Af

Jesus se Laaste Pasga-Lyding | Forum

Onderwerp plekbepaling: Forum tuiste » Algemeen » Besprekings oor Die Bybel
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Laaste Week: Woensdag : 2dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 13

 

Markus14:1,2

Die pasgadae van ongesuurde brood het oor twee daebegin

Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας.

After two days was the feast of the passover and of unleavened bread

en die hoëpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom

καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν

and the chief priests and the scribes sought how

gevange kon neem en doodmaak

ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν. 

they might take him by craft, and put him to death.

2 maar, het hulle gesê: Nie op die fees dat volksoproer kom nie.

ἔλεγον γάρ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μή ποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.

But they said, Not on the feast... lest there be an uproar of the people.

 

= Matteus26:3-5 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Toe het die hoëpriesters en die leiers van die volk vergader

Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ

Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people,

in die voorhof van by name die hoëpriester Kajafas, se huis.

εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, 

unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, 

4 En hulle het saamgesweer dat hulle Jesus onderduims

καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ

And consulted that they might take Jesus by subtilty,

sou vastrek en doodmaak. 5 Maar, het hulle gesê: nié

κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν· 5 ἔλεγον δέ Μὴ

and kill him. 5 But they said, Not

op die fees nie, dat onrus nie ontstaan onder die volk nie.

ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.

on the feast day, lest there be an uproar among the people.

 

 

= Lukas22:1,2 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Die fees van ongesuurde brood, naamlik pasga, was aanstonds.

Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη Πάσχα. 

...the feast of unleavened bread drew nigh which is called the Passover. 

2 Die hoëpriesters en skrifgeleerdes het ’n manier beplan hoe

καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς

And the chief priests and scribes sought how

hulle Hom kon verdelg, want hulle was bang vir die volk.

ἀνέλωσιν αὐτόν· ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.

they might kill him; for they feared the people.

Markus14:3-9WoensdagAbib 13: 2dae voor Abib 15 (Vrydag)

In Betanië in die huis van Simon (die melaatse)

Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,

And being in Bethany in the house of Simon the leper,

tydens sy ete kom ’n vrou met ’n porseleinkruik

κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον

as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box

klawerspeserysalf, suiwer en kosbaar. Sy breek die kruik

μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον

of ointment of spikenard very precious; and she brake the box,

en gooi die inhoud oor sy hoof.

κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 

and poured it on his head.

4 Sekeres was gekrenk in hul ego. Vir wat het

ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς Εἰς τί ἡ

... some that had indignation within themselves ... Why was this

hierdie mors van mirre gebeur?5 Want dit was moontlik om

ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5 ἠδύνατο γὰρ

waste of the ointment made? 5 For it might have been

hierdie mirre te verkoop vir meer as driehonderd dunarii

τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων

sold for more than three hundred pence,

om aan die armes gegee te word. En hulle was kwaad vir haar.

καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 

and have been given to the poor. And they murmured against her.

6 Maar Jesus het gesê: Los haar! Hoekom gaan julle haar teë?

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε;

And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her?

Goeie werk het sy deur My begin.7 Want altyd

καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί. 7 πάντοτε γὰρ

she hath wrought a good work on me. 7 For ...always...

het julle die armes by julle, en wanneer julle ookal sou wou,

τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν

ye have the poor with you, and whensoever ye will

kan julle aan hulle goeddoen. Maar My het julle nie altyd nie.

δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 

ye may do them good: but me ye have not always.

8 Wat sy gehad het, het sy gegee. Sy het voorsien

ὃ ἔσχεν ἐποίησεν· προέλαβεν

She hath done what she could: she is come aforehand

om my liggaam vir begrafnis te salf.9 Tereg sê Ek vir julle:

μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν,

to anoint my body to the burying. Verily I say unto you,

Waarookal die Evangelie verkondig mag word

ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον

Wheresoever this gospel shall be preached

in die hele wêreld, sal wat hierdie vrou gedoen het,

εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη

throughout the whole world, this also that she hath done

vertel word ter gedagtenis aan haar.

λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

shall be spoken of for a memorial of her.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

= Matteus26:6-13 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

6 Toe Jesus in Betanië was in Simon die melaatse se huis,

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,

Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper,

7 kom ’n vrou na Hom toe met ’n porseleinfles klawerreuksalf,

προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου

There came unto him a woman having an alabaster box

baie kosbaar, en sy giet dit oor sy kop uit terwyl Hy eet.

βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου.

of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat. 

8 Toe sy dissipels dit sien, was hulle woedend en het gekla:

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες

But when his disciples saw it, they had indignation, saying,

Waarvoor hierdie vermorsing?9 Kon dit nie duur verkoop

Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ

To what purpose is this waste? 9 ...this ointment might have been sold

en aan armes gegee kon word nie?10 Jesus het hul hart geken,

καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς

for much, and given to the poor. 10 ...Jesus understood...

en vir hulle gesê: Hoekom is julle snedig met die vrou?

εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί;

he said unto them, Why trouble ye the woman?

Want sy het goeie werk gedoen aan My.11 Want julle het altyd

ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· 11 πάντοτε γὰρ τοὺς ... ἔχετε ...

... she hath wrought a good work upon me. 11 For ye have the

armes by julle; maar My het julle nie altyd nie.

πτωχοὺς ... μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 

poor always with you; but me ye have not always. 

12 Want deur hierdie mirre oor my liggaam uit te gegiet het,

βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου

For in that she hath poured this ointment on my body,

het sy dit vir my begrafnis, gedoen. 13 Waarlik sê Ek vir julle:

πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν,

she did it for my burial. Verily I say unto you,

Waar hierdie Evangelie verkondig mag word in heel die wêreld

ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ,

Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world

sal wat sy gedoen het tot gedagtenis aan haar vertel word.

λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

... shall... this that this woman hath done, be told for a memorial of her.

 

 

Markus14:10,11 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Toe het Judas Iskariot, een van die twaalf,

Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ, ὁ εἷς τῶν δώδεκα,

And Judas Iscariot, one of the twelve,

gegaan na die kerkbase om Jesus aan hulle uit te lewer.

ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 

went unto the chief priests, to betray him unto them. 

11 En toe hulle van hom verneem was hulle verheug

οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο

And when they heard it, they were glad,

en het belowe om hom geld te gee. En hy het bereken hoe

αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς

and promised to give him money. And he sought how

hy Hom op die beskikte tyd sou verraai.  

αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.

he might conveniently betray him.

 

= Matteus26:14-16 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Toe het een van die twaalf, naamlik Judas Iskariot,

Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης,

Then one of the twelve, called Judas Iscariot,

na die kerkbase gegaan 15 en gesê: Wat wil julle my gee, en ek

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ

went to the chief priests and said ...15 What will ye give me, and I

lewer hom aan julle uit? Hulle het hom dertig silwermunte beloof.

ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.

will deliver him...? they covenanted ... for thirty pieces of silver. 

16 Toe het hy begin wag vir Dié Dag dat hy Hom kon verraai.

καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

And from that time he sought opportunity to betray him.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

= Lukas22:3-6 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

En satan het in Judas ingevaar—die een genaamd Iskariot

Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην,

Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot,

synde die een uit die getal van twaalf.

ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα· 

being of the number of the twelve. 

4 En hy het gegaan en met die kerkbase en regeringshoofde

καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς

…he went … and communed with the chief priests and captains,

die modus operandi vir sy uitlewering bespreek.

τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν. 

how he might betray him unto them. 

5 Hulle was in hulle noppies, en het beloftes van geld gemaak;

καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 

And they were glad, and covenanted to give him money.

6 en hy, moes uithaal en wys. En hy het begeer na Die Dag

καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν

And he promised, and sought opportunity

om Hom sonder dat die volk weet aan hulle uit te lewer.

τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς.

to betray him

 

= Johannes12:37-43 WoensdagAbib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

Soveel wonders van Hom het hy vóór hulle gedoen en

Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν

But though he had done so many miracles before them,

hulle het nie geglo in Hom nie, 38 dat die woord van Jesaja

οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου

yet they believed not on him: 38 That the saying of Esaias

die profeet vervul sou word wat hy gespreek het: HERE, wie

τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν Κύριε, τίς

the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who

het geglo in ons prediking? En die Arm van die HERE, aan wie

ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι

hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord

het Hy Hom geopenbaar? 39 Daarom kón hulle nie glo nie want ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι

been revealed?39 Therefore they could not believe, because that

weer het Jesaja gespreek: 40 Die HERE het hulle oë verblind

πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς

...again, Esaias said, 40 He hath blinded their eyes,

en hulle harte verhard dat hulle oë nie sou sien

καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς

and hardened their heart; that they should not see with their eyes,

en hulle nie sou verstaan in die hart nie, en hulle nie

καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν,

nor understand with their heart,

sou bekeer nie, en Ek, hulle sal genees nie.

καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

and be converted, and I should heal them. 

41 Hierdie ding het Jesaja gesê: Dat hy Sy Heerlikheid

ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ,

These things said Esaias, when he saw his glory,

aanskou het, en gespreek het aangaande Hóm.

καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 

and spake of him.

42 Tog, verseker, het baie van die leiers in Hom geglo,

ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν,

Nevertheless among the chief rulers also many believed on him;

maar as gevolg van die Fariseërs, nie openlik belydend nie,

ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν,

but because of the Pharisees they did not confess him,

dat hulle nie ontkerktes sou word nie.

ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· 

lest they should be put out of the synagogue: 

43 Want hulle het die lof van mense liefgehad,

ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων

For they loved the praise of men

ver meer as die eer van God.44Jesus het uitgeroep en gesê:

μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 44Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν

more than the praise of God. 44Jesus cried and said,

 

 

Hy wat glo in My, glo nie in My nie maar in Hom wat My gestuur het.

Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 

He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45 en hy wat My sien, sien Hom wat My gestuur het.

καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 

And he that seeth me seeth him that sent me. 

