderd en dié wat saam met hom Jesus

Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν

...when the centurion and they that were with him watching Jesus,

bewaak het, die aardbewing en die dinge wat gebeur het, sien,

saw the earthquake and those things that were done,

ἰδόντεςτὸν σεισμὸν καὶ τὰ γινόμενα

was hulle baie bang en het gesê: Waarlik, Hy was waarlik ’n Seun van God.

ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος.

they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God.

Lukas23:47

Toe die hoofman oor honderd sien wat gebeur het,

ἰδὼνδὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον

Now when the centurion saw what was done,

het hy God geloof en gesê: Hierdie mens was regtig, regverdig.

ἐδόξαζεν τὸν Θεὸν λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.

he glorified God, saying: Certainly this was a righteous man.

Dag een: Daar was baie vroue

Markus15:40,41

Daar was ook vroue daar wat, van ver af, aanskou het, onder wie Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en van Josetus, en Salome.

Ἦσαν δὲ καὶγυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, 

There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and Joses, and Salome.

41 daardievroue watin Galilea Hom gevolg en gedien het; én baie ander wat saam met Hom na Jerusalem opgekom het.

αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.

(Who also, when he was in Galilee, followed him and ministered unto him:) and many other women which came up with him unto Jerusalem.

Matteus27:55,56

Daar was ook baie vroue wat van ver af gekyk het— húlle wat Jesus van in Galilea af, gevolg en gedien het:

Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 

And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:

onder hulle wasMaria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Sebedeus.

56ἐν αἷς ἦνΜαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.

Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee’s children.

 

Dag een:  Almal het huistoe gegaan

Lukas23:48,49

Almalwat saamgedrom het vir hierdie skouspel, het,

καὶ πάντες οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην,

All the people that came together to that sight,

na aanskoue van die gebeure, hartseer huistoe gegaan—

θεωρήσαντεςτὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον· 

beholding the things which were done, smitingthe breast,returned:

49 óók al sy bekendes (wat) ver agter gestaan het, én (die) vroue

εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες

And all his acquaintance ... stood afar off ... and (the) women

wat Hom van Galilea af gevolg het en hierdie dinge gesién gebeur het.

συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, αἱ ὁρῶσαι ταῦτα.

that followed him from Galilee, having seenthese things happen

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag twee nag en dag: Die Voorbereiding” : “groot-dag-sabbat

[2Kronieke 35]

Matteus27:57

Nadat dit AAND geword het. . .

Ὀψίας δὲ γενομένης . . .

When the even was come . . .

Markus15:42 “Daar dit al aand was vandat Die Voorbereiding wat die Voor-Sabbat is, begin het”

Toe dit alreeds aand geword het en omdat

Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ

And now when the even was come because

die Voorbereiding aangebreek het wat die Voor-Sabbat is,

ἦν Παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον,

Johannes19:31

... vandat die Voorbereiding begin het ...

… ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν …

... because it was the preparation ...

... was Daardie Hele Dag groot-dag-sabbat [van die pasga].

… ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου,

... for that sabbath day was an high day,

Lukas23:50

Skielik daag ’n man genaamd Josef op, synde van die Hoofraad,

Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων,

 

Dag twee, nag en dag: Tussen Kruis en Klip : Jesus Begrawe

Van:6 n.m.: “Omdat die Voorbereiding wat die Voor-Sabbath is, begin het”, tot: “Daardie Dag die Voorbereiding was en die Sabbat (ná 3 n.m.) aan’t kom was”.

Of: Van: ná 6 n.m. “en dit aand geword het” Markus 15:42 Matteus 27:57 Johannes 19:31 Lukas 23:50 af, tot: Johannes 19:42 Lukas 23:54, 56b “en die vroue die Sabbat volgens die Gebod (van ná 6 n.m. af), begin rus het”.

Levitikus23:32 Julle moet julle verootmoedig; van aand tot aand (‘ereb’) moet julle jul sabbat hou. (Van ná vooraand af tot ná vooraand sal julle jul sabbat hou.)

Kai tapeinohsete tas psuchas humohn apo hesperas heohs hesperas sabbatieite ta sabbata humohn.