46 Ek Is Teenwoordige Lig in die wêreld, dat elke gelowige

ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων

I am come a light into the world, that whosoever believeth

in My nie in die duisternis sal bly nie.47 Al sou iemand

εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς

on me should not abide in darkness. 47 And if any man

my woorde hoor maar dit nie bewaar nie, Ek oordeel hom nie;

μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν·

hear my words, and believe not, I judge him not:

want Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie,

οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον,

for I came not to judge the world,

maar dat Ek die wêreld verlos het.

ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 

but to save the world. 

48 Hy wat My verwerp en nie my woorde vashou nie,

ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου

He that rejecteth me, and receiveth not my words,

het die oordeel wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het.ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα,

hath one that judgeth him: the word that I have spoken,

Die einste sal hom oordeel in die laaste dag.

ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 

the same shall judge him in the last day.

49 Want Ek het nie uit My eie gespreek nie; maar Hy wat

ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ

For I have not spoken of myself; but the Father which

 

My gestuur het— my Vader self wat aan My bevel gegee het, 

πέμψας με Πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν

sent me, he gave me a commandment,

wat Ek moet sê en wat Ek moet verkondig:

τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 

what I should say, and what I should speak. 50 And I know that

50 Ek wéét, dat sy gebod ewige lewe is. Wat Ek dan spreek—

καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ,

his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore,

soos die Vader vir My gesê het, dít is wat Ek spreek.

καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ Πατήρ, οὕτως λαλῶ.

even as the Father said unto me, so I speak.

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

C)     Hoof eerste dag waarop hulle altyd die pasga moes slag

[Eksodus 12: 6,15a Levitikus 23:22,10b 2Kronieke 35]

Dag een nag en dag

Nag een: “Die Nag waarin Jesus verraai was1Korintiërs 11:23b

Johannes13:1

Vóór die Feesvan die Pasga . . .

Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα . . .

Now before the FEAST of the passover . . .

Markus14:12a

En op die Eerste Dag van Geen Suurdeeg

Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων,

And the main first day they REMOVED leaven on

wanneer hulle die pasga GESLAG het,

ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον,

when they KILLED the passover

Lukas22:7

Die Dag van Suurdeeg Verwyder, het aangebreek,

Ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων,

Then came the day of REMOVING leaven

waarop die pasga altyd geslag moes geword het.

(ἐν) ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα· 

when they always had to kill the passover

Matteus26:17a

Toe op die Eerste Dag van Ontsuurdeeg,

Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων

Now on the first day they cleaned LEAVEN OUT,

 

Nag een: Dat ons mag voorberei

Markus14:12b

. . . het sy dissipels Hom gevra: Waar wil U moet ons gaan

. . . λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες

. . . his disciple said unto him, Where wilt thou that we go

voorberei dat U die pasga mag eet?

ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 

and prepare that thou mayest eat the passover?

Matteus26:17b

. . . kom die dissipels na Jesus toe, en vra Hom:

. . . προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες (αὐτῷ·)

. . . the disciples came to Jesus, saying unto Him

Waar wil U  moet ons voorberei vir U om die pasga te eet?

Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 

Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

Lukas22:9

. . . hulle het Hom gevra: Waar wil U hê sou ons voorberei?

. . . οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 

. . . they said unto him, Where wilt thou that we prepare?

 

Nag een: Hy stuur twee

Markus14:13-16

En Hy het twee van sy dissipels gestuur en hulle beveel:

καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς

And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them,

Gaan julle na die stad; en ’n man sal julle tegemoetkom

Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος

Go ye into the city, and there shall meet you a man

wat ’n emmer water dra. Volg hom.14En waar dan ookal

κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14καὶ ὅπου ἐὰν

bearing a pitcher of water: follow him. 14And wheresoever

hy sou ingaan, moet julle vir die huisheer vra:

εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι

he shall go in, say ye to the owner of the house:

Ons Meester vra: Waar is my vertrek

Ὁ Διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου,

The Master saith, Where is the guestchamber

waar Ek die pasga saam met my dissipels mag eet?

ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;

where I may eat the passover with my disciples?

15 En hy sal julle ’n groot bokamer wys wat gereedgemaak is;

καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον·

And he will shew you a large upper room finished and prepared:

nou daar moet julle vir ons voorberei.

καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 

there make ready for us.

16 Toe het sy dissipels uitgegaan en na die stad gegaan en

καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ (αὐτοῦ) καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ

And his disciples went forth and came into the city, and

als gevind nes Hy vir hulle gesê het, en die pasgavoorbereiding berei.

εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

found as he had said unto them: and they made ready the passover.

 

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Lukas22:8,10-13

En Hy het Petrus en Johannes gestuur en gesê: Gaan julle

καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών Πορευθέντες

And he sent Peter and John, saying, Go and

en berei vir ons die pasga voor dat ons mag eet.

ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. 

prepare us the passover that we may eat.

10-13 En Hy het hulle ingelig: Kyk, wanneer julle die stad nader,

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν

And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city,

sal ’n man julle tegemoetkom wat ’n emmer water dra.

συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων·

there shall a man meet you, bearing a pitcher of water:

volg hom na die huis waarheen hy gaan.

ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν (οὗ) εἰς ἣν εἰσπορεύεται·

follow him into the house where he entereth in.

11 En julle moet vir die bestuurder van die huis sê:

καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας

And ye shall say unto the goodman of the house,

Die Meester vra: Waar is die gastekamer

Λέγει σοι ὁ Διδάσκαλος Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα

The Master saith unto thee, Where is the guestchamber

waar Ek die pasga saam met my dissipels mag gaan eet?

ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 

where I may eat the passover with my disciples?

12 Daardie man sal julle wys: ’n groot bokamer gereedgemaak;

κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον·

And he shall shew you a large upper room finished:

dáár moet julle voorberei. 13 En toe hulle gaan, vind hulle

ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον

there make ready.13 And they went and found

dit nes Hy vir hulle vertel het. En hulle het die pasgavoorbereiding berei.

καθὼς εἰρήκει (εἴρηκεν) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

as he had said unto them:and they made ready the passover.

Matteus26:18,19

(Jesus) het gesê: Gaan julle na die stad na so en so

ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα

And he said, Go into the city to such a man

en sê vir hom: Die Meester sê: My UUR IS HIER;

καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ Διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν·

and say unto him, The Master saith, My TIME is at hand;

by jou volbring Ek die Pasga saam met my dissipels.

πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.

I would eat the passover at thy house with my disiples.

19 En die dissipels het gemaak soos Jesus hulle beveel het

καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,

And the disciples did as Jesus had appointed them

en die pasgavoorbereiding berei.

καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

and made ready the passover.

 

Nag een: Die Aand die Uur : kom Hy

Markus 14:17

En toe dit AAND geword het, kom Hy met die twaalf.

Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 

And in the EVENING he cometh with the twelve.

Matteus26:20

En toe dit AAND geword het,

Ὀψίας δὲ γενομένης

Now when the EVEN was come

het Hy aangesit saam met die twaalf dissipels.

ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν 

he sat down with the twelve.

Lukas22:14

En toe DIE UUR gekom het,

Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα,

And when THE HOUR was come,

het Hy gaan sit, en die apostels saam met Hom.

ἀνέπεσεν, καὶ οἱ (δώδεκα) ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 

he sat down, and the twelve apostles with him.

Johannes13:1b

Jesus, wetende dat sy UUR aangebreek het

εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν (ἐλήλυθεν) αὐτοῦ ἡ ὥρα

Jesus knowing that his HOUR was come

dat Hy uit die wêreld na sy Vader sou heengaan,

ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Πατέρα,

that he should depart out of this world unto the Father

het deur sy eie in die wêreld lief te gehad het,

ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ,

having loved those his own in the world,

hulle tot die einde toe, liefgehad.

εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.

He loved them unto the end.

 

Nag een: Een van julle gaan My verraai

Markus14:18-21

En tydens die ete toe hulle plaasneem, het Jesus gesê:

καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

And as they sat and did eat, Jesus said,

Sowaar Ek sê vir julle dat een van julle My gaan verraai,

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με,

Verily I say unto you, One of you shall betray Me—

—hy wat my vertroueling is. [‘hy wat saam met my eet’]

ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ. 

he which eateth with Me.

19 Hulle het begin om verontwaardig te raak

(οἱ δὲ) ἤρξαντο λυπεῖσθαι

And they began to be sorrowful,

en het een vir een vir Hom gesê: Miskien ek?En ’n ander: Miskien ek?

καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ (καθ’) εἷς Μήτι ἐγώ; (καὶ ἄλλος· Μήτι ἐγώ);

and to say unto him one by one, is it I? And another, I?

20 Maar Hy het hulle verseker: Een van julle twaalf,

ὁ δὲ (ἀποκριθεὶς) εἶπεν αὐτοῖς Εἷς (ἐκ) τῶν δώδεκα,

And he answered and said unto them: One of the twelve

hý wat gereeld saam met My aan tafel sit!

ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον. 

that dippeth with Me in the dish.

21 Want verseker gaan die Seun van die Mens soos wat geskryf

ὅτι ὁ μὲν Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται

The Son of Man indeed goeth, as it is written

staan betreffende Hom. Nogtans, wee daardie mens deur wie

περὶ αὐτοῦ· οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ

of him: but woe to that man by whom the

die Seun van die Mens verraai word—

ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·

Son of Man is betrayed—

beter vir hom sou daardie mens nooit gebore gewees het nie.

καλὸν (ἦν) αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

good were it for that man if he had never been born.

 

Matteus26:21-25

Nou tydens hulle ete, het Hy gesê:

καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν

And as they did eat, he said,

Sowaar Ek waarsku julle, een van julle gaan My verraai!

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 

Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

22 Erg beswaard het hulle begin om vir Hom te sê—

καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ

And they were exceeding offended everyone of them,

één na die ander: Dis nie ék nie, o Meester?

εἷς ἕκαστος (αὐτῶν)Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε; 

and began to say unto him, Lord, is it I?

23 Maar Hy het geantwoord: Hy wat saam met My

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ

And he answered and said, He that dippeth with me his hand

hand in die kosbak steek, dieselfde, sal my verraai.

τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ, οὗτός με παραδώσει. 

in the dish, the same shall betray me.

24 Verseker gaan die Seun van die Mens heen

ὁ μὲν Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει

The Son of Man goeth

 soos dit oor Hom geskrywe is; maar wee daardie mens

καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ

as it is written of him: but woe unto that man  

deur wie die Seun van die Mens verraai word!

δι’ οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·

by whom the Son of Man is betrayed!

Beter was dit vir hom as daardie mens nooit gebore was nie.

καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

It had been good for that man if he had not been born.

25 Vra Judas sy verraaier en sê:

ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν

Then Judas which betrayed him, answered and said,

Is ek nie die een nie, Meester? Jesus sê vir hom: Jý het dit gesê!

Μήτι ἐγώ εἰμι, Ῥαββεί; λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας.

Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

 

Johannes13:18b-22

Maar dat die Skrif vervul mag word: die een wat my brood eet,

ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων (μετ’ ἐμοῦ) μου τὸν ἄρτον

but that the Scripture may be fulfilled,He that eateth bread with me

het teen My die hakskeen gelig.

ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

hath lifted up his heel against me.

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

19 Van nou af vertel Ek julle, vóórdat dit gebeur,

ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι,

Now I tell you before it come,

dat julle mag glo wanneer dit gebeur dat (dit) EK IS.

ἵνα πιστεύητε (πιστεύσητε)ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι.

that when it is come to pass, ye may believe that I AM.

20 Sowaar, sowaar Ek sê vir julle: hy wat iemand ontvang

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα (ἐάν)

Verily, verily I say unto you, He that receiveth whomsoever

wat Ek sal stuur, ontvang My; en hy wat My ontvang, ontvang

πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει

I send, receiveth me; and he that receiveth me receiveth

die Een wat My gestuur het. 21 Terwyl Hy dié dinge sê,

τὸν πέμψαντά με.21 Ταῦτα εἰπὼν

him that I send.21 When Jesus had thus said,

was Jesus uiters bedroef in sy gees en het getuig en gesê:

Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν

he was troubled in spirit, and testified and said,

Sowaar, sowaar, Ek vertel julle, een van júlle gaan My verraai!

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 

Verily, verily, I say unto you, that one of you, shall betray me!

22 Die dissipels het vir mekaar gekyk, verward oor wie Hy bedoel.

ἔβλεπον (οὖν) εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 

Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.

 

Lukas22:21-23

Kyk, die hand van my verraaier is met my aan tafel, tog

πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 

But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table!

22 moet die Seun van die Mens volgens wat voorbeskik is, gaan.

ὅτι ὁ (καὶ ὁ) Υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται,

And truly the Son of Man goeth as it was determined;

Nogtans, wee daardie mens deur wie Hy verraai word.

πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται. 

but woe unto that man by whom he is betrayed!

23 Toe het hulle begin stry onder mekaar, wie dit eintlik

καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα

And they began to enquire among themselves which

sou wees van hulle om dié ding aanstonds te doen.

εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν.

of them it was that should do this thing.

 

Nag een: Brood en Wyn van Smarte

Markus14:22-26

En gedurende die maaltyd het Hy brood geneem,

Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν (ὁ Ἰησοῦς)ἄρτον

And as they did eat, Jesus took bread,

dit met lofgesang gebreek en aan hulle gegee

εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς

and blessed, and brake it, and gave to them

en gesê: Neem, eet julle, hierdie is my liggaam.

καὶ εἶπεν Λάβετε (φάγετε)· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 

and said, Take, eat: this is my body.

23 Toe het Hy die beker geneem, gedank en vir hulle gegee.

καὶ λαβὼν (τὸ) ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς,

And he took the cup and when he had given thanks, he gave it to them;

En hulle het almal daaruit gedrink.24 En Hy het vir hulle gesê:

καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς

and they all drank of it.24And He said unto them,

Dit is my bloed van die Nuwe Verbond wat vir vele uitgestort is.

Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου (τὸ) τῆς (καινῆς) διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ (περὶ) πολλῶν. 

This is my blood of the new testament which is shed for many.

25 Voorwaar Ek sê vir julle, Ek sou nooit gedrink het

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω

Verily I say unto you, I will drink no more

van die vrug van die wingerdstok nie tot Hierdie Dag

ἐκ τοῦ γεν(ν)ήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης

of the fruit of the vine until that day

 

wanneer Ek dit nuut drink in die Koninkryk van God.

ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

that I drink it new in the Kingdom of God.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Matteus26:26-30

Vir hulle ete het Jesus brood geneem en met lofprysing

Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς (τὸν) ἄρτον καὶ εὐλογήσας

And as they were eating, Jesus took bread and blessed,

gebreek. En terwyl Hy dit aan sy dissipels gee, het Hy gesê:

ἔκλασεν καὶ δοὺς (ἐδίδου) τοῖς μαθηταῖς (καὶ) εἶπεν

and break and gave to the disciples and said,

Neem en eet julle! Hierdie is Die Liggaam van My Eie.

Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 

Take, eat; this is my body.

27 En nadat Hy die beker wyn geneem en gedank het,

καὶ λαβὼν (τὸ) ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας

And he took the cup and gave thanks,

het Hy dit vir hulle gegee gesê: Drink julle almal daaruit!

ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 

and gave it to them, saying, Drink ye all of it!

28 Want hierdie is my bloed van die Nuwe Verbond

τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου (τὸ) τῆς (καινῆς) διαθήκης

For this is my blood of the new testament

wat ter wille van baie uitgestort is tot vergifnis van sondes.

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

which for many is shed for the remission of sins.

29 En Ek sê vir julle, geensins drink Ek van nou af

λέγω δὲ ὑμῖν, (ὅτι) οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι

But I say unto you I will not drink henceforth

van hierdie vrug van die wingerdstok nie, tot Daardie Dag wat

ἐκ τούτου τοῦ γεν(ν)ήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν

of this fruit of the vine as long as it is That Day

Ek dit met julle opnuut drink in die Koninkryk van My Vader.

αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου. 

when I drink it with you new in my Father’s Kingdom.

Lukas22:14b-20

En . . . Hy het plaasgeneem en die apostels saam met Hom.

Καὶ . . . ἀνέπεσεν, καὶ οἱ (δώδεκα) ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 

And ... He sat down and the twelve apostles with him.

15 Toe sê Hy vir hulle: Ek het met groot begeerte begeer

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα

And he said unto them, With desire I have desired to eat

om hierdie pasga saam met julle te eet, voor My Lyding.

τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 

this passover with you before I suffer.

16 Want Ek sê vir julle dat nooit as te nooit eet Ek dit

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ (ἐξ αὐτοῦ)

For I say unto you I will not anymore eat thereof

alvorens ten volle in die Koninkryk van God!

ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

until it is fulfilledin the Kingdom of God.

17 En terwyl Hy die drank vat en (daarvoor) dank, sê hy:

καὶ δεξάμενος (τὸ)ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν

And he took the cup and gave thanks and said,

Neem, en deel dit (onder julleself) teenoor mekaar,

Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε (ἑαυτοῖς) εἰς ἑαυτούς· 

Take ye this and divide it among yourselves:

18 want Ek sê vir julle: Op geen manier drink Ek

λέγω γὰρ ὑμῖν, (ὅτι) οὐ μὴ πίω

for I say unto you, I will not drink

van nou af aan van die vrug van die wingerd nie,

ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου

from now on of the fruit of the vine

tot wanneer die Koninkryk van God sou kom.

ἕως (ὅτου) οὗ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ. 

as long as it might take the Kingdom of God to come.

19 En terwyl hy dank en brood vat en dit breek,

καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν

And he took bread and gave thanks and brake it

 

gee Hy aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν

and gave unto them, saying, This is the Body of Mine

oorgegee is: Doen dit ter gedagtenis aan My,

διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

given in behalf of you, this do in remembrance of me.

20 dieselfde ook die wyn saam met die maal, met die woorde:

καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων

Likewise to supper’s procedure the cup, having said, 

Hierdie is die beker die nuwe verbond in My Naam

Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου,

This cup [of my Suffering] is the New testament in my blood

wat vir vele uitgegiet word.

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. 

which is shed for you.

Nag een: Wie die grootste wil wees

Lukas 22:24-28a

Toe kom (daar) stryery onder hulle

Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς,

Then they also began to dispute amongst themselves

oor wie van hulle die belangrikste geag moet word.

τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 

who of them should be accounted the greatest.

25 Hy het vir hulle gesê: Die konings van die nasies heers oor hulle,

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν,

And he said unto them, The kings of the nations lord it over them,

en dié in magsposisies word hulle weldoeners genoem.

καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.

and they exercising authority over them are called benefactors.

26 Julle is nie so nie; maar die oudste onder julle

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν

But ye shall not be so, but he that is greatest among you,

moet soos die jongste word, en die leier soos een wat dien.

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 

let him be as the younger; and he that is chief as he that doth serve.

27 Want wie is die grootste, hy wat eet of hy wat bedien?

τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν;

For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth?

Nie hy wat sit en eet nie? So is Ek in julle midde die dienende.

οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.

Not he that sitteth at meat? But I am among you as he that serveth.

28a Julle egter is al wat by My gebly het in My versoeking.

ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· 

Ye are they though who have continued with me in my temptation.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Wie die Grootste is

Johannes13:2-29

. . . en terwyl die ete aan die gang was . . .

καὶ δείπνου γινομένου,

And supper being ended . . .

en die duiwel dit reeds gebring het in die hart

τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν

the devil now put in the heart

van Judas Simon Iskariot dat hy Hom sou verraai,

ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, 

of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him.

3 en Hy geweet het, die Vader het alles in sy hande geplaas,

εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας,

Jesus knowing that the Father had given all things into his hands,

en dat Hy van God uitgegaan het en na God op weg was,

καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, 

and that he was come from God, and went to God,

4 het Jesus van die ete opgestaan, sy bo-klere eenkant neergesit,

ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια,

he riseth from supper and laid aside his garment,

’n doek geneem en hom daarmee omgord.

καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν· 

and took a towel and girded himself.

 

 

5 Nadat hy water gegooi het in die skottel, het Hy begin

εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο

After that he poureth water into a bason, and began

om die voete te was van die dissipels, en af te droog

νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν

to wash the disciples’ feet, and to wipe them with

met die doek waarmee Hy omgord was.

τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 

the towel wherewith he was girded.

6 Toe kom Hy voor Petrus staan. Sê Petrus vir Hom:

ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον· λέγει αὐτῷ

6 Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him,

Was U my voete, Here?7Jesus het geantwoord en vir hom gesê:

Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ

Lord, dost thou wash my feet? 7Jesus answered and said unto him,

Wat Ek doen waardeer jy nie nou nie, maar sál hierna begryp.

Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 

What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

8 Petrus sê vir Hom: U sal tot in ewigheid nie my voete was nie!

λέγει αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα.

Peter saith unto him,Thou shalt never wash my feet.

Jesus het hom geantwoord: As Ek jou nie was nie het jy nie

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις

Jesus answere him, If I wash thee not, thou hast no

deel aan My nie.9 Simon Petrus sê vir Hom: Here, nie my voete

μέρος μετ’ ἐμοῦ. 9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου

part in me.9 Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet

alleen nie, maar ook my hande en kop.10 Sê Jesus vir hom:

μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς

only, but also my hands and my head. 10 Jesus saith to him,

Hy wat gewas is, het niks nodig as om sy voete te was nie.

Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι,

maar is geheel rein; maar nie almal nie.

καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. 

and ye are clean, but not all.

11Hy het sy verraaier geken; daarom het hy gesê dat nie almal

ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not

rein is nie.12 Toe Hy dan hulle voete gewas en sy klere gevat

καθαροί ἐστε.12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ

all clean.12 So after he had washed their feet, and had taken his

het en weer gaan sit het, het Hy vir hulle gesê: Weet julle wat

ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί

garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what

Ek vir julle verrig het?13 Julle noem my julle Meester en Here

πεποίηκα ὑμῖν; 13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος,

I have done to you?13 Ye call me Master and Lord:

en praat waar; want Ek is.14 As Ek dan julle voete gewas het,

καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ.14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας

and ye say well: for so I am.14If I then …have washed your feet

die Here en Meester, is julle verplig om mekaar se voete te was.

ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·

…Lord and Master, ye also ought to wash one another’s feet.

15 Want voorbeeld het Ek julle gegee sodat soos Ek gedoen het

ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα

For I have given you an example, that … as I have done

vir julle, julle moet doen.16 Waarlik sê Ek vir julle, kneg is

ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν

to you … ye should do.16 Verily I say unto you, The servant is not

nie groter as baas, of gesant as die een wat hom stuur nie.

δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 

greater than his Lord; neither he that is sent, greater than he that sent him.

17 As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.

εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 

if ye know these things, happy are ye if ye do them.

18 Ek praat nie van julle almal nie; Ek weet wie Ek uitgekies het.

οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην·

I speak not of you all: I know whom I have chosen:

Maar dat die Skrif vervul mag word:

ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ

but that the scripture may be fulfilled,

‘Hy wat my brood eet, lig teen my die hakskeen’.

Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

he that eateth bread with me hath lifted up the heel against me.

Vooruitvertel Ek julle—vóór dit gebeur: dat julle mag glo

19ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύητε

Now I tell you before it come, that ... ye may believe

wanneer dit gebeurdat EK IS.20 Voorwaar, Ek sê vir julle:

ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,

when it is come to pass, that I AM.20Verily, verily, I say unto you,

Hy wat hom ontvang wat Ek gestuur het, ontvang My

ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει,

He that receiveth whomsoever I send receiveth me;

en hy wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.

ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.

and he that receiveth me receiveth him that sent me.

Terwyl Hy hierdie dinge spreek, was Jesus gefolter in siel

21 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι

When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified,

en het Hy getuig en bely: Voorwaar, sê Ek vir julle:

καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι

and said, Verily, verily, I say unto you, that

een van julle, sal My verraai.22Kyk sy dissipels vir mekaar

εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ

one of you shall betray me.22 Then the disciples looked one on another,

en wonder oor wie Hy praat.

ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. = doubting of whom he spake. 

23Een van sy dissipels het regop gesit op die plek langs Jesus—

ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ

Now there was leaning on Jesus’ bosom one of his disciples,

[Js57:15b Ef1:20,21] Hupsistos en hagiois anapauomenos; kathisas huperanoh pasehs

 

 

hy vir wie Jesus lief was.24Toe beduie Simon Petrus vir hom

ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς. νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος

whom Jesus loved. Simon Peter therefore beckoned to him,

en sê vir hom: Vra wie is ditoor wie Hy praat?

καὶ λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς ἐστιν περὶ οὗ λέγει. 

that he should ask who it should be of whom he spake.

25 Daardie een, omdat hy daar reg langs Jesus gesit het,

ἐκεῖνοςἀναπεσὼν οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ

He then lying on Jesus’ breast,

het Hom gevra: Here, wie is dit?

λέγει αὐτῷ Κύριε, τίς ἐστιν; 

saith unto him, Lord, who is it?

26 Toe antwoord Jesus: Daardie een is dit, aan wie Ek,

ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ

Jesus answered, He it is to whom I

as Ek my brood sal gedoop het, ook sal gee.

βάψω τὸ ψωμίον, καὶ δώσω αὐτῷ.

... when I have dipped ... shall give a sop.

Toe het Hy sy hand ingesteek en die brood uitgehaal

βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει

And when he had dipped the sop,

en aan Judas van Simon Iskariot gegee.

καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 

he gave to Judas Iscariot of Simon.

27 Na die breek van die brood, toe vaar Satan in daardie een in.

καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς.

And after the sop Satan entered into him.

Net daar sê Jesus vir hom: Wat jy doen, doen dit dadelik!

λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. 

Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

28 Dit het niemand aan tafel geweet, hoekom Hy dit vir Judas gesê het nie.

τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ· 

Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.

 

29Want party het gedink omdat Judas die beurs gehou het,

τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας,

For some of them thought, because Judas had the bag,

dat Jesus vir hom gesê het: Koop vir die fees wat ons nodig het,

ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν,

that Jesus had said unto him, Buy that we have need of against the feast;

of: dat hy iets vir die armes moes gaan gee.

ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

or, that he should give something to the poor.

Die Forum pos is geredigeer deur GerhardEbersoehn Feb 25 '16
GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Dit was nag: Uitgegaan[Eksodus 12:12,42]

Johannes13:30,31

30 Nadat hy dan die brood gevat het, het daardie een

λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος

He then having received the sop

dadelik uitgegaan: EN DIT WAS NAG.

ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

went immediately out: and it was night.

31 Toe hy dan uitgegaan het, het Jesus gespreek:

Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, λέγει Ἰησοῦς

Therefore, when he was gone out, Jesus said,

NOU IS DIE SEUN VAN DIE MENS VERHEERLIK

Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,

NOW IS THE SON OF MAN GLORIFIED,

EN IS GOD IN HOM, VERHEERLIK.

καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· 

AND GOD IS GLORIFIED IN HIM.

Markus14:26

En hulle het ’n lied gesing en uitgegaan na die Olyfberg.

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.

Matteus26:30

En na die sing van ’n loflied het hulle uitgegaan na die Olyfberg.

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.

when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

Nag een: Die Uur Het Gekom

Johannes17:1

Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë opgehef

Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ

These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven,

na die hemel en gesê: Vader, DIE UUR HET GEKOM:

εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα·

and said, Father, THE HOUR IS COME

verheerlik U Seun sodat U Seun U ook kan verheerlik.

δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς δοξάσῃ σέ

glorify they Son that thy Son also may glorify thee.

Johannes13:31b,32

Nou word die Seun van die Mens verheerlik, en God

Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς

Now is the Son of man glorified, and God

word verheerlik in Hom.32 As God in Hom verheerlik word,

ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· 32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,

is glorified in him.32 If God be glorified in Him

sal God Hom verheerlik in Hom. Hy sal Hom nóú verheerlik.

καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 

God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.

Nag een: Volgelinge Versoek Jesus

Johannes13:30,31,33-38

Toe daardie een (Judas)dan die brood geneem het,

λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος

He then (Judas,) having received the sop,

het hy dadelik uitgegaan: En dit was NAG.

ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.(Eksodus 12:8,12,41,42 (ek gehs Aiguptou Nuktos)

went immediately out: and it was NIGHT

31a En toe hy uitgegaan het, sê Jesus:

Ὅτε οὖν ἐξῆλθε, λέγει ὁ Ἰησοῦς·

Therefore, when he was gone out, Jesus said,

33 Kinders, nog net ’n klein tydjie is Ek by julle.

τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι·

Little children, yet a little while I am with you.

Julle sal My soek; en soos Ek vir die Jode gesê het,

ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι

Ye shall seek me: and as I said unto the Jews,

sê Ek nou vir julle, waar Ek heengaan, kan julle nie kom nie—

καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν,

so now I say unto you, whither I go, ye cannot come;

34 ’n Nuwe Gebod gee Ek julle: dat julle mekaar moet lief hê—

ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,

A new commandment I give unto you, that ye love one another;

dat soos Ek julle liefgehad het, julle ook mekaar sal liefhê.

καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

as I have loved you, that ye also love one another.

35 Hieraan sal almal weet dat julle My dissipels is:

ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε,

By this shall all know that ye are my disciples,

as julle liefde het onder mekaar.

ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

if ye have love one to another.

36 Simon Petrus vra Hom: Here, waarheen gaan U?

Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑπάγεις;

Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou?

Jesus het verduidelik: Waar Ek heengaan,

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω

Jesus answered him, Whither I go,

sal jy My nie nou kan volg nie; maar jy sál, láter, volg!

οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 

thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37 Petrus sê vir Hom: Here, Hoekom kan ek U nie

λέγει αὐτῷ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι

Peter said unto him, Lord, why cannot I

nou al volg nie? My siel sal ek om U onthalwe neerlê!

ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 

now follow thee? I will lay down my life for thy sake.

 

 

38 Jesus het geantwoord: Sal jy jou lewe vir Mý, offer?!

(ἀπεκρίθη αὐτῷ) ἀποκρίνεται Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις;

Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake?

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, die haan sal nog nie

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ

Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not

gekraai het nie of jy sal My driemaal verloën het!

φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ (ἀπαρνήσῃ)με τρίς.

crow, till thou hast denied me thrice.

 

...Johannes 14 tot 17...

 

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Lukas22:27c-34

Ek is in julle midde soos een wat dien,28 maar julle is hulle

ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν. 28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ

I am among you as he that serveth.28 Ye are they

wat agtergebly het by My in my versoeking.

διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· 

which have continued with me in my temptations.

29 My verbond met julle is soos my Vader se verbond aan My

κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ Πατήρ μου

I appoint unto you as my Father has appointed unto me

30 van ’n  Koninkryk, dat julle mag eet en drink aan mý Tafel

βασιλείαν, ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου

a kingdom that ye may eat and drink at my table

in mý Koninkryk. Dan sal julle op trone sit

ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων

in My Kingdom, and sit on thrones

en die twaalf stamme van Israel oordeel!

τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ.

judging the twelve tribes of Israel.

31 En die Here het gesê: Simon, Simon! Kyk,

(Εἶπε δὲ ὁ Κύριος·) Σίμων Σίμων, ἰδοὺ

And the Lord said, Simon, Simon, behold,

die satan het sterk begeer om julle te sif soos die koring,

ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· 

Satan hath desired you, that he may sift you as wheat.

32 maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. 

ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου·

but I have prayed for thee, that thy faith fail not:

Dan sal jy, as jy bekeer is, jou broeders versterk.

καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον (στήριξον)τοὺς ἀδελφούς σου. 

and when thou art converted, strengthen thy brethren.

33 (Petrus) sê vir Hom: Meester, saam met U is ek bereid

ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι

And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee,

om tronk toe, én, na (my) dood te gaan!34 Hy sê vir hom:

καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 34 ὁ δὲ εἶπεν

both into prison, and to death. 34 And he said,

Ek vertel jou, Petrus, die haan sal VANDAG nie kraai voor

Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει Σήμερον ἀλέκτωρ ἕως (πρὶν ἢ)

I tell thee, Peter, the cock shall not crow THIS DAY before that

jy My drie keer verloën en ontken het dat jy My ken nie.

τρίς με ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι.

thou shalt thrice deny that thou knowest me.

 

Markus14:26-31

Hulle het ’n loflied gesing en uitgegaan na die Olyfberg.

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 

When they had sung an hymn they went out into the mount of Olives

27 Toe sê Jesus vir hulle dit: Almal van julle sál aanstoot neem

Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε

And Jesus saith unto them,All ye shall be offended

aan My in HIERDIE NAG, want dit staan geskryf:

(ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃὅτι γέγραπται

because of me THIS NIGHT: for it is written,

Ek sal die Herder slaan, en die skape sal verstrooi word.

Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται. 

I will smite the shepherd and the sheep shall be scattered.

28 Maar met my opstanding gaan Ek voor julle uit na Galilea.

ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

But after that I am risen, I will go before you into Galilee.

29 Petrus het vir Hom gesê: Al skaam almal hulle vir U en dros,

ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται,

But Peter said unto Him, Although all shall be offended,

nogtans nie ék nie! Maar Jesus antwoord hom:

ἀλλ’ οὐκ ἐγώ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

yet not I. And Jesus saith unto him,

30 Sowaar, Ek sê vir jou dat jy VANDAG, IN HIERDIE NAG,

Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ Σήμερον ἐν Tῇ Νυκτὶ Tαύτῃ

Verily I say unto thee, That THIS DAY IN THIS NIGHT

voor die haan tweekeer kraai, My driemaal sal verloën.(68-72)

πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.

before the cock crow twice thou shalt deny me thrice.

31 Maar Petrus het nog driftiger volgehou en gesê:

(ὁ δὲ Πέτρος ἐκ περισσοῦ ἔλεγε μᾶλλονὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει

But he spake the more vehemently,

Al moes ek saam met U sterf, nooit sal ek U verloën nie!

Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.

If I should die with thee, I will not deny thee.

En op dieselfde manier het al die ander grootgepraat.

ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.

Likewise also said they all.

 

Matteus 26:30-35

Toe hulle ’n loflied gesing het,

Καὶ ὑμνήσαντες

And when they had sung an hymn,

het hulle uitgegaan na die Olyfberg.

ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

they went out into the mount of Olives.

31 Toe sê Jesus vir hulle: Julle almal sal aanstoot neem aan My

Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ

Then saith Jesus unto them, All of ye shall be offended because of me

in HIERDIE SELFDE NAG: —want dit is geskryf:

ἐν Tῇ Νυκτὶ Tαύτῃ· —γέγραπται γάρ [Sagaria 13:7 Genesis 49:24 Eksodus 17:6]

THIS NIGHT: For it is written,

Ek sal die Herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word;

Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·

I will smite the shepherd and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

32 maar met my opstanding gaan Ek voor julle uit na Galilea.[Matteus 4:15; 28:20b]

μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

33 Toe antwoord Petrus en sê vir Hom: Sou almal

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Εἰ πάντες

Peter answered and said unto him, Though all

aanstoot neem aan U, ek, sal nooit aanstoot neem nie.

σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 

shall be offended because of thee, yet will I never be offended.

34 Jesus het vir hom gesê: Sowaar Ek vertel jou dat

ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι 

Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That

in HIERDIE SELFDE NAGvoordat ’n haan kraai,[Eksodus 12:15,19,38]

ἐν Tαύτῃ Tῇ Νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι

THIS THAT NIGHT, before the cock crow,

jy My driemaal sal verloën.35 Petrus smeek Hom :

τρὶς ἀπαρνήσῃ με.35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος

thou shalt deny me thrice. 35 Peter said unto him,

Al moet ek saam met U sterf, nooit sal ek U verloën nie.

Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.

though I should die with thee, yet will I not deny thee.

En net so, het al die dissipels gesê.

ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν..

Likewise also said all the disciples.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Verdriet Vergeet Jesus[Genesis 37:35; 42:38]

Markus14:32-41a

Toe kom hulle in ’n tuin met die naam Getsemane.

Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί (Γεθσημανῆ),

And they came to a place which was named Gethsemane:

En (Jesus) sê vir sy dissipels: Sit julle hier terwyl Ek gaan bid.

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς (αὐτοῦ)Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 

and he saith to his disciples, Sit ye here while I shall pray.

33 Toe neem Hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom

καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην μετ’ αὐτοῦ,

And he taketh with him Peter and James and John,

en begin erg ontsteld en terneergedruk raak.

καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, 

and began to be sore perplexed, and distressed;

34 En Hy sê vir hulle: My siel is smartvol tot die dood toe.

καὶ λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου·

And he saith unto them, exceeding unto death sorrowful is My soul:

Bly julle hier en waak!

μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 

tarry ye here, and watch.

35Hy gaan bietjie aan en val op die grond

καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν (ἔπεσεν)ἐπὶ τῆς γῆς,

And he went forward a little, and fell on the ground,

en bid dat as dit moontlik is die uur by Hom mog verbykom.

καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα, 

and prayed that, if ... possible his hour might come [pass].

[ἀπὁ ‘at’Mk7:4; 15:38,40 Mt13:35; ‘in’ 1Jn1:1 Lk16:30; 17:29 Ro11:25 Hb12:25 Mk10:20 2Thes3:3; ‘on’ Rv21:13; ‘of’ Acts20:26 Mk12:2]

36 En Hy sê: My Vader o Vader, alles is moontlik vir U: Bring

καὶ ἔλεγεν Ἀββᾶ ὁ Πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε

And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee;take

hierdie beker by my aan; maar nie wat Ek nie, maar U wil!

τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ· ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. 

away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

37 Toe Hy (van gebed terug-) kom en hulle aan die slaap vind, καὶ καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,

And he cometh and findeth them sleeping,

vra Hy Petrus: Simon, slaap jy? Kon jy nie een uur waak nie?

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 

and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

38 Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie!

γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ (εἰσ) ἔλθητε εἰς πειρασμόν·

Watch ye and pray lest ye enter into temptation.

Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 

The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

39 Hy het toe weer gaan bid, dieselfde gebed se woorde.

καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 

And again he went away, and prayed, and spake the same words.

40 En Hy het teruggekom en hulle weer, aan die slaap gekry,

καὶ πάλιν ἐλθὼν (ὑποστρέψας) εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας,

And when he returned, he found them asleep again,

want hulle oë was swaar van die verdriet [*oinohi bebarehotes ‘bleary’]

ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι,  

(for their eyes were heavy,)

sodat hulle nie geweet het wát om Hom te antwoord nie.

καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 

neither wist they what to answer him.

14:41a En Jesus kom die derde keer en sê vir hulle:

καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς

And he cometh the third time, and saith unto them,

Slaap voort en rus uit, dis genoeg!

Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει·

Sleep on now and take your rest; it is enough.

 

 

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Matteus26:36-45

Toe gaan Jesus met hulle na ’n plek bekend as Getsemane.

Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί,

Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane.

En Jesus sê vir die dissipels: Sit julle hier totdat

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ

Kai legei tois mathehtais: Sit ye here while

Ek daar oorkant gaan bid het.

ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 

I go and pray yonder.

37 Toe vat Hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom.

καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee,

Hy het begin bedroef en benoud raak.

(καὶ)ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 

and began to be sorrowful and very heavy.

38 Toe sê Jesus vir hulle: My siel is oorvol smart

τότε λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου

Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful,

tot die dood toe. Bly julle hier en waak saam met My!

ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ. 

even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39 Toe gaan Hy bietjie verder en val neer op sy aangesig

καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν (ἔπιπτεν) ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ

And he went a little farther, and fell on his face, [Genesis 37:35; 42:38]

en sê terwyl Hy bid, My Vader, as dit moontlik is,

προσευχόμενος καὶ λέγων Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν,

and prayed, saying, O my Father, if it be possible,

laat hierdie beker by My verbykom!