Deuteronomium21:23

As jy iemand aan ’n paal ophang, mag sy lyk nie heelnag / bly [lin/lun]hang nie; jy moet hom dieselfde dag, begrawe.

Ean kremasehte auton epi ksulon, ou koimehthehsetai to sohma autou epi tou ksulou, alla tafehi thapsete auto en tehi hehmerai ekeinehi.Vgl. Joshua 10:27 ‘etsem-yom’.

 

Nag twee:Die Jode, se plan : aangesien dit reeds aand was en

Voorbereidingsdag begin het

[Genesis 50:25,26; 45:5,7]

Johannes19:31-37

. . . het die Jode toe, daar dit Voorbereiding geword het,

. . . οἱ οὖν Ἰουδαῖοι,ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν,

. . . the Jews therefore, because it was the preparation,

Pilatus gevra dat hulle bene gebreek kon word

ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη

besought Pilate that their legs might be broken

dat die liggame nie op die kruis sou bly nie:

ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα·

that the bodies should not remain on the cross

want op die sabbat daardie dag was groot-dag-sabbat:

ἐν τῷ σαββάτῳ ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου·

on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day)

en (die liggame dus) weggevat kon word

καὶ ἀρθῶσιν (τὰ σώματα) .

and they might be taken away.

32 Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste gebreek

ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη

Then came the soldiers, and brake the legs of the first,

en van die ander een wat saam met Hom gekruisig was.

καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος αὐτῷ· 

and of the other which was crucified with him.

33 Maar toe hulle by Jesus kom en sien Hy is reeds dood,

ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα,

But when they came to Jesus, and saw that he was dead already,

het hulle nie sy bene gebreek nie, 34 maar een van die soldate

οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν

they brake not his legs, 34 but one of the soldiers

het met ’n spies sy sy deurboor en dadelik het bloed

λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα

with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood

en water uitgekom. 35 En (Josef) wat gesien het, het getuig.

καὶ ὕδωρ. 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν,

and water. 35 And he that saw bare record

Ook waaragtig, is sy getuie: ook hý, daardie een[*] wéét dat

καὶ ἀληθινὴ, αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία·καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι

and his record is true and he[John]knoweth that

hy wáár praat: sodat ook julle, mag glo.36 Want díé dinge het gebeur

ἀληθῆ λέγει·ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ(σ)ητε.36ἐγένετο γὰρ ταῦτα

he saith true, that yealsomay believe. 36For these thingswere done,

sodat die Skrif vervul sou word: Geen been van Hom sal gebreek word nie.

ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 

that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.

37 En nog ’n ander Skrif verklaar: Hulle sal opkyk na Hom wat hulle deursteek het.

καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.

 

[* Nestle Greek New Testament 1904
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005 Greek Orthodox Church 1904 Stephanus Textus Receptus 1550
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν― ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου― ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.]

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag twee:       Josef ontferm hom oor sy Broer

[Gn48:29,30; 45:1,2; 50:4-6 Rgt19:13 Oornag in Ramat-Hoogte Gn46:28-31]

[Arimatea ‘Plek van die Leeu met versteekte soetigheid’ (Simson)]

Jesaja53:8,9,12

Uit die druk en uit die strafgerig (‘tronk’ van doodsbenoudheid en doodslyding) is Hy weggeneem. [“God het die steekpyne van die dood stopgesit.” Handelinge 2:24b] Terwyl Hy oorgelewer was / veronderstel / bestem was [‘nathan’] om in sy dood tussen goddeloses te beland, was sy graf by rykes omdat Hy geen geweldadigheid begaan het of bedrog in sy mond gevind was nie. 12 Daarom sal Ek Hom deel gee onder die grotes en met magtiges sal Hy buit verdeel omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was terwyl Hy die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. [Lukas 23:34]

Lukas23:50,51

Skielik daag ’n man genaamd Josef op, synde van die Hoofraad,

Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων,

And behold, a man named Joseph, a counsellor;

’n goeie man en regverdig.  51 Hy was die een wat nie saamgestem het

ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος

a good man, and a just 51 The same had not consented

met die Hoofraad en hulle optrede nie. Hy was van Arimatea

τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, ἀπὸ Ἀριμαθαίας

to the counsel and deed of them; of Arimathea

van die Joodse hoëlui, wat gewag het vir die Koninkryk van God.

πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,

a city of the Jews who also himself waited for the kingdom of God.

Markus15:43

...kom Josef van Arimatea, agbare raadslid

ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής,

...came Joseph of Arimathea and honourable counsellor,

wat self wagtende was op die Koninkryk van God.

ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,

which also waited for the Kingdom of God

Matteus27:57

Kom ’n man van Arimatea se rykes met die naam Josef

ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ,

There came a rich man of Arimathea, named Joseph,

wat self volgeling van Jesus was ...

ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ·

who also himself was Jesus’ disciple ...

Johannes19:31

Daardie Hele Dag was groot-dag-sabbat[van die pasga].

ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου.

for that sabbath day was an high day.

Johannes19:38a

Omdat hy ’n dissipel van Jesus was, het Josef ...

(ὁ) Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ …

Joseph of Arimathea being a disciple of Jesus ...

 

Nag twee:  “Aand” : “Josef van Arimatea gaan na Pilatus

Johannes19:38b

... hierna [31-37]vir Pilatus gevra, maar versigtig uit wantroue

mετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον

... after this [31-37]asked Pilate but secretly for fear of the Jews

jeens die Jode, of hy Jesus se liggaam kon wegneem.

τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ·

besought Pilate that he might take away the body of Jesus:

Lukas23:50,52

Skielik kom ’n man genaamd Josef van Arimatea daar aan!

Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ (51ἀπὸ Ἁριμαθαίας)

And behold, a man named Joseph from Arimathea

52 Die nimlike gaan by Pilatus in, en vra die liggaam van Jesus!

οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, 

This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.

 

Markus15:43

Kom Josef van Arimathea. Hy het vreesloos ingegaan na

ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς

Joseph of Arimathea came and went in boldly unto

Pilatus en vir Jesus se liggaam gevra.

τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

Pilate and craved the body of Jesus.

 

Matteus27:57, 58a

... daag daar ’n man genaamd Josef van Arimatea op.

ἦλθεν ἄνθρωπος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ,

... there came a man of Arimathea, named Joseph,

58a Hý, het ingegaan na Pilatus en vir Jesus se liggaam gevra.

οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

He went to Pilate, and begged the body of Jesus.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag twee:  Josef weerstaan die Farao Pilatus, dwarsboom die Jode se planne, en slaag in God se Voorneme om die liggaam van Jesus “volgens Etiek te begrawe [Eksodus 8–11; 13:19]

Markus15:44,45

Pilatus was egter verbaas dat Jesus al dood was,

ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν,

And Pilate marvelled if he were already dead:

en hy het die hoofman oor honderd geroep en hom gevra

καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν

and calling the centurion, he asked him

of hy lankal gesterf het. 45 Op bevestiging van die

εἰ πάλαι ἀπέθανεν· 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ

whether he had been any while dead.45 And when he knew it of the

hoofman, het Pilatus die lyk aan Josef toegestaan.

κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ. 

centurion, he gave the body to Joseph.

Johannes19:38f

. . . Pilatus het dit inderdaad goedgekeur.

. . . καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος.

. . . kai epetrepsen ho Pilahtos.

 

 

 

 

 

 

 

Matteus27:58b

Toe het Pilatus beveel dat (die liggaam) afgelewer word.

τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι (τὸ σῶμα). 

Then Pilate commanded the body to be delivered.

Johannes19:38g

Josef het (huistoe) gegaan en die liggaam ontvang.

ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ (τοῦ Ἰησοῦ). 

He came therefore, and took the body of Jesus

Markus15:46a  [Genesis 37:3c]

In (vir sy grafvgl. Mt27:60a Jh19:42c) gekoopte veelkleurige linne

καὶ ἀγοράσας σινδόνα

And he bought fine linen

het hy Hom uitgestrek neergelê en toegedraai in die linne.

καθελὼν αὐτὸνἐνείλησεν τῇ σινδόνι

and took him down, and wrapped him in (the ready purchased)linen

Lukas23:53

Hierdie man het Hom neergelê op en toegedraai in linne

καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι,

he took it down and wrapped it in linen

Matteus27:59

Josef het die liggaam versorg en dit in skoon linne toegedraai.

καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ, 

And when Joseph had taken the body he wrapped it in a clean linen cloth.

 

 

 

Nag twee:By die Eerste Nag (van ongesuurde brood)                  

Josef en Nikodemus Bring Jesus Uit [Eks12:15, 18c-10,41,42 Lv23:6]

Johannes19:39,40

Nikodemus het ook opgedaag, hy wat hom (Josef) ontmoet het

ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν

And there came also Nicodemus, which

“by die Eerste Nag” en ’n mengsel saamgebring het van mirre

νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης

at the first _night_ came to _him_ (Joseph) and brought a mixture

en aalwyn van omtrent honderd pond.40 Hulle het toe die liggaam

καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα

of myrrh and aloes an hundred pound.

van Jesus (verder) behandel en in (meer) doeke

τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων,

Then took they the body of Jesus and wound it in linen clothes

toegedraai met die speserye: soos eties is vir Jode om te begrawe.

καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. 

with the spices, as the manner of the Jews is to bury.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Dag twee: Dag :Prosessie na graf

Lukas23:55

Die vroue het agter die prosessie aan gevolg

Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες,

And the women also ... followed after ...

 

Dag twee:In die graf neergelê  [Gn33:18,19; 50; 32:22]

Markus15:46d

Josef het Hom neergelê in ’n grafwat uit rots gekap was.

καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας,

he laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock

Matteus27:60a

En Josef het die liggaam in sy nuwe graf neergelê wat hy uitgekap het in die rots,

ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ,

Joseph laid the body in his new tomb which he had hewn out of rock.

Lukas23:53c

Hierdie man het Hom neergelê in ’n graf uitgekap (in klip)

καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ,

he laid the body of Jesus in a sepulchre hewn in stone

waarin nog nooit iemand begrawe was nie.

οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔ(δέ)πω κείμενος. 

wherein never man before was laid

 

 

Johannes19:41,42

In die plek waar Hy gekruisig was, was daar ’n tuin; en

ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν,

Now in the place where he was crucified there was a garden,

in die tuin ’n nuwe graf waarin nog niemand begrawe was nie.

ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος (ἐτέθη)· 

and in the garden a new sepulchre wherein was never man yet laid

42a Daar ... omdat die graf gereed was, het hulle Hom neergelê.

ἐκεῖ οὖν … ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.

for the sepulchre was nigh at hand.

Dag twee:  Graf toegemaak

Markus15:46e

En (Josef) het ’n klip teen die deur van die graf gerol.

καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

and he rolled a stone unto the door of the sepulchre.

Matteus27:60b

En nadat hy ’n groot klip in die deur van die graf gerol het . . .

καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου . . .

And he rolled a great stone to the door of the sepulchre . . .

Matteus27:60d

. . . het (Josef) huistoe gegaan.

. . . ἀπῆλθεν. 

. . . and departed.

Dag tweeGetuies het die begrafnis gesien

Matteus27:61

En Maria Magdalena en die ander Maria was daar

Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία,

And there was Mary Magdalene and the other Mary

terwyl hulle regoor die graf gesit het.

καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.

sitting over against the sepulchre.

Markus15:47

En Maria Magdalena en Maria van Josetus(Jakobus)

ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος

And Mary Magdalene and Mary of Joses

het gesien waar Hy neergelê was.

ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.

beheld where he was laid.

 

Dag twee: “Teruggegaan

Johannes19:42b

... weens die Jode se voorbereiding...

… διὰ τὴν Παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων …

... because of the Jews’ preparation ...

Lukas23:54,56a

die Voorbereiding mid-namiddag, die Sabbat op hande . . .

Παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν 

the Preparation and the sabbath drew on.

56 het (die Maria’s) teruggegaan huistoe . . .

ὑποστρέψασαι . . .

And they returned [home cf. Jn19:27; 20:10]. . .

en speserye en salf gaan voorberei.

δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα.

And (the women) prepared spices and ointments,

 

Dag twee : “Daardie Hele Dag was

Lukas23:54

54 Uiteindelik was Daardie Hele Dag die Voorbereiding ...

καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευῆς.

And That Day was the Preparation.

 

 

 

 

Bladsye: « 1 2 3 4 »