παρελθάτω (παρελθέτω) ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο·

let this cup come by me / at me pass.

Slegs, nie soos Ek nie, maar soos U wil!

πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ. 

nevertheless not as I will, but as thou wilt.

 

40 Toe kom Hy by die dissipels en vind hulle aan die slaap.

καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,

And he cometh unto his disciples, and findeth them asleep,

En Hy sê vir Petrus: Hoekom was julle nie instaat om

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε

and saith unto Peter, What, could ye not watch

één uur wakker te bly saam met My nie?

μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ; 

with me one hour?

41 Waak dan en bid dat julle nie in versoeking kom nie:

γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν·

Watch and pray, that ye enter not into temptation.

want die gees is wel gewillig, maar die vlees (is) swak.

τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 

the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

42 Wéér, vir die tweede keer, het Hy eenkant gegaan en gebid en gesê:

πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων

He went again the second time, and prayed, saying,

My Vader, aangesien hierdie beker nie by My kan verbygaan

Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο (τὸ ποτήριον)παρελθεῖν

O my Father, if this cup may not come my way

anders as dat Ek dit drink nie: Laat U wil geskied!

ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 

except I drink it, thy will be done.

43 En toe Hy terugkom, vind Hy hulle lê weer en slaap,

καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας,

And he came and found themasleep again:

want hulle oë was swaar. [*oinohi bebarehotes ‘bleary’]

ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 

for their eyes were heavy.

44 Toe het Hy weg van hulle af gegaan en het weer gebid

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο

And he left them, and went away again, and prayed

 

vir die derde maal, (en) dieselfde woord(e) gespreek.

ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 

the third time, saying the same words.

45 Daarna kom Hy by die dissipels en sê vir hulle:

τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς (αὐτοῦ)καὶ λέγει αὐτοῖς

Then cometh he to his disciples and saith unto them,

Slaap aan, julle, en rus! Kyk, die UUR is naby—HIER!

Καθεύδετε λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα

Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand

dat die Seun van die Mens verraai word in sondaarshande.

καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 

and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

 

Johannes 18:1,2

Dit gesê, het Jesus uitgegaan saam met sy dissipels

Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples

oor die spruit Kedron waar ’n tuin was [Genesis 32:22]

πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος,

over the brook Cedron, where was a garden,

waarin Hyself en sy dissipels ingegaan het.

εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

into which he entered, and his disciples.

2 Judas wat Hom verloën het, het ook die plek geken

ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον,

And Judas also, which betrayed him, knew the place:

omdat Jesus dikwels daar saamgekom het met sy dissipels.

ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

forJesus oft-times resorted thither with his disciples.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Lukas22:39-46

Hy het uitgegaan en soos altydna die Olyfberg koers gevat.

Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν·

And he came out, and went as he was wont, to the mount of Olives;

 

En sy dissipels het Hom soëntoe gevolg.

ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. 

and his disciples also followed him.

40 En toe Hy op die plek kom, sê Hy vir hulle:

γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς

And when he was at the place, he said unto them,

Julle moet bid om nie in versoeking te kom nie.

Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.

Pray that ye enter not into temptation.

41 Self het Hy omtrent ’n klipgooi weg van hulle af gegaan en

καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ

And he was withdrawn from them about a stone’s cast, and

gekniel42en gebid: Vader, as U wil, bring hierdie

θεὶς τὰ γόνατα42προσηύχετο Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο

kneeled down42and prayed, Father, if thou be willing,

beker by My verby. Egter nie my wil nie, maar U wil, geskied!

τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.

remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.

43 ’n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.

ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 

And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.

44 Toe kom Hy in sware stryd. Hy het met inspanning gebid

καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο·

And being in an agony he prayed more earnestly:

tot sy sweet soos bloedklonte wat ter helle val, geword het.

καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος ἐπὶ τὴν γῆν καταβαίνοντες.

and his sweat was as it were drops of blood falling down to the ground.

45 Hy het van gebed opgestaan en by die dissipels gekom

καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς

And when he rose up from prayer and was come to his disciples,

en hulle van die kopseer aan die slaap gekry.

εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης, 

he found them sleeping for sorrow,

 

46 Toe verwyt Hy hulle: Wat lê julle en slaap?

καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε;

and said unto them, Why sleep ye?

Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie!

ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

rise and pray, lest ye come into temptation.

 

Nag een:             Vertroueling Verraai Jesus

  Wie die beurs dra bring die swaard

Lukas22:35-38

Jesus sê vir hulle: Toe Ek julle uitgestuur het sonder rugsak

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου

And he said unto them, When I sent you without purse,

of beurs of skoeisel, het julle iets kortgekom?

καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε;

and scrip, and shoes, lacked ye anything?

Hulle het erken: Niks nie! 36 En Hy sê vir hulle: Nou dan,

οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 36 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν

And they said, Nothing.36 Then said he unto them: But now

laat hom wat voorraad hou dit vat, en so ook die beursie;

ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν,

he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip;

en laat hom wat niks het nie, sy klere verkoop en ’n swaard koop.

καὶ ὁ μὴ ἔχων, πωλησάτω (πωλήσει) τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν.

and he that no sword, let him sell his garment, and buy one.

37 Want Ek sê vir julle dat dít wat geskryf is, móét vervul word

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι (ἔτι) τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι

For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished

in My: By die wetteloses was Hy gereken.

ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη·

in me, And he was reckoned among the transgressors:

Want dit omtrent Mý geskryf, het ’n doel.

καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 

for the thing concerning me has an end.

38 Hulle het gesê: Here, kyk, hier is twee swaarde!

οἱ δὲ εἶπαν Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο.

And they said, Lord, behold, here are two swords.

En Hy het hulle geantwoord: Dis genoeg!

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν.

And he said unto them, It is enough!

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

 

Nag een:   Soort soek soort

Johannes18:3

Judas het toe ’n bende gaan haal uit die priesters

ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων

Judas then, having received a band of men and officers

en die Fariseërs en hulle lakeie en daar aangekom

καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ

from the chief priests and Pharisees cometh thither

met fakkels en lampe en wapens.

μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 

with lanterns and torches and weapons.

 

Nag een: DIE UUR Het Gekom[middernag Eksodus12:29]

Markus14:41b-42

En Jesus sê vir hulle: ... Die UUR HET gekom. Kyk,

καὶ λέγει αὐτοῖς . . . ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ

He saith unto them, ... The hour is come. Behold,

die Seun van die Mens word verraai in die hande van sondaars.

παραδίδοται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 

the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

42 Staan op! Laat ons gaan! Kyk, hy wat My verraai is naby!

ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.

Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

Matteus26:46

Staan op! Laat ons gaan! Kyk, hy wat My verraai is naby!

ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.

Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

 

Nag een: EK IS Die Een[Eksodus 14:14]

Johannes18:4-9

Toe Jesus alles sien wat met Hom gebeur, tree Hy na vore

Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν ἐξῆλθεν (-ὼν)

Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth,

en vra hulle: Soek julle iemand?5 Hulle het Hom geantwoord:

καὶ λέγει (εἶπεν) αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε;5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ

and said unto them, Whom seek ye? 5 They answered him,

Ja, vir Jesus die Nasarener. Hy sê vir hulle: Dis Ek. [* Lev23:21,22 Eks12:12,27]

Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς (ὁ Ἰησοῦς)· Ἐγώ εἰμι.

Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he.

En Judas wat Hom verraai het, het by hulle gebly staan.

εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν. 

And Judas also, which betrayed him, stood with them.

6 Soos wat Jesus aan hulle verklaar het: Ek is die Een,

ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς (ὅτι) Ἐγώ εἰμι,

As soon then as he had said unto them, I am he,

het almal agtertoe terug gesteier en op die grond geval.

ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 

they went backward and fell to the ground.

7 Daarom weer, het Hy hulle gevra: Wie soek julle?

πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε;

Then asked he them again, Whom seek ye?

(En) hulle het (weer) gesê: Jesus die Nasarener.[* Lev23:21,22 Eks12:12,27]

οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 

And they said, Jesus of Nazareth.

8 Jesus het (hulle) verseker: Ek het julle gesê dis Ek!

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι·

Jesus answered, I have told you that I am he;

As dit daarom nou vir Mý is wat julle soek, laat hierdies gaan!

εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν· 

if therefore ye seek me, let these go their way.

9 Sodat vervul sou word die woord wat Hy gespreek het:

ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι

That the saying might be fulfilled which he spake,

Húlle wat U aan My gegee het, het Ek nie een van verloor nie.

Οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 

Of them which thou gavest me have I lost none.

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Met ’n Soen Verraai

Lukas22:47,48

En terwyl Hy nog praat, daar kom die klomp

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος,

And while he yet spake, behold, a multitude

en hy wat Judas genoem word— een van die twaalf,

καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα

and he that was called Judas, one of the twelve,

na Hom toe aan. Maar toe hy naby Jesus kom

προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ

went before them, and drew near unto Jesus

om Hom te soen (want hy het hulle ’n teken gegee:

φιλῆσαι αὐτόν (τοῦτο γὰρ σημεῖον δεδώκει αὐτοῖς·

to kiss him (because he had given them a sign—

Hom wat ek sal soen, dis hý.)48Maar Jesus het vir Judas gesê:

ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν.)48 Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ

He whom I shall kiss, is the one.) 48 But Jesus said unto him,

Judas, met ’n soen verraai jy die Seun van die Mens?

Ἰούδα, φιλήματι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως; 

Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?

 

Markus14:43-45

Toe dadelik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas

Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ὁ Ἰούδας

And immediately while he yet spake, cometh Judas

(een van die twaalf) en met hom saam,

 (ὁ Ἰσκαριὼτης) εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ’ αὐτοῦ

(Iskariot) one of the twelve, and with him

’n skare met swaarde en kieries, gestuur

ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων (ἀπεσταλμένοι)

a great multitude with swords and staves,

van die hoëpriesters en skrifgeleerdes en ouderlinge af.

παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.

from the chief priestsand the scribes and the elders.

44 Hy, sy verraaier, het hulle ’n teken gegee, naamlik:

δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων

And he that betrayed him had given them a token, saying,

Hom wat ek sal soen, dit is hý,

Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν·

Whomsoever I shall kiss,

hóm moet julle gryp en gevange, wegvat!

κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε (ἀπαγάγετε) ἀσφαλῶς. 

that same is he; take him, and lead him away safely.

45 Hy gaan toe dadelik en, terwyl hy aankom, sê hy vir (Jesus):

καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει

And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith,

Goeie dag, leermeester! En hy soen Hom.

(Χαῖρε,) Ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν· 

Master, master, and kissed him.

 

Matteus26:47-50a

En terwyl Jesus nog praat, kom Judas een van die twaalf

Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν,

And while he yet speak, lo, Judas, one of the twelve, came,

en saam met hom ’n groot skare met swaarde en stokke

καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων

and with him a great multitude with swords and staves,

van die hoëpriesters en hoofmanne van die volk af.

ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 

from the chief priests and elders of the people.

48 Hy, sy verraaier, het hulle ’n teken gegee, naamlik:

ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων

Now he that betrayed thm, gave them a sign, saying,

Die een wat ek sal soen is die een; vat hom. 49 En dadelik

Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ εὐθέως

Whomsoever I shall kiss ... is he; hold him fast.49 And forthwith

nader hy Jesus, en sê: Goeiedag, meester! En hy soen Hom.

προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε, Ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

50a Jesus sê vir hom: Doen nou waarvoor jy hier is

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει.

And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come?

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Die Swaard Verhoed Jesus nie

Lukas22:49

En toe dié om Jesus sien wat aan’t kom was,

ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον

When they which were about him saw what would follow,

sê hulle vir Hom: Meester, moet ons met die swaard veg?

εἶπαν (εἶπον αὐτῷ·) Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ; 

they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?

 

Markus14:46,47

En hulle het Hom gegryp en Hom vasgehou.

οἱ δὲ ἐπέβαλαν (ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸν) τὰς χεῖρας αὐτῷ (αὐτῶν) καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

And they laid their hands on him, and took him.

47 En een van dié wat daar rondstaan, het sy swaard getrek.

εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν

And one of them that stood by drew a sword,

Hy het die kneg van die hoëpriester getref en sy oor afgekap.

ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτ(άρ)ιον.

and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.

Matteus26:50b,51

Toe het hulle nadergekom en Jesus gegryp en Hom gevang.

τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

51 Maar skielik het een langs Jesus  

καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ

And behold, one of them which were with Jesus

sy hand uitgesteek en sy swaard uitgetrek

ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ,

stretched out his hand and drew his sword,

en die kneg van die hoëpriester getref en sy oor afgekap.

καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 

and struck a servant of the high priest’s, and smote off his ear.

 

Lukas22:50,51

En iemand, een van hulle, het die hoëpriester se slaaf getref

καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον

And one of them smote the servant of the high priest

en sy regteroor afgekap.

καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 

and cut off his right ear.

51 Maar Jesus het hom teengegaan en gesê: Tot so ver!

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐᾶτε ἕως τούτου·

And Jesus answered and said, Suffer ye thus far.

En Hy het sy oor aangeraak en die man genees.

καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 

And he touched his ear and healed them.

 

Johannes18:10,11

Toe het Simon Petrus wat ’n swaard gehad het, dit getrek

Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν

Then Simon Peter having a sword drew it,

en die hoëpriester se dienaar getref en sy regteroor afgekap.

καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ

ὠτάριον (ὠτίον) τὸ δεξιόν.

and smote the high priest’s servant, and cut off his right ear.

En die dienskneg se naam was Malgus.

ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

The servant’s name was Malchus.

11 Toe sê Jesus vir Petrus: Sit jou swaard terug in sy skede!

εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην·

Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath:

Die beker wat die Vader My gegee het, sal Ek dit nie drink nie?!

τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ Πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό;

the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?

 

Matteus26:52-54

Toe sê Jesus vir hom: Sit terug jou swaard in sy plek,

τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς·

Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place:

want almal wat ’n swaard trek, sal deur die swaard omkom.

πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται (ἀποθανοῦνται). 

for all they that take the sword, shall perish with the sword.

53 Of dink jy Ek kan nie my Vader vra en Hy sal nou

ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι (ἄρτι)παρακαλέσαι τὸν Πατέρα μου,

Thinkest thou that I cannot now pray to my Father,

vir My twaalf of meer leermagte engele stuur nie?

καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 

and he shall presently give me more than twelve legions of angels?

54 Hoe dan sou die Skrifte vervul word dat dit só, móét gebeur?

πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως (οὕτω) δεῖ γενέσθαι; 

But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Veins Versluier Jesus

Markus14: 48,49

En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê:

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

And Jesus answered and said to them,

Hoe asof teen ’n rower trek julle op

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε (ἐξήλθετε)

Are ye come out, as against a thief,

 

met swaarde en knuppels om my te arresteer?

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με· 

with swords and staves to take me?

49 Daagliks was Ek voor julle oë in die tempel

καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ

I was daily with you in the temple

besig om te onderrig, en julle het My nie gearresteer nie.

διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με·

teaching, and you took me not:

Maar so moet dit wees sodat die Skrif vervul kan word.

ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 

but the scriptures must be fulfilled.

Lukas22:52,53

Jesus het vir die skare gesê wat op Hom toegesak het

Εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν

Then said Jesus unto ... which were come to him ...

van hoëpriesters en opsigters van die tempel en hoofmanne:

ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους

the chief priests, and captains of the temple, and the elders,

Soos agter ’n rower aan trek julle uit met swaarde en stokke?!

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε (ἐξεληλύθατε) μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 

Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?

53 Elke dag was Ek saam met julle in die tempel

καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ

When I was daily with you in the temple,

sonder dat julle ’n hand op my mog lê.

οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ ἐμέ·

ye stretched forth no hands against me:

Maar hierdie, is julle uur en die mag van die duisternis!

ἀλλ’ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.

but this is your hour, and the power of darkness.

Matteus26:55,56a

In daardie uur het Jesus vir die gepeupel gesê:

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις

In that same hour said Jesus to the multitude,

Soos agter ’n rower aan storm julle met swaarde en knuppels

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων

Are ye come out as against a thief with swords and staves

om My, gevange te neem? Dag vir dag het Ek voor julle συλλαβεῖν με; καθ’ ἡμέραν (πρὸς ὑμᾶς)

for to take me? I sat daily with you

in die tempel gesit en leer, maar julle het my nie gevang nie.

ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. 

teaching in the temple, and ye laid no hold on me.

56a Dit in geheel het gebeur dat die Skrifte van die profete vervul moes word.

Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν.

But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled.

 

Nag een: Vriende Verlaat Jesus [Genesis 37:28,31]

Matteus26:56b

Toe het al sy dissipels Hom verlaat en gevlug.

Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.

Then all the disciple forsook him, and fled.

 

Markus14:50-52

En almal het Hom verlaat en op die vlug geslaan.

καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.

And they all forsook him, and fled.

51 Maar ’n sekere jonkman het agter Hom aangeloop

Καὶ (εἷς) νεανίσκος τις συνηκολούθει (ἠκολούθησεν) αὐτῷ

And there followed him a certain young man,

met ’n linnedoek om sy naaktheid. Die soldate het hom gejaag,

περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν

having a linen cloth, and the young men laid hold on him:

52maar hy het die doek weggegooi en kaal vir hulle gevlug.

ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν (ἀπ’ αὐτῶν).

and he left the linen cloth, and fled from them naked.

 

 

Nag een: Vyande vang Jesus

Johannes18:12

Toe het sy eenheid en die owerste oor duisend en diensknegte

Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται

Then the band and the captain and officers

van die Jode, Jesus gegryp en Hom vasgebind.

τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν, 

of the Jews took Jesus, and bound him.

 

Lukas22:54a

Nadat hulle Jesus geboei het, het hulle Hom weggevat.

Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον

Then took they him and led him

En hulle het Hom na die hoëpriester se huis gebring.

καὶ εἰσήγαγον (αὐτὸν) εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως·

and brought him into the the high priest’s house.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Weggevat na Annas

Johannes18:13,14

Hulle het Hom eers weggevat na Annas, want hy wasskoonpa

καὶ ἤγαγον (ἀπήγαγον) πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς

And they led him away to Annas first. for he was father in law

van Kajafas wat hoëpriester was daardie jaar.

τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου· 

to Kaiaphas which was high priest that same year.

14 Dit was Kajafas wat die Jode raad gegee het dat

ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι

Now Caiaphas was he which gave councel to the Jews, that

dit beter is vir een mens om te sterf vir die volk.

συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν (ἀπολέσθαι) ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

it was expedient that one man should die for the people.

Markus14:53

Toe het hulle Jesus na die hoëpriester weggelei

Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα,

And they led Jesus away to the high priest.

En almal het saamgekom: die owerpriesters en ouderlinge en skrifgeleerdes.

καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 

and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

 

Nag een: Voor Annas: Dapper volg van ver

Markus14:54a

En Petrus het ver weg agter Hom aangekom, tot binne-in

καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς

And Peter followed him afar off, even into

die voorhof van die hoëpriesters se woning, en het saamgesit

τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συνκαθήμενος

the palace of the high priest: and he sat with

met die bediendes en hom warmgemaak voor die vuur.

μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 

the servants, and warmed him at the fire.

Lukas22:54c,55

En Petrus het ver agter, agternageloop.

ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. 

And Peter followed afar off.

55 Hulle het ’n vuur in die middel van die binnehof gemaak

περιαψάντων (ἁψάντων) δὲ πῦρ (πυρὰν) ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς

And when they had kindled a fire in the middle of the hall,

en saam gaan sit. Petrus het tussen hulle gaan sit.

καὶ συνκαθισάντων (αὐτῶν) ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν. 

and were set down together, Peter sat down with them.

Matteus26:58

En Petrus het Hom van ver af gevolg tot by die voorhof

ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς

But Peter followed him afar off unto the

van die hoëpriester en daar ingegaan.

τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω

high priest’s palace,and went in,

Hy het saam met die bediendes gaan sit om die einde te sien.

ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 

and sat with the servants, to see the end.

 

Johannes18:15,16a

En Simon Petrus en ’n / die ander dissipel het Jesus gevolg.

Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ (ὁ) ἄλλος μαθητής.

And Simon Peter followed Jesus, and another disciple:

Die ander dissipel was bekend aan die hoëpriester,

ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ,

that disciple was known unto the high priest,

en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoëpriester (se huis),

καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 

and went in with Jesus into the palace of the high priest.

16a terwyl Petrus by die deur bly staan het, buite.  

ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω.

But Peter stoof at the door without.

 

Nag een:   Hanekraai

Lukas22:58       Mk14:70 Mt26:74 Lk 23:60 Jh18:27

Na ’n rukkie . . .

καὶ μετὰ βραχὺ . . .

And after a little while . . .

 

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Nag een: Voor Annas:Voorbarig verloën Jesus

Johannes18:16b,c

Toe het die ander dissipel uitgekom (die een wat die hoëpriester geken het).

ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ (ὃς ἦν) γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως (τῷ ἀρχιερε);

Then went out that other disciple which was known to the high priest,

en hy het met die deurwag gepraat en Petrus laat inkom.

καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 

and he spake unto her that kept the door, and brought in Peter.

Markus14:66-72

En terwyl Petrus onder in die buitehof was

Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ

And as Peter was beneath in the palace,

kom een van die diensmeisies van die hoëpriester;

ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 

there cometh one of the maids of the high pries:

67 en toe sy Petrus hom sien warm maak, kyk sy stip na hom

καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ

and when she saw Peter warming himself, she looked upon him,

en sê vir hom: Maar u wás saam met die Nasarener, Jesus!

λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ. 

and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth. [* Lev23:21,22 Eks14:12-14]

68 Maar hy het ontken terwyl hy sê:

ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων

But he denied, saying,

Ek wéét nie en ek verstáán nie wat jy praat nie!

Οὔτε (Οὐκ) οἶδα οὔτε (οὐδὲ) ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις.

I know not, neither understand I what thou sayest.

Hy het uitgegaan na buite in die voorhof, en die haan het gekraai.

καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον· (καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε.) 

And he went out into the porch; and the cock crew.

69 Toe die diensmeisie hom weer sien

καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν (πάλιν)

And a maid saw him again,

het sy weer vir die omstanders begin sê:

ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν (παρεστηκόσιν) ὅτι

and began to say unto them that stood by,

Hierdie kêrel ís een van hulle! 70 En hy het wéér ontken.

Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο.

This is one of them. 70 And he denied it again.

Na nog ’n kort tydjie, het die omstanders vir Petrus gesê:

καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ

And a little after they that stood by said again to Peter,

 

Sowaar jy is een van hulle; want jy ís ’n Galileër

Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. 

Surely thou art of them: for thou art a Galilean,

want jou taal is dieselfde!

(καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.) 

and thy speech agreeth.

71 Hy het begin om te verwens en vloek:

ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι

But he began to curse and to swear,

Ek ken g’n hierdie mens waarvan julle praat nie!

Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 

I know not this man of whom ye speak.

72 En dadelik het die haan vir die tweede maal gekraai.

καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

And the second time the cock crew.

En Petrus het die klagwoord onthou

καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα (ἔκλαιε)

And peter called to mind the word

wat / soos Jesus vir hom gesê het: Voor die haan

ὡς (ὃ) εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα

that Jesus said unto him, Before the cock

tweekeer gekraai het, sal jy My driemaal verloën het.

δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ·

crow twice thou shalt deny me thrice.

En toe hy (daaroor) nadink, het hy geween.

καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.

And when he thought thereon, he wept.

Lukas22:56-62

Toe die diensmeisie wat in die vuur se lig gesit het

ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς

But a certain maid beheld him as he sat by the fire

Petrus sien en hom aandagtig bekyk, het sy opgemerk:

καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν

and earnestly looked upon him, and said,

Verseker was hierdie man saam met hom!

Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. 

This man was also with him.

57 Maar hy het ontken en verklaar: Ek ken Hom nie!

ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 

And he denied him, saying, Woman, I know him not.

58 Binne ’n rukkie het ’n ander een hom gewaar en opgemerk:

καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη

And after a little while another saw him and said,

Maar u is een van hulle! Toe sê Petrus: Maar mens, ek is nie!

Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. ὁ δὲ Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. 

Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.

59 Toe, na omtrent een uur verstryk het,

καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς

And about the space of one hour after,

het nog iemand met beslistheid beaam: Op my woord

ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων Ἐπ’ ἀληθείας

another confidently affirmed, saying, Of a truth:

hierdie man was ook saam met hom, want hy ís ’n Galileër!

καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν. 

this felloe also was with him: for he is a Galilean.

60 En Petrus het gesê: Mens, ek weet nie wat jy praat nie!

εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις.

And Peter said, Man, I know not what thou sayest.

Meteens terwyl hy nog praat, het die haan gekraai.

καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 

And immediately, while he yet spake, the cock crew.

61 En die Here het omgedraai en vir Petrus gekyk.

καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ,

And the Lord turned, and looked at Peter.

Toe tref dit Petrus en hy onthou die woord van die Here

καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου,

And Peter remembered the word of the Lord,

 

 

soos Hy aan hom vertel het:

ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι

how he had said unto him,

Voor hanekraai VANDAG nog verloën jy My driemaal!

Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς. 

Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

62 En terwyl hy uitgaan na buite het hy bitterlik geween.

καὶ ἐξελθὼν ἔξω (ὁ Πέτρος) ἔκλαυσεν πικρῶς.

And Peter went out, and wept bitterly.

GerhardEbersoehn
GerhardEbersoehn Feb 25 '16

Matteus26:69-75

Petrus het buite in die voorhof gesit.

Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ·

Now Peter sat without in the palace:

En een diensmeisie het hom gekonfronteer en gesê:

καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα

and a damsel came unto him, saying,

U was saam met Jesus van Galilea?!70 Maar hy het ontken

Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.70 ὁ δὲ ἠρνήσατο

Thou also wast with Jesus of Galilee.70 But he denied

en voor almal uitgeblaker: Ek weet nie wat jy praat nie!

ἔμπροσθεν (αὐτῶν) πάντων λέγων Οὐκ οἶδα τί λέγεις.

before them all, saying, I know not what thou sayest.

71En toe hy uitgaan na die portaal, sien ’n ander hom, en sy sê

ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει

And when he was gone out into the porch, another saw him,and said

vir hulle daar: Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret.

τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. [* Lev23:21,22 Eks12:12,27]

unto them that were there,This fellow was also with Jesus of Nazareth.

72 Wéér het hy met ’n eed ontken: Ek ken die mens nie!

καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ’ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 

And again he denied with an oath, I do not know the man.

73 In ’n oogwink kom dié wat daar staan en sê vir Petrus:

μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ

And after a while came they that stood by, and said to Peter,

Geen twyfel nie, u is een van hulle want u taal verraai u!

Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. 

Surely thou also art of them; for thy speech betrayeth thee.

74 Toe trek hy los om met vervloekings en geswets te ontken

τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν

Then began he to curse, and to swear,

Ek ken nie die Mens nie! En dadelik het die haan gekraai.

ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

I know not the man. And immediately the cock crew.

75 Toe onthou Petrus die woord wat Jesus gespreek het:

καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος

And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him,

Voordat die haan kraai sal jy My driemaal verloën het!

ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με·

Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

En hy het uitgegaan na buite en bitterlik gehuil.

καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

And he went out and wept bitterly.

Johannes18:17,18; 25-27

Toe vra die meisie die deurwag vir Petrus: Is jy nie (een) van

λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός Μὴ καὶ σὺ ἐκ

Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art thou not also

hierdie mens se volgelinge nie? Sê hy wat Petrus is: Ek is nie!

τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 

of this man’s disciples? He saith, I am not.

18 Die slawe en die diensknegte het gestaan en vuurmaak

εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες,

And the servants and officers stood there,

want dit was winderig, en hulle het hulself warm gemaak.

ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο·

who had made a fire of coals: for it was cold:

En Petrus het hom by hulle gaan staan en warm maak.

ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

and they warmed themselves: and Peter stood with them

18:25-27

En Simon Petrus het hom gestaan en warmmaak,

Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

And Simon Peter stood and warmed himself.

toe hulle vir hom sê: Is u nie (een) van sy dissipels nie?

εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;

They said therefore unto him, Art not thou also one of his disiples?

Die einste het ontken en verklaar: Ek is nie!

ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. 

He denied and said, I am not.

26 Een van die hoëpriester se slawe het opgemerk

λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως,

One of the servants of the high priest,

(’n familielid van hom wat Petrus die oor van afgekap het), 

συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον

being kinsman whose ear Peter cut off,

Het ek u nie in die tuin saam met Jesus gesien nie?

Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ; 

Did not I see thee in the garden with him?

27 Weereens het Petrus ontken. En dadelik het die haan gekraai.

πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

Peter then denied again: and immediately the cock crew.

Nag een:Voor Annas: Vloerwol vertrap Jesus

Lukas22:63-65

Die manne wat Hom oppas, het vernederend aan Hom gevat,

Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 

And the men that held Jesus, debasingly cuddled him

64 dan gooi hulle Hom toe dat Hy nie kan sien nie . . . 

καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν (ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον)

and when they had blindfolded him, (they struck him on the face)

en vra Hom: Profeteer wie dit was wat jou bevoel het!

ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 

and asked him, saying, Prophecy, who is it that played thee?

65 En baie ander lasterlike dinge het hulle teen Hom gespreek.

καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.

And many other things blasphemously spake they against him.

Bladsye: « 1 2 3 4 